ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Services not elsewhere classified


จำนวน 4 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25590021100582 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Bachelor of Arts Program in English of Service Industry
ภาษาอังกฤษเพื่องานบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520051107023 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบการจัดการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SERVICE INNOVATIVE (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบการจัดการบริการ
SERVICE INNOVATIVE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610101100026 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตภูเก็ต
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN SERVICE INNOVATION MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการนวัตกรรมการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610564001306 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY STUDIES
สหวิทยาการ
INTERDISCIPLINARY STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์