ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Transport services


จำนวน 51 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25560021101703 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MARITIME LOGISTICS MANAGEMENT
การขนส่งทางทะเล
MARITIME LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600021100684 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการบิน
AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430171101108 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การจัดการท่าอากาศยาน
AIRPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470171104106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมขนส่ง
TRANSPORTATION ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470171104117 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมขนส่ง
TRANSPORTATION ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191108195 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี
ธุรกิจพาณิชยนาวี
MARITIME BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510241105526 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการบิน
AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530511101715 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจสายการบิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการธุรกิจสายการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540541100854 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560541101824 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590541100771 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาเขตชลบุรี
การจัดการธุรกิจการบิน
AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620541100172 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
ธุรกิจการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561100965 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โลจิสติกส์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550571102388 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก
การจัดการธุรกิจการบิน
AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540601103358 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว
AIRLINE BUSINESS AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530681104414 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
นักบินพาณิชย์
COMMERCIAL PILOT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610834000856 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581031100111 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ธุรกิจการบิน
AVIATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511121104602 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารกิจการการบิน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บริหารกิจการการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141104853 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571141101899 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการควบคุมจราจรทางอากาศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การจราจรทางอากาศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561221101381 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581241103466 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การจัดการธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621311100046 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
ธุรกิจการบินและการขนส่งทางอากาศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541431101009 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการขนส่งสินค้าทางอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การขนส่งสินค้าทางอากาศ
AIR CARGO MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541431101011 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการท่าอากาศยาน
AIRPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541431101044 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจราจรทางอากาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจราจรทางอากาศ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561431102205 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานักบินพาณิชย์ตรี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
นักบินพาณิชย์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611441100165 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การจัดการธุรกิจการบิน
AVIATION BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561531101396 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531551101024 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การจัดการธุรกิจการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101893 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AIRLINE BUSINESS
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661102329 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธุรกิจการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541661101152 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธุรกิจพาณิชยนาวี
MARITIME BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551661100747 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571661101864 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการขนส่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการการขนส่งและโลจิสติกส์
TRANSPORT AND LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481731106531 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641774001348 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AVIATION SERVICES
การบริการการบิน
AVIATION SERVICES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491801103468 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AIRLINE BUSINESS
ธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531801104824 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN AVIATION MANAGEMENT
การจัดการการบิน
AVIATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631804005738 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN LOGISTICS MANAGEMENT
การจัดการโลจิสติกส์
LOGISTICS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611914001723 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AVIATION SERVICE INDUSTRY
อุตสาหกรรมการบริการการบิน
AVIATION SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631921100055 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501931101888 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาศาสตร์การบิน
AVIATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641954002395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (วิทยาเขตศาลายา)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS ENGINEERING (SALAYA CAMPUS)
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562011100578 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
การจัดการธุรกิจการบิน
AIRLINE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502131108901 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
merchant marine training centre
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาการเดินเรือ
NAUTICAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25432211101127 สถาบันการบินพลเรือน
civil aviation training center
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีการบิน
AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652214006467 สถาบันการบินพลเรือน
civil aviation training center
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการบิน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AVIATION SCIENCE
วิทยาการการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572501100495 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
การจัดการธุรกิจการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622661100127 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการธุรกิจการบิน
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN AVIATION BUSINESS SERVICES
การบริการธุรกิจการบิน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์