ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Protection of persons and property


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25670734000391 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและบรรเทาสาธารณภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DISASTER MANAGEMENT AND MITIGATION
การจัดการและบรรเทาสาธารณภัย
DISASTER MANAGEMENT AND MITIGATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651334000553 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SECURITY SYSTEM MANAGEMENT
การจัดการระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
SECURITY SYSTEM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104326 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การประเมินราคาทรัพย์สิน
PROPERTY VALUATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์