ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Military and defence


จำนวน 2 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25582041100021 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
SCIENCE AND TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25612941100318
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ความมั่นคงศึกษา) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
ยุทธศาสตร์และความมั่นคง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์