ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Hygiene and occupational health services not elsewhere classified


จำนวน 2 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25550061103537 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาธารณสุขศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601886001225 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN HEALTH PROMOTION MANAGEMENT
การจัดการสร้างเสริมสุขภาพ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์