ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Occupational health and safety


จำนวน 65 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650024002559 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031107353 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580031100022 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580051101945 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590051102003 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640056001946 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102509 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25250061100116 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360061100546 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SANITATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590061103279 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและพิษวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาชีวอนามัยและพิษวิทยา
OCCUPATIONAL HEALTH AND TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061103305 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย(หลักสูตรนานาชาติ)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660064001227 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560071103161 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650076002309 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650078002313 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
SAFETY, OCCUPATION HEALTH AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101106342 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480111105923 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520161105991 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความปลอดภัยอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
FOOD SAFETY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460171101078 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640176001771 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540181100764 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450181102373 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การบริหารบริการสุขภาพ
HEALTH SERVICES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510191100751 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (หลักสูตรสองภาษา)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490191106632 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510191109402 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590191101852 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520201101315 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630216004125 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH AND SAFETY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
HEALTH AND SAFETY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630218004138 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH AND SAFETY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีทางสุขภาพและความปลอดภัย
HEALTH AND SAFETY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490221105285 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (PHATTHALUNG CAMPUS)
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231105106 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570241101394 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510271104629 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพะเยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520731103529 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641024000906 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521071101839 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541141101378 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561261100597 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511271101098 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651304000087 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571341102184 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551431100538 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631441100047 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591471100212 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561481102447 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511511101319 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25471531101362 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SAFETY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551531105366 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501591103398 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
SAFETY TECHNOLOGY AND OCCUPATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641634000487 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501651100627 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาการความปลอดภัย
SAFETY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501651103834 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521661103365 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
SAFETY TECHNOLOGY AND OCCUPATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601681100767 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
SAFETY TECHNOLOGY AND OCCUPATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651694003422 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25581711100577 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511741103058 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25431771101095 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย
SAFETY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611811100111 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยสยาม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551831106359 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511921105174 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
FOOD SAFETY MANAGEMENT AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532011101407 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25642144002824 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25582251101163 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612661100031 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ