ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Community sanitation


จำนวน 44 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650028002565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650034001853 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620048001146 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410051100618 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต
พัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590051100034 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยชุมชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อนามัยชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640056001845 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
สาธารณสุขและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
PUBLIC HEALTH AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570061103161 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยโรงเรียน (นานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อนามัยชุมชน
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101104451 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชุมชนศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชุมชนศึกษา
COMMUNITY STUDIES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480101109509 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนามนุษย์และสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนามนุษย์และสังคม
HUMAN AND SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520133208724 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
ส่งเสริมการเกษตรและการพัฒนาชนบท
AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430201100437 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460201102567 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620208002764 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640238003603 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH RESEARCH (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิจัยการสาธารณสุข
PUBLIC HEALTH RESEARCH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640236003803 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยการสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH RESEARCH (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิจัยการสาธารณสุข
PUBLIC HEALTH RESEARCH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640248004245 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610278002074 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630574003436 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN BIG HEALTH PROMOTION AND MEDICAL BID DATA (CHINESE PROGRAM)
การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์
BIG HEALTH PROMOTION AND MEDICAL BID DATA
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651278003339 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621286002198 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PRIMARY CARE SYSTEM DEVELOPMENT
การจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ
PRIMARY CARE SYSTEM DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551481103021 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621484001085 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH
อนามัยสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641538003506 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN HEALTH SYSTEM MANAGEMENT
การจัดการระบบสุขภาพ
HEALTH SYSTEM MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641574001032 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491601106954 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
พัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651654003179 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND DISASTER
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
ENVIRONMENTAL HEALTH AND DISASTER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651654003181 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH AND DISASTERS
อนามัยสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัย
ENVIRONMENTAL HEALTH AND DISASTERS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491721109567 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631724003502 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511731106973 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
พัฒนาชุมชน
COMMUNITY DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661734000749 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661756000621 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661756002779 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511761105929 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541851105056 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25581851103071 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661984000657 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25642033503309 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ELDERLY HEALTH CARE MANAGEMENT IN COMMUNITY
การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ELDERLY HEALTH CARE MANAGEMENT IN COMMUNITY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25642033503693 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25662033502896 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ASSOCIATE OF PUBLIC ADMINISTRATION PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612033502441 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25662033503313 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
ASSOCIATE OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632146003455 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM (SIRINDHORN COLLEGE OF PUBLIC HEALTH KHON KAEN)
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25642146003445 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ