ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Personal services not elsewhere classified


จำนวน 3 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25640028003824 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SERVICE INNOVATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
นวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
SERVICE INNOVATION AND INTERCULTURAL COMMUNICATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630088000973 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการ การท่องเที่ยวและกีฬา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN RECREATION TOURISM AND SPORT MANAGEMENT
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
RECREATION AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620174002812 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรมบริการ
HOSPITALITY TECHNOLOGY INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์