ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Travel, tourism and leisure


จำนวน 293 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25530021101834 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTEGRATED TOURISM MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
INTEGRATED TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25270021100057 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE CREATION FOR TOURISM BUSINESS
การสร้างสรรค์การบริการเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
SERVICE CREATION FOR TOURISM BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25420021100763 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PARKS,RECREATION AND TOURISM
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
PARKS,RECREATION AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540021103049 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PARKS,RECREATION AND TOURISM
อุทยาน นันทนาการ และการท่องเที่ยว
PARKS,RECREATION AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460021101724 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RECREATION
นันทนาการ
RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430021101506 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเดินทางและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การเดินทางและท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600024000743 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM INNOVATION
นวัตกรรมการท่องเที่ยว
TOURISM INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650024003472 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND SERVICE INDUSTRY
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660024001302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CULTURAL AND HEALTH TOURISM MANAGEMENT
การจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสุขภาพ
CULTURAL AND HEALTH TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031100585 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550031104144 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520031109315 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการนันทนาการและการท่องเที่ยว
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500041103497 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530041104007 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400041101224 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630066001079 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH, NATURE, AND CULTURAL TOURISM MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม
HEALTH, NATURE, AND CULTURAL TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071100408 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071100432 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510071102669 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490071104197 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว
CULTURE FOR TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106754 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520081106317 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570081103084 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
COMMUNITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081600161 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (วิทยาเขตเมืองทองธานี )
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOURISM, HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
TOURISM, HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620081600162 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (วิทยาเขตเมืองทองธานี)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TOURISM, HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
TOURISM, HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520091104079 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550091102194 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091108057 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480091109069 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620091100086 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530101100347 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490101103379 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101102284 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101106318 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101103072 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510101109931 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460101102375 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650106002933 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTEGRATED HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
INTEGRATED HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650108002946 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTEGRATED HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
INTEGRATED HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540121105278 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INTEGRATED TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการแบบบูรณาการ
INTEGRATED TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540121102185 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
INTEGRATED TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550121102232 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
INTEGRATED TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480131100097 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOURISM DEVELOPMENT
พัฒนาการท่องเที่ยว
TOURISM DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480131102966 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัฒนาการท่องเที่ยว
TOURISM DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530131104817 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัฒนาการท่องเที่ยว
TOURISM DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590131100966 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610134000566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTEGRATED TOURISM
การท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
INTEGRATED TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620131600197 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25620131600173 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460151100907 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610161100158 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100104 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480181100115 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25410181100231 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550181105208 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY INNOVATION
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640184004705 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650186003797 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว การบริการและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TOURISM HOSPITALITY AND CONTEMPORARY THAI CULTURE INNOVATION MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยว การบริการและวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย
TOURISM HOSPITALITY AND CONTEMPORARY THAI CULTURE INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191108206 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
INTERNATIONAL TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102093 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102341 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540191105129 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460201100857 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510201105871 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500201108219 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480201110039 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550201105919 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107231 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107242 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510211107817 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107927 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25610218000751 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650214005126 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650214005183 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (ENGLISH PROGRAM)
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ
INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490231104296 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480241101664 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510261104011 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640264005143 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND SERVICE INDUSTRY
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
TOURISM AND SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510271104258 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540271105332 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480271110634 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640278002707 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOURISM, HOTEL, AND SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
TOURISM, HOTEL, AND SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640276002694 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TOURISM, HOTEL, AND SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ
TOURISM, HOTEL, AND SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520511101567 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND MICE MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว นิทรรศการและการประชุม
TOURISM AND MICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540511101334 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการท่องเที่ยวและการบริการนานาชาติ
INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450511101942 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500511109362 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490511108808 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670514001307 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND CRUISE MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยวและเรือสำราญ
TOURISM AND CRUISE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25260531100132 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541100159 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541100723 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541100745 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550541100653 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570541100262 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการบริการ
HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25380561100184 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490561102774 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550561101116 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570561101412 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25630564000342 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจเรือสำราญ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CRUISE BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจ
BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660566002709 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์
MASTER OF MANAGEMENT PROGRAM IN TOURISM, HOSPITALITY AND EVENT MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว การบริการ และอีเว้นท์
TOURISM, HOSPITALITY AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390591100201 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การจัดการบริการ
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390591101603 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25390591101144 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370601100277 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490681100527 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560681102279 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM, HOSPITALITY AND SPORTS (INTERNATIONAL PROGRAM)
การท่องเที่ยว การบริการ และกีฬา
TOURISM, HOSPITALITY AND SPORTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500731101907 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY
การโรงแรม
HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25460731100619 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640734005448 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25310741100107 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741105014 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500741104981 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570901100532 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธนบุรี
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501001104383 มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
chaopraya university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031101789 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031101791 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031102983 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551031102817 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561031104102 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031108675 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521031109564 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591041100923 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661044000473 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOTEL
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471051101191 มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
far eastern university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM BUSINESS AND SERVICES
ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM BUSINESS AND SERVICES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511071107339 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511071109624 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501121104252 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561131101436 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481141103442 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521141106754 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571161100248 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601171100030 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยดุสิตธานี
นวัตกรรมการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481181103391 มหาวิทยาลัยตาปี
tapee university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยตาปี
การบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511231108068 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521241106441 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491271104808 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581271102503 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551281105313 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SERVICE INDUSTRY - TOURISM AND HOTEL
อุตสาหกรรมการบริการ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
SERVICE INDUSTRY - TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571301100334 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรสองภาษา ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571301100020 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461311101751 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเนชั่น
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481321100595 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม สถาบันรัชต์ภาคย์
การท่องเที่ยวและโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511321102343 สถาบันรัชต์ภาคย์
rajapark institute
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันรัชต์ภาคย์
การท่องเที่ยวและโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511331108058 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTEGRATED TOURISM MANAGEMENT INNOVATION
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
INTEGRATED TOURISM MANAGEMENT INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571341102004 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491391105138 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมบริการ
HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451391101635 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651394005678 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่่ยวเชิงสร้างสรรค์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CREATIVE TOURISM
การท่องเที่่ยวเชิงสร้างสรรค์
CREATIVE TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481401105742 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY
การท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521411103582 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25611421100036 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521431103134 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431100562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481431107257 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661436003134 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
MASTER OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY INNOVATION MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY INNOVATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671434001208 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
ธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441100982 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441108136 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531441104115 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621441100036 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOTEL
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541451103533 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501461108851 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491461108308 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วัฒนธรรมนานาชาติเพื่อการท่องเที่ยว
INTERCULTURAL STUDIES FOR TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551461103862 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491471106724 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631474000297 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการ การท่องเที่ยว และสุขภาพนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL HOSPITALITY, TOURISM AND WELLNESS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAMME)
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
TOURISM & HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431481101385 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571491101088 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501110575 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511104017 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25441511100625 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101624 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431521100783 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651524000813 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT (BILINGUAL PROGRAM)
การจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501531105034 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581531100329 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25431541100482 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521551106041 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (ENGLISH PROGRAM)
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571561105136 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561571100502 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501581105131 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501581112408 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INNOVATION IN SERVICES AND TOURISM
นวัตกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
INNOVATION IN SERVICES AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501591103319 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521601107238 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491611107798 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND SERVICE BUSINESS
การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ
TOURISM AND SERVICE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621101388 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521631102765 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571631100094 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511641102967 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511641110887 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631644001646 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101915 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651106321 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654001897 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY STUDIES OF TOURISM
สหวิทยาการการท่องเที่ยว
INTERDISCIPLINARY STUDIES OF TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651654002191 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN ENTREPRENEUR IN HOSPITALITY AND TOURISM BUSINESS
ผู้ประกอบการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยว
ENTREPRENEUR IN HOSPITALITY AND TOURISM BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661102307 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661101764 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491661102214 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOTEL INDUSTRY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471661103371 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651668005752 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
การจัดการท่องเที่ยวและบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671664001788 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์ (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM, HOTEL AND EVENT MANAGEMENT (BILINGUAL PROGRAM)
การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และอีเวนต์
TOURISM, HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591671100765 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491681100776 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471681101202 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541681105687 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511691108194 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521701102379 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การจัดการการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521701105575 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107946 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541711105387 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731107028 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511731107039 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการบริการระหว่างประเทศ
MANAGEMENT AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521741103432 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481741110751 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ECOTOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521751104186 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491751102934 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511761105931 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101316 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์เชิงท่องเที่ยว
GEOGRAPHY AND HISTORY FOR TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491771101496 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541791103823 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาและการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การพัฒนาครอบครัวและสังคม
TOURISM DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571791105299 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
INTERNATIONAL TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101125 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM MANAGEMENT
การจัดการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101226 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591801101794 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511811102516 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
การบริหารการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811104317 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
การท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25461811102691 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสยาม
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511831105545 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551881101653 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยนครราชสีมา
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481881103332 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิทยาลัยนครราชสีมา
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106428 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511921101776 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การท่องเที่ยวและการบริการ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104157 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661924002001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการการท่องเที่ยวและบริการนานาชาติ
INTERNATIONAL TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511931103105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511941103782 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641944001393 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว (หลักสูตรต่อเนื่อง) (ศูนย์พณิชยการพระนคร)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM (CONTINUING PROGRAM)
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621941003851 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102272 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND TOUR GUIDE INNOVATION
นวัตกรรมการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์
TOURISM AND TOUR GUIDE INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961102155 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY
การท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101473 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511971104022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601971100315 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช )
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671974001805 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว (วิทยาเขตตรัง)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM
การโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511981101975 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481981100925 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641984002051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATIVE TOURISM AND HOSPITALITY
การท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641993004918 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN TOURISM MANAGEMENT
การจัดการการท่องเที่ยว
TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631994002073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY
การท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481991105742 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601994000213 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาสตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY START-UP
สตาร์ทอัพการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY START-UP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25492021105061 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101197 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562031102821 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยชุมชน
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602033500368 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642033500227 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว สถาบันวิทยาลัยชุมชนแพร่
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632033500867 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว สถาบันวิทยาลัยชุมชนสงขลา
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592033500132 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนน่าน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632033501249 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนตราด)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622033501272 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนระนอง)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642033503243 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642033504626 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนพังงา)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652033504098 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว (วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TOURISM
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033502659 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์ (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ASSOCIATE OF ARTS PROGRAM IN TOURISM BUSINESS AND MICE MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและไมซ์
TOURISM BUSINESS AND MICE MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033502672 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (วิทยาลัยชุมชนสตูล)
ASSOCIATE OF ARTS AND SCIENCE PROGRAM PROGRAM IN TECHNOLOGY OF WELLNESS TOURISM
เทคโนโลยีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
TECHNOLOGY OF WELLNESS TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503673 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ (วิทยาลัยชุมชนสตูล)
ASSOCIATE OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY
การท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482201103135 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482201110414 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานันทนาการและการท่องเที่ยว
นันทนาการเชิงพานิชย์และท่องเที่ยว
RECREATION AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003099 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (วิทยาเขตเชียงใหม่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION (CHIANGMAI CAMPUS)
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003101 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (วิทยาเขตกรุงเทพ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION (BANGKOK CAMPUS)
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003112 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (วิทยาเขตชุมพร)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION (CHUMPHON CAMPUS)
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003123 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (วิทยาเขตอ่างทอง)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION (ANGTHONG CAMPUS)
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003134 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (วิทยาเขตศรีสะเกษ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION (SISAKET CAMPUS)
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003145 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและนันทนาการ (วิทยาเขตกระบี่)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND RECREATION (KRABI CAMPUS)
การท่องเที่ยวและนันทนาการ
TOURISM AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25502241102939 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
TOURISM AND HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532241103271 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25532241104327 มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
bangkok suvarnabhumi university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
การท่องเที่ยว
TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602251100043 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานบริการและการท่องเที่ยว (นานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542261105355 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN TOURISM INDUSTRY
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
TOURISM INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25622284000116 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการเชิงนวัตกรรม
การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572501100506 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652504005479 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM
อุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
HOSPITALITY INDUSTRY AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592681100385 สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค
pasific institute of management science
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
TOURISM AND HOSPITALITY INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562841103348 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
การท่องเที่ยว
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์