ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Sports


จำนวน 57 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25550021104029 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORT MANAGEMENT
การจัดการการกีฬา
SPORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25570051101573 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
การฝึกสอนกีฬา
SPORTS COACHING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650056006346 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MODERN DEVELOPMENT IN SPORT
พัฒนาการสมัยใหม่ทางการกีฬา
MODERN DEVELOPMENT IN SPORT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500061102094 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590081101218 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORT STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590201600138 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการกีฬา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670514000925 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬา พลศึกษา และนันทนาการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORTS, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION
กีฬา พลศึกษา และนันทนาการ
SPORTS, PHYSICAL EDUCATION AND RECREATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25650684000742 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฬากอล์ฟ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GOLF
กีฬากอล์ฟ
GOLF
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511681101432 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มวยไทยศึกษา
MUAY THAI STUDY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501681100226 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทยศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
มวยไทยศึกษา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641688005652 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามวยไทย
DOCTOR OF ARTS PROGRAM IN MUAYTHAI
มวยไทย
MUAYTHAI
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25661776000386 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101169 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
การจัดการกีฬาและนันทนาการ
SPORT AND RECREATION MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641914004009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN PHYSICAL EDUCATION
พลศึกษา
PHYSICAL EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542201100768 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฝึกสอนกีฬา
การฝึกสอนกีฬา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25482201103146 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน
การพัฒนากีฬาและนันทนาการชุมชน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25382201100467 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204000772 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25602204000396 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS COACHING SCIENCE
วิทยาศาสตร์การฝึกสอนกีฬา
SPORTS COACHING SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002752 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตชุมพร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (CHUMPHON CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002763 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตตรัง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (TRANG CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002785 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตศรีสะเกษ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (SISAKET CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002831 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตสุโขทัย)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (SUKHOTHAI CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002853 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตสมุทรสาคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (SAMUTSAKHON CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002943 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตอ่างทอง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (ANGTHONG CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002954 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา (วิทยาเขตสมุทรสาคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (ANGTHONG CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002987 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตเพชรบูรณ์)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (PHETCHABUN CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204002998 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (วิทยาเขตกรุงเทพ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE (BANGKOK CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003009 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตลำปาง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (LAMPANG CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003011 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตชัยภูมิ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (CHAIYAPHUM CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003022 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (SUPHANBURI CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003033 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (วิทยาเขตเชียงใหม่)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (CHIANGMAI CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003044 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (วิทยาเขตยะลา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (YALA CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003055 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตอุดรธานี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (UDONTHANI CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25632204003066 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตกระบี่)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (KRABI CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662614001895 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์