ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Hotel, restaurants and catering


จำนวน 79 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25600021100932 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
การโรงแรมและภัตตาคาร
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560031102727 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081106618 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500081107529 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25430181100424 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การจัดการการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450191102104 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490191111896 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม (หลักสูตรสองภาษา)
การจัดการการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25490211107253 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660214000335 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CULINARY ARTS AND HOSPITALITY MANAGEMENT
ศิลปะการปรุงอาหารและการจัดการบริการด้วยไมตรีจิต
CULINARY ARTS AND HOSPITALITY MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25530261100694 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร มหาวิทยาลัยนครพนม
การโรงแรมและภัตตาคาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109963 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยนครพนม
การโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520261109838 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยนครพนม
การโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640264005132 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL, RESTAURANT, AND EVENTS
การโรงแรม ภัตตาคาร และอีเว้นท์
HOTEL, RESTAURANT, AND EVENTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520511101589 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการการโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25550511100942 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและภัตตาคาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540531102719 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยพายัพ
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541100137 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25480541100712 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและไมซ์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND MICE MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและไมซ์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25670544000759 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม และการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว (วิทยาเขตขอนแก่น)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL BUSINESS MANAGEMENT AND TOURIST EXPERIENCE DESIGN
การจัดการธุรกิจโรงแรม และการออกแบบประสบการณ์ท่องเที่ยว
HOTEL BUSINESS MANAGEMENT AND TOURIST EXPERIENCE DESIGN
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25640564000995 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CULINARY ARTS AND RESTAURANT MANAGEMENT
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
CULINARY ARTS AND KITCHEN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510561103665 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การจัดการการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25600564000754 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INTERNATION HOTEL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25560681100198 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
CULINARY ARTS AND KITCHEN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551031102828 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การโรงแรม
HOTEL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571031102898 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรภาษาจีน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การโรงแรม
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561131101447 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การโรงแรม
HOTEL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531171103079 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481171106009 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก
HOTEL AND RESORT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671174000377 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหาร (ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา)
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CULINARY ARTS
ศิลปะการประกอบอาหาร
CULINARY ARTS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551201102017 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเพื่อการท่องเที่ยว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471221102472 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOSPITALITY AND CULINARY INDUSTRY
อุตสาหกรรมการบริการและการประกอบอาหาร
HOSPITALITY AND CULINARY INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551241103619 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การจัดการโรงแรมนานาชาติ
INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551241105353 มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
stamford international university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมนานาชาติ (วิทยาเขตเพชรบุรี) มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
การจัดการโรงแรมนานาชาติ
INTERNATIONAL HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581331100261 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและอีเว้นท์
HOTEL AND EVENT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551431100551 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การบริหารโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25451431101685 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521471104411 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
การจัดการอาหาร
FOOD MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501481107672 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551491103055 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531551103263 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจโรงแรม
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTEL BUSINESS
การจัดการธุรกิจโรงแรม
HOTEL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531581105112 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
การจัดการการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671584001159 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN HOTELS AND TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTELS AND TOURISM BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531591102334 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การอาหารและธุรกิจการบริการ
FOOD AND BUSINESS SERVICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541651101904 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL BUSINESS
ธุรกิจการโรงแรม
HOTEL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601651100797 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
การอาหาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661102318 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจภัตรคาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธุรกิจภัตตาคารและที่พัก
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103488 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรมและภัตราคาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501691104075 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
อาหารและบริการ
FOOD AND SERVICES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481691107289 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว
HOTEL AND TOURISM MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491691110688 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491711107957 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ธุรกิจโรงแรม
HOTEL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541771105597 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารและการจัดการงานครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN CULINARY ART AND KITCHEN MANAGEMENT
การประกอบอาหารและการจัดการงานครัว
CULINARY ART AND KITCHEN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551801101147 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT
การจัดการโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651804006168 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
HOTEL AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521811104328 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยสยาม
การโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481911106406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การโรงแรม
HOTEL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531911105366 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อุตสาหกรรมบริการอาหาร
FOOD SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481941102743 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การโรงแรม
HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501941102881 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อุตสาหกรรมการบริการอาหาร
FOOD SERVICE INDUSTRY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621941003862 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการโรงแรม
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN HOSPITALITY
การโรงแรม
HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621951100318 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION IN MICE
นวัตกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ
INNOVATION IN MICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481951102283 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT
การโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551971101484 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การโรงแรม
HOSPITALITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531981101573 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
การโรงแรม
HOTEL AND TOURISM
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25552031102111 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยชุมชน
การโรงแรม
HOTEL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25452031101243 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจอาหารฮาลาล วิทยาลัยชุมชน
ธุรกิจอาหารฮาลาล
HALAL FOOD BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25542251102913 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การโรงแรม
HOTEL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582501100147 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจภัตตาคาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ธุรกิจภัตตาคารและที่พัก
RESTAURANT AND LODGING BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562691103509 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
institute of vocational education central region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง ) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25592721101662 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL STUDIES (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
HOTEL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582731102414 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL BUSINESS (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
HOTEL BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562751103596 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
การโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25672784002108 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL AND HOSPITALITY (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652804005877 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL (Continuing Program)
การโรงแรม
HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25642824005665 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL (Continuing Program)
การโรงแรม
HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562831103292 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
การโรงแรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572851104667 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
HOTEL MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25562871103656 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
HOTEL
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25652874002444 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยพณิชยการบางนา)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HOTEL STUDIES (CONTINUING PROGRAM)
การโรงแรม
HOTEL STUDIES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์