ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Hair and beauty services


จำนวน 5 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650564001312 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATED WELLNESS AND BEAUTY
บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม
INTEGRATED WELLNESS AND BEAUTY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25581231100021 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601571100022 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE BUSINESS
ธุรกิจสุขภาพ
HEALTH SCIENCE BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651744001043 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BEAUTY AND WELLNESS BUSINESS SCIENCE
วิทยาการธุรกิจสุขภาพและความงาม
BEAUTY AND WELLNESS BUSINESS SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631954003891 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH AND BEAUTY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
HEALTH AND BEAUTY TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์