ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Domestic services


จำนวน 47 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25200021100015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25250021100044 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25300021100275 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตรศึกษา
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HOME ECONOMIC EDUCATION
คหกรรมศาสตรศึกษา
HOME ECONOMIC EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25590021100703 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350041100227 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบ้านและชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บ้านและชุมชน
HOME AND COMMUNITY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25360071100121 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450091101012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531171103057 วิทยาลัยดุสิตธานี
dusit thani college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร วิทยาลัยดุสิตธานี
การจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร
CULINARY ARTS AND KITCHEN MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25571331100877 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN CULINARY ARTS AND RESTAURANT MANAGEMENT
ศิลปะการประกอบอาหารและการจัดการภัตตาคาร
CULINARY ARTS AND RESTAURANT MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481391103473 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591391100606 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ศึกษา
BACHELOR OF EDUCATION PROGRAM IN HOME ECONOMICS EDUCATION
คหกรรมศาสตร์ศึกษา
HOME ECONOMICS EDUCATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25541431101033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
คหกรรมศาสตร์ประยุกต์
APPLIED HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481441102545 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501461108895 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491481104238 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491501104589 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491511104085 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501521101747 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621526000024 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621528001264 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25471531101234 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501551106419 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491601106864 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491641100895 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501651100201 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521661103319 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481701105389 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการอาหารและธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
การอาหารและธุรกิจการบริการ
FOOD AND BUSINESS SERVICE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25521721107401 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25591731100187 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
ธุรกิจอาหาร
FOOD BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511741102913 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481771101247 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531911104049 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คหกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481921104383 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ธุรกิจอาหาร
FOOD BUSINESS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491941102799 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
MASTER OF HOME ECONOMICS PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501941102903 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
BACHELOR OF HOME ECONOMICS PROGRAM IN HOME ECONOMICS BUSINESS ADMINISTRATION
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS BUSINESS ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601941100259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
การบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631941100024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คหกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621941003838 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621941003849 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25531961103134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961107965 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
บริหารคหกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25481961107998 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ช่างโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651964004502 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ (วิทยาเขตตาก)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD BUSINESS AND NUTRITION
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
FOOD BUSINESS AND NUTRITION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25511971101851 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ธุรกิจคหกรรมศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25662033503324 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการอาหารฮาลาล (วิทยาลัยชุมชนยะลา)
ASSOCIATE OF SCIENCES PROGRAM IN HALAL FOOD MANAGEMENT
การจัดการอาหารฮาลาล
HALAL FOOD MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25572671102575 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN FOOD BUSINESS MANAGEMENT
การจัดการธุรกิจอาหาร
FOOD BUSINESS MANAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25582861103242 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานคหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
คหกรรม
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์