ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Health and welfare not elsewhere classified


จำนวน 12 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25660016003147 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN EXPRESSIVE ARTS THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศิลปะบำบัด
EXPRESSIVE ARTS THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630016005596 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MUSIC THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ดนตรีบำบัด
MUSIC THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620058001114 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GLOBAL HEALTH (INTERNATIONAL PROGRAM)
สุขภาพโลก
GLOBAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560068000038 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSFUSION MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เวชศาสตร์ปริวรรต
TRANSFUSION MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600068001348 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE
วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ
DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640068005685 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาระบบสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SYSTEMS SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาระบบสุขภาพ
HEALTH SYSTEMS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590198000025 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH EDUCATION AND HEALTH PROMOTION
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH EDUCATION AND HEALTH BEHAVIOR
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590196000034 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH EDUCATION AND HEALTH BEHAVIOR
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650684000156 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE SCIENCE AND SPORTS PERFORMANCE
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและสมรรถภาพทางการกีฬา
EXERCISE SCIENCE AND SPORTS PERFORMANCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621644000216 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641664004182 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AESTHETIC HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
AESTHETIC HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622661100046 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสาธารณภัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
การจัดการสาธารณภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ