ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Welfare not elsewhere classified


จำนวน 1 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25300061103359 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรการจัดการสาธารณสุขมูลฐานมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การบริหารสาธารณสุขมูลฐาน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์