ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Social work and counselling


จำนวน 34 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25460021101836 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พัฒนาสังคม
DEVELOPMENT SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25400051100202 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440051100184 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม
SOCIAL WELFARE ADMINISTRATION AND POLICY
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25450051101974 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25500051109473 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพัฒนาแรงงานและสวัสดิการมหาบัณฑิต
พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
LABOUR AND WELFARE DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25370061100479 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN HEALTH SOCIAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สังคมศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25180061100085 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
MASTER OF ARTS PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25350061100556 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
สังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข
MEDICAL AND PUBLIC HEALTH SOCIAL SCIENCES
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25580061100811 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สังคมศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SOCIAL SCIENCE
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25540101103149 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440101101179 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520111107683 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการพัฒนาครอบครัวและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
การพัฒนาครอบครัวและสังคม
FAMILY AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520131109463 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พัฒนาสังคมและมนุษย์
SOCIAL ADMINISTRATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25660134001833 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสังคม
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL INNOVATION
นวัตกรรมสังคม
SOCIAL INNOVATION
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25440201101136 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25470221102458 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ
นโยบายและการวางแผนทางสังคม
SOCIAL POLICY AND PLANNING
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25510571105207 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยเกริก
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์และการพัฒนาสังคม
SOCIAL WORK AND SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25561401101324 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN INNOVATION FOR LOCAL DEVELOPMENT
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
INNOVATION FOR LOCAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25601521100130 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25551621104185 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
พัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501621110164 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641706001668 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT AND ENGAGEMENT
พัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์
SOCIAL DEVELOPMENT AND ENGAGEMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25501851100337 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25621856000774 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (วิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญาศรีทวารวดี)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25641858001105 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (วิทยาลัยสงฆ์นครศรีธรรมราช)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854001214 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF SOCIAL WORK PROGRAM IN SOCIAL WORK
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854003857 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF SOCIAL WORK PROGRAM
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651856005953 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
MASTER OF ARTS PROGRAM IN SOCIAL DEVELOPMENT
การพัฒนาสังคม
SOCIAL DEVELOPMENT
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25651854006052 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่)
BACHELOR OF SOCIAL WORK PROGRAM IN SOCIAL WORK
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25671854000946 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
mahachulalongkornrajavidyalaya university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์จิตเวช
BACHELOR OF SOCIAL WORK PROGRAM IN PSYCHIATRIC SOCIAL WORK
สังคมสงเคราะห์จิตเวช
PSYCHIATRIC SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25491861105535 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25631864000245 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
mahamakut buddhist university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (วิทยาเขตอีสาน)
BACHELOR OF SOCIAL WORK PROGRAM IN SOCIAL WORK
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์