ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Child care and youth services


จำนวน 2 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520091104338 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ผู้นำนันทนาการ
RECREATION LEADERSHIP
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
25520731103518 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF SOCIAL WORK PROGRAM
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์
SOCIAL WORK
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์