ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Care of the elderly and of disabled adults


จำนวน 6 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25640204001603 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN HEALTH CARE AND HEALTH MANAGEMENT FOR ELDERLY
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
HEALTH MANAGEMENT FOR THE ELDERLY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591501100283 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591531100196 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบริการผู้สูงอายุ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ELDERLY HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601991100035 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL HEALTH CARE AND ANTI-AGING
การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและการชะลอวัย
GERONTOLOGICAL HEALTH CARE AND ANTI-AGING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25492031103688 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน วิทยาลัยชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25452031101232 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยชุมชน
การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
HEALTH PROMOTION FOR OLDER ADULTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ