ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Health not elsewhere classified


จำนวน 62 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25480011108633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิจัยเพื่อการพัฒนาสุขภาพ
RESEARCH FOR HEALTH DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031100506 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031100552 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500031111012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคและการจัดการด้านสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
HEALTH CONSUMER PROTECTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650048000058 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SCIENCE RESEARC (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650046000078 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCES RESEARCH (INTERNATIONAL PROGRAM)
การวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCES RESEARCH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102533 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน มหาวิทยาลัยมหิดล
เวชระเบียน
MEDICAL RECORD
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25180061100063 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การเจริญพันธุ์และวางแผนประชากร
HUMAN REPRODUCTION AND POPULATION PLANNING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061101109 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600068000505 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590061103387 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
Master of Science Program in Health Science Education
การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590061103958 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสารสนเทศทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOINFORMATICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวสารสนเทศทางการแพทย์
MEDICAL BIOINFORMATICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620061100182 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600066001381 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ข้อมูลการดูแลสุขภาพ
DATA SCIENCE FOR HEALTH CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650066005605 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE EDUCATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
การศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE EDUCATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390081100316 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยศิลปากร
การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
CUSTOMER SERVICE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100852 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25670154000238 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH AND BEAUTY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
HEALTH AND BEAUTY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640166004582 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH TECHNOLOGY DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การพัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ
HEALTH TECHNOLOGY DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610171100026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เวชศาสตร์ปริวรรต
TRANSLATIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390181100161 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ชีวการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BIOMEDICAL PHYSICS
ฟิสิกส์ชีวการแพทย์
BIOMEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490191109668 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470191103107 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470191103164 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510201100853 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
การคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560201103918 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การคลังและการบริหารหลักประกันสุขภาพ
HEALTH SECURITY FINANCING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450201102713 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบบและนโยบายสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ระบบและนโยบายสุขภาพ
HEALTH SYSTEMS AND POLICY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590201600033 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการระบบสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510211107705 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550211103571 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630216005115 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL HEALTH INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมสุขภาพเขตร้อน
TROPICAL HEALTH INNOVATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610238001451 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660246003209 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาประยุกต์
APPLIED SPORTS SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630576003383 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN BIG HEALTH PROMOTION AND MEDICAL BID DATA (CHINESE PROGRAM)
การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์
BIG HEALTH PROMOTION AND MEDICAL BID DATA
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630578002439 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพองค์รวม และข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN BIG HEALTH PROMOTION AND MEDICAL BID DATA (CHINESE PROGRAM)
การส่งเสริมสุขภาพองค์รวมและข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์
BIG HEALTH PROMOTION AND MEDICAL BID DATA
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620731100032 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการบริการทางการแพทย์
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN MEDICAL SERVICES
การบริการทางการแพทย์
MEDICAL SERVICES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511021104634 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551031105675 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641424004163 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ELDERLY HEALTH MANAGEMENT
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
ELDERLY HEALTH MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601521100110 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621531100131 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH AND AESTHETIC TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสุขภาพและความงาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601611100122 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531661101724 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
AESTHETIC HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561661101119 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621661100038 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ
สุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631711100173 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
AESTHETIC SCIENCES AND HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641718001875 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511881101669 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ วิทยาลัยนครราชสีมา
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511911106725 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สุขภาพความงามและสปา
AESTHETIC HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641936004599 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพโลก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GLOBAL HEALTH
สุขภาพโลก
GLOBAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661984000938 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH PROMOTION INNOVATION TECHNOLOGY
นวัตกรรมเทคโนโลยีส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION INNOVATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512031107819 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาพนักงานสุขภาพชุมชน สถาบันวิทยาลัยชุมชน
พนักงานสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542141102336 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
เวชระเบียน
MEDICAL RECORD
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25372141100291 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
เวชระเบียน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25472141104228 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเวชระเบียน สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
เวชระเบียน
MEDICAL RECORD
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532201102545 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ (วิทยาเขตยะลา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH PROMOTION AND DEVELOPMENT
การส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632204002695 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ (วิทยาเขตสุโขทัย)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH PROMOTION AND DEVELOPMENT (SUKHOTHAI CAMPUS)
การส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632204003224 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพ (วิทยาเขตเชียงใหม่)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH PROMOTION AND DEVELOPMENT (CHIANGMAI CAMPUS)
การส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612271100034 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
วิทยาศาสตร์ข้อมูลสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652276003294 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL HEALTH
สุขภาพดิจิทัล
DIGITAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ