ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Traditional and complementary medicine and therapy


จำนวน 76 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25320051100677 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480051100469 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
BACHELOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560051102764 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560051103754 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การแพทย์บูรณาการ
INTEGRATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560051103765 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การแพทย์บูรณาการ
INTEGRATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590051101687 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพฤฒาวิทยาสังคม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พฤฒาวิทยาสังคม
SOCIAL GERONTOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600051100586 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การแพทย์แผนจีน
CHINESE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460061100751 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510071108374 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101104936 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108435 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570101102985 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650105000726 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการนวดไทย
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE IN THAI MASSAGE
การนวดไทย
THAI MASSAGE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560111104752 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500191106251 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550191106155 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480201103436 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510211107097 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490211107883 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640216005318 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HERBALS AND THAI TRADITIONAL MEDICINES
สมุนไพรและการแพทย์แผนไทย
HERBALS AND THAI TRADITIONAL MEDICINES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550221103403 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM (PHATTHALUNG CAMPUS)
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640234000302 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
BACHELOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM
แพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480241101719 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
BACHELOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560241101066 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
BACHELOR OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนจีน
CHINESE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570271100295 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510271109671 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510681100981 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์แผนตะวันออก
ORIENTAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450681100668 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์แผนตะวันออก
ORIENTAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550681100974 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570681101663 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470731101149 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
BACHELOR OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนจีน
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671014001033 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
การแพทย์แผนจีน
TRADITIONAL CHINESE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601031100293 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์บูรณาการ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
การแพทย์บูรณาการ
INTEGRATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611031100042 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651036003601 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE
การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
THAI TRADITIONAL AND ALTERNATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551271105391 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631276002424 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต
MASTER OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631344000956 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
TRANSLATIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481431100171 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481431100182 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25461431100551 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661434001218 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF HERBS AND HEALTH CLAIMS PRODUCTS
เทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ
TECHNOLOGY OF HERBS AND HEALTH CLAIMS PRODUCTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671544000154 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501571103159 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501661101563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551661102773 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491661109256 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561661104743 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611662200027 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621664001107 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากัญชาเวชศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CANNABIS HEALTH SCIENCE
กัญชาเวชศาสตร์
CANNABIS HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521671103568 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511681101443 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641694000416 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501711100242 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การแพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521741103285 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641746002574 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HERB, HEMP AND CANNABIS PRODUCTS
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร กัญชงและกัญชา
HERB, HEMP AND CANNABIS PRODUCTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491771103364 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541791103632 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561821100419 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521881102515 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521881103692 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต วิทยาลัยนครราชสีมา
การแพทย์แผนจีน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621884001574 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501911104373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641916004812 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
การแพทย์ทางเลือก
COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531971102382 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591996000012 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
MASTER OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501991112371 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก สถาบันสมทบ
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481991108205 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501991110773 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25582014000011 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25462031102572 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยชุมชน
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512141105437 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงแพทย์แผนไทย สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
แพทย์แผนไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25642144005254 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง)
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652144003365 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต (วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี)
BACHELOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
แพทย์แผนไทยประยุกต์
APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25662144001645 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622271100028 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ