ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Pharmacy


จำนวน 154 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25320011100434 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOPHARMACEUTICAL SCIENCE CHULALONGKORN UNIVERSITY
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
BIOPHARMACEUTICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350011100415 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม
เภสัชอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440011100898 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450011102137 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450011102115 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101971 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชวิทยาทางสัตวแพทยศาสตร์
VETERINARY PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102951 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชกรรม
PHARMACEUTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390011100408 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND NATURAL PRODUCTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420011100874 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440011100786 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชเวท
PHARMACOGNOSY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011108726 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011107096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440011100775 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริบาลทางเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011107085 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540011103803 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011108869 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360011100473 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเวท จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชเวท
PHARMACOGNOSY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350011100371 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชเคมี
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550011104265 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350011100369 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาหารเคมีและโภชนศาสตร์ทางการแพทย์
FOOD CHEMISTRY AND MEDICAL NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102938 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เภสัชกรรม
PHARMACEUTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101688 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM IN PHARMACY
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101677 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL CARE
การบริบาลทางเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610016000666 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACEUTICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี
PHARMACEUTICAL SCIENCES AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550011106313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450031100082 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN PHARMACEUTICALS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450031100093 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิจัยและพัฒนาเภสัชภัณฑ์
RESEARCH AND DEVELOPMENT IN PHARMACEUTICALS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440031100035 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชภัณฑ์
PHARMACEUTICALS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450031100159 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการเภสัชกรรม
PHARMACY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470031102615 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031101815 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031108246 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชวิทยา
PHARMACOGNOSY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490031111088 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470031103919 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031108775 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมและระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชกรรม
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031102546 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND NATURAL PRODUCTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031110424 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เภสัชบริบาลศาสตร์
PHARMACOGNOSY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570031105272 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมแผนไทย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL PHARMACY
เภสัชกรรมแผนไทย
THAI TRADITIONAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610037000895 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัด
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN PHARMACOTHERAPY
เภสัชบำบัด
PHARMACOTHERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410041100077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430041100068 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041100804 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริบาลเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410041100808 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520041108629 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041111586 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การจัดการเภสัชกรรม
PHARMACY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580041100921 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450041102614 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041101013 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440041101037 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630048000462 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560051100064 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590051100934 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630058000575 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL AND HEALTH SCIENCES
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและสุขภาพ
PHARMACEUTICAL AND HEALTH SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061103795 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PHARMACY PROGRAM
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25060061100047 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25340061100239 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100684 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชการ
PHARMACEUTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100695 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร(หลักสูตรนานาชาติ)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061105655 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและเภสัชพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100717 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061105666 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล
PHARMACOLOGY AND BIOMOLECULAR SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100728 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
BIOPHYSICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570061103172 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์
PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25320061100417 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
BIOPHARMACEUTICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25290061100289 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชการ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชการ
PHARMACEUTICALS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100512 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและพฤกษเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชเคมีและพฤกษเคมี
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND PHYTOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450061102594 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการพฤกษเภสัชภัณฑ์
PHYTOPHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420061100982 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคม เศรษฐศาสตร์และการบริหาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061104284 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25060061100058 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25140061100068 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660068000366 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN THEORETICAL PHYSICS AND NATURAL PHILOSOPHY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ฟิสิกส์ทฤษฎีและปรัชญาธรรมชาติ
THEORETICAL PHYSICS AND NATURAL PHILOSOPHY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660064001609 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF PHARMACY PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510081100512 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการทางเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520081106273 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390081100327 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510081107497 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520081106328 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520081106341 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390081100338 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390081100349 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390081100766 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520081106374 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวเภสัชกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
PHARMACEUTICALS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390081100351 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600081100949 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศิลปากร
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100907 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390091100249 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620091100158 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
วิทยาการเภสัชภัณฑ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620092100293 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมฯ)
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101104112 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101104123 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101110748 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530101104533 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชอุตสาหกรรม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108413 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101111234 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริบาลทางเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480101109511 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101110737 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101109964 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590101101053 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์สังคมและการบริหาร
SOCIAL AND ADMINISTRATIVE PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420101101289 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640107004294 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาเภสัชบำบัด
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN PHARMACOTHERAPY
เภสัชบำบัด
PHARMACOTHERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370181100124 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PHARMACY PROGRAM
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580181100375 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570181102681 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เภสัชศาสตร์ชีวภาพ
BIOPHARMACEUTICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480181109306 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PHARMACEUTICAL AND NATURAL PRODUCT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480181109317 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL SCIENCES
เภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620181100024 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก
MASTER OF PHARMACY PROGRAM IN CLINICAL PHARMACY
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530191104386 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (6ปี)
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAMME (6 YEARS)
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580191103188 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580191103177 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการและการจัดการทางเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาการทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400201100838 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
บริบาลเภสัชกรรม
PHARMACEUTICALS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510201109717 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500201111134 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชวิทยา
PHARMACOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500201111865 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
PHARMACEUTICAL CHEMISTRY AND NATURAL PRODUCTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440201101092 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510201110371 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกรรมชุมชน
COMMUNITY PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510201110382 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
เภสัชกรรมชุมชน
COMMUNITY PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490211107207 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
บริบาลเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500211108288 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เภสัชกรรมคลินิก
CLINICAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570211101345 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590211100023 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมปฐมภูมิ
เภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231108392 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570231103722 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570231104093 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการด้านยาและเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630236000887 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมยาและเครื่องสําอาง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DRUG AND COSMETIC INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมยาและเครื่องสําอาง
DRUG AND COSMETIC INNOVATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480241101754 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540241104089 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550271101092 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา
บริบาลเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550271102014 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
NUTRITION AND DIETITICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580271101692 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650276006082 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHARMACEUTICAL INNOVATION
นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650278006433 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHARMACEUTICAL INNOVATION
นวัตกรรมทางเภสัชศาสตร์
PHARMACEUTICAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490531106022 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530531103945 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 6 ปี) มหาวิทยาลัยพายัพ
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490531109238 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปกติ 5 ปี) มหาวิทยาลัยพายัพ
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25300681100076 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
การบริบาลทางเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560681100964 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยรังสิต
เภสัชอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550681102739 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550681103009 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510731103124 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PHARMACY PROGRAM
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611024002038 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM IN PHARMACY
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611024002027 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตวัชรพล)
BACHELOR OF PHARMACY PROGRAM
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511121104657 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป๊) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541121102118 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511121104927 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา (หลักสูตร 6 ปี) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
เภสัชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25581231101711 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโนยีเครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561281103896 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องสำอางและความงาม มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671314001069 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF PHARMACY PROGRAM
เภสัชศาสตร์
PHARMACY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631461100026 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551501102843 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501651100616 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561741103919 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เภสัชกรรมไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621741600067 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมไทย
เภสัชกรรมไทย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531811101967 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม มหาวิทยาลัยสยาม
การบริบาลทางเภสัชกรรม
PHARMACEUTICAL CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621911100134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION OF HEALTH PRODUCTS
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
INNOVATION OF HEALTH PRODUCTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ