ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Therapy and rehabilitation


จำนวน 142 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25560011103816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
สุขภาพจิต
MENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420011101043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต
สุขภาพจิต
MENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011110705 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011108748 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480011108161 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์การกีฬา
SPORTS MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011105776 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011105765 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETITICS
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
NUTRITION AND DIETITICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410011100017 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011100058 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM
วิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION (INTERNATIONAL PROGRAM)
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100018 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100032 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590011100862 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพจิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MENTAL HEALTH CHULALONGKORN UNIVERSITY
สุขภาพจิต
MENTAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530021100102 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD, NUTRITION AND DIETETICS
อาหาร โภชนาการ และการกำหนดอาหาร
FOOD, NUTRITION AND DIETETICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540021100046 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SAFETY AND NUTRITION
อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
FOOD SAFETY AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460021101037 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490021108567 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540021103703 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490021108883 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580021103437 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ATHLETIC TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE
แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ATHLETIC TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370031100048 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100138 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530031103501 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110091 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN NUTRITION FOR HEALTH
โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ
NUTRITION FOR HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110809 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110811 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109405 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041100102 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมบำบัด
OCCUPATIONAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480041100378 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กิจกรรมบำบัด
OCCUPATIONAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041100135 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470041104179 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว และการออกกำลังกาย
MOVEMENT AND EXERCISE SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041101136 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โภชนศาสตร์ศึกษา
NUTRITION EDUCATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041101158 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590041101102 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
COMMUNICATION DISORDERS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590041101923 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรหลักสูตรกายภาพบำบัดมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530051100184 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520051102703 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530051101523 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051102067 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102105 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
กิจกรรมบำบัด
OCCUPATIONAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102364 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
COMMUNICATION DISORDERS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102386 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061103817 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25190061100042 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
COMMUNICATION DISORDERS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450061102537 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัดคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
กายภาพบำบัดคลินิก
CLINICAL PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25260061100152 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยมหิดล
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450061102548 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100534 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สรีรวิทยาของการออกกำลังกาย
EXERCISE PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480061109742 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย
EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061105778 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
NUTRITION AND DIETITICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400061101305 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
REHABILITATION SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410061100856 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061105813 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25180061100107 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนศาสตร์
NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25270061100175 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โภชนศาสตร์
NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610066000313 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY (INTERNATIONAL PROGRAM)
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660064001172 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS
โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
NUTRITION AND DIETETICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450071101289 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ทัศนมาตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500071107967 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500081105999 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100828 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100874 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100885 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500091108421 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500091108432 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550091103937 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091108186 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091108197 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650094000645 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากิจกรรมบำบัด (โครงการร่วมกับกรมการแพทย์ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL THERAPY
กิจกรรมบำบัด
OCCUPATIONAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101103346 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550101103073 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โภชนศาสตร์
NUTRITION AND DIETITICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101109616 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101109627 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101109763 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อาหารเพื่อสุขภาพและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660104000827 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการกำหนดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIETETICS AND NUTRITION FOR HEALTH
การกำหนดอาหารและโภชนาการเพื่อสุขภาพ
DIETETICS AND NUTRITION FOR HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490171105829 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660174000781 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITION AND DIETETICS
โภชนวิทยาและการกำหนดอาหาร
NUTRITION AND DIETETICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530191102654 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610194000607 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NUTRITIONAL THERAPY AND DIETETICS
โภชนบำบัดและการกำหนดอาหาร
NUTRITIONAL THERAPY AND DIETETICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510201100842 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430201100909 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550201102578 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทัศนมาตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560201104414 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500211107265 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
NUTRITION AND FOOD SAFETY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510211107211 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490221105296 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650224005555 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE (PHATTHALUNG CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231105117 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490241101968 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
BACHELOR OF PHISICAL THERAPY PROGRAM
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530241101704 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510271104438 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
SCIENCE AND TECHNOLOGY IN SPORTS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550271101935 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500271112572 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยพะเยา
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640278003754 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
DOCTOR OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640276003774 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460591100568 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยคริสเตียน
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600591100619 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25300681100098 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยรังสิต
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490681101732 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทัศนมาตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360731100293 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521031101813 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความงาม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
บูรณาการสุขภาพและความงาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601031100113 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CULINARY FOR HEALTH
การประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ
CULINARY FOR HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561131100907 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571131101775 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511151101062 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
st. louise college
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
กายภาพบำบัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561271100609 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631344000089 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE AND EXERCISE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
EXERCISE AND SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501391110743 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25471431104218 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561441104153 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491481103226 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501501105209 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25431521101288 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571531100341 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
โภชนาการอาหารและการกำหนดอาหาร
NUTRITION AND DIETITICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25581561101469 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25471581102011 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501621101311 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571631100048 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541651101959 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
โภชนาการและการประกอบอาหาร
NUTRITION AND CULINARY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631651100046 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551661105337 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25361671100332 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591671100091 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และการกำหนดอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
โภชนาการและการกำหนดอาหาร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481691101507 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481701106752 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611711100020 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631721100049 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE AND HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511761106032 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481771101269 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561801100362 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491881100646 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491881103502 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์การกีฬา
SPORTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641884003567 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PHYSICAL THERAPY
กายภาพบำบัด
PHYSICAL THERAPY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571911103763 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสีและการมองเห็นของมนุษย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาศาสตร์สายตา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25581991100409 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
SPORTS AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652033505257 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25482201100525 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย (วิทยาเขตชลบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632204002807 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย
SPORTS AND EXERCISE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ