ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Medical diagnostic and treatment technology


จำนวน 84 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25570011103964 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560011103096 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิวเคลียร์เทคโนโลยี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิวเคลียร์เทคโนโลยี
NUCLEAR TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011105787 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420011100029 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รังสีวิทยา
RADIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610018000591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL HEMATOLOGY SCIENCES
วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก
CLINICAL HEMATOLOGY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590011100884 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS CHULALONGKORN UNIVERSITY
ฟิสิกส์การแพทย์
MEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630018005194 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MOLECULA SCIENCE OF MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
MOLECULA SCIENCE OF MEDICAL MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450021101431 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED RADIATION AND ISOTOPES
รังสีประยุกต์และไอโซโทป
APPLIED RADIATION AND ISOTOPES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25330031100011 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540031104209 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540031104211 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110912 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รังสีวิทยา
RADIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630036001032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความผิดปกติของการสื่อความหมาย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNICATION DISORDERS
ความผิดปกติของการสื่อความหมาย
COMMUNICATION DISORDERS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530031103647 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590036000622 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620038003564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480041100064 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์รังสีการแพทย์
MEDICAL RADIOTION SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440041100363 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041100837 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111001 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชารังสีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รังสีวิทยา
RADIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111012 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
OBSTETRICS AND GYNECOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041101024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520051100666 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL ENGINEERING (MULTIDISCIPLINARY)
วิศวกรรมทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390051100054 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510051108653 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเทคนิคการแพทยมหาบัณฑิต
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520051107157 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทางการแพทย์
วิศวกรรมทางการแพทย์
MEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600051100474 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650054002531 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF OPTOMETRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ทัศนมาตรศาสตร์
OPTOMETRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102083 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
MEDICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102397 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยมหิดล
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530061101895 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530061102367 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
กายอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061103147 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรกายอุปกรณศาสตรบัณฑิต (นานาชาติแบบเรียนทางไกลผสมผสาน) มหาวิทยาลัยมหิดล
กายอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25330061100374 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์รังสี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์รังสี
RADIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25260061100141 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061103823 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100673 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640068000509 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS INTERNATIONAL PROGRAM
กายอุปกรณ์
PROSTHETICS AND ORTHOTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061103409 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS AND ORTHOTICS
กายอุปกรณ์
PROSTHETICS AND ORTHOTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600066001559 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายอุปกรณ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PROSTHETICS, ORTHOTICS AND PEDORTHICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
กายอุปกรณ์
PROSTHETICS AND ORTHOTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630066001081 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIODESIGN IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวการออกแบบทางการแพทย์
BIODESIGN IN MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630068001094 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวการออกแบบทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIODESIGN IN MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวการออกแบบทางการแพทย์
BIODESIGN IN MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500071107956 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรามคำแหง
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620091100160 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์
นวัตกรรมทางกายวิภาคศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101110759 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สมุนไพร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์สมุนไพร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101103775 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570101102737 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430151100937 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์
INDUSTRIAL PHYSICS AND MEDICAL INSTRUMENTATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470151103968 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์การแพทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อุปกรณ์การแพทย์
MEDICAL INSTRUMENTATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600168001259 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410171100961 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีเลเซอร์
LASER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410171100972 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเลเซอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีเลเซอร์
LASER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540191103487 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540201100261 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400201100849 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420201100559 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนเรศวร
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570201103493 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
ฟิสิกส์การแพทย์
MEDICAL PHYSICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231105139 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640234000673 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY ( INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650236003229 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL INNOVATION AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์
MEDICAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540271100281 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520591104457 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
BIOMEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540591105552 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุปกรณ์ชีวการแพทย์และเทคโนโลยีชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
อุปกรณ์ชีวการแพทย์
BIOCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490681101743 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590681100631 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยรังสิต
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640686002025 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนมาตรคลินิก
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL OPTOMETRY
ทัศนมาตรคลินิก
CLINICAL OPTOMETRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360731100282 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491021108039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661024001257 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
BACHELOR OF MEDICAL TECHNOLOGY PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641274000612 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL TECHNOLOGY
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621311100025 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเนชั่น
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541441103453 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
MEDICAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671494002443 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL INSTRUMENTATION PHYSICS
ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
MEDICAL INSTRUMENTATION PHYSICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511741101506 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511881101625 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
เทคนิคการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641994002039 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL INSTRUMENTATION PHYSICS
ฟิสิกส์อุปกรณ์การแพทย์
MEDICAL INSTRUMENTATION PHYSICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631994001961 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MATERIALS AND MEDICAL PHYSICS EQUPMENT
วัสดุและอุปกรณ์ฟิสิกส์การแพทย์
MATERIALS AND MEDICAL PHYSICS EQUPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632144002248 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค (วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25592271101177 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
รังสีเทคนิค
RADIOLOGICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622271100025 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS
ฟิสิกส์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612271100035 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์
สัทภาพการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652278001665 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL PHYSICS AND MEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
ฟิสิกส์การแพทย์และวิศวกรรมการแพทย์
MEDICAL PHYSICS AND MEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25662274001886 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612661100039 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612661100026 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
รังสีเทคนิค
วิทยาศาสตร์สุขภาพ