ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Nursing and midwifery


จำนวน 260 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25500011109838 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109816 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530011100055 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620016000893 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING ADMINISTRATION
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620016000904 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
การพยาบาลเด็ก
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620016002309 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540021103343 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การพยาบาลครอบครัวและอนามัยชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510021108108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100037 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การผดุงครรภ์ขั้นสูง
ADVANCED MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100026 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาลผู้สูงอายุ
GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400031100018 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410031100032 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490031100277 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100162 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การส่งเสริมสุขภาพเด็ก
CHILD HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100173 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031107919 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031107921 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดขอนแก่น สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031107954 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031107932 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031107943 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031107965 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031109775 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาลเด็ก
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031102748 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420031101326 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาล
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031102759 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400031101458 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN FAMILY NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
FAMILY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041100185 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400041100032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400041100043 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420041100078 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041100207 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041100302 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ขั้นสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การผดุงครรภ์ขั้นสูง
ADVANCED MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350041100036 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลด้านการควบคุมการติดเชื้อ
INFECTION CONTROL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450041100195 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลอาชีวอนามัย
OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041100793 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520041108056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520041108067 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง จังหวัดลำปาง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041111597 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลผู้สูงอายุ
GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480041109648 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041112148 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480041110166 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PSYCHIATRIC-MENTAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520041109092 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570041105003 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (เทียบเท่าปริญญาตรี) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390051100043 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480051100447 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510051102083 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480051100458 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580051100134 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600051100856 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061100713 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติผู้สูงอายุ
GERONTOLOGICAL NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370061100724 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450061100827 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102588 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102555 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061103272 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพรชบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061110688 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061108194 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061105339 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360061100513 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลเด็ก
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420061101072 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PSYCHIATRIC-MENTAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100466 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570061102867 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061108587 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390061100606 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061108655 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100499 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061111645 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การผดุงครรภ์
MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530061104854 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSING
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100501 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580061100686 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25210061100066 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาบาลศาสตร์
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061103319 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570066000037 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
การพยาบาลอาชีวอนามัย
OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061105598 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การผดุงครรภ์
MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440061103335 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) โครงการร่วมกันระหว่างโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530061104843 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
การพยาบาลผู้สูงอายุ
GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600068001012 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600066001267 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660064001813 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี )
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660064001824 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25670074001398 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420091104305 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650096004012 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650096003999 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY HEALTH NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550101102004 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550101105683 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101107906 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108018 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108086 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101111201 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101109953 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108492 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450101102486 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101111379 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450101102835 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาล (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การพยาบาล
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600106000733 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
การพยาบาลเด็ก
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600106000722 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
การผดุงครรภ์
MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600106000711 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520111107852 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาล
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING ADMINISTRATION
การบริหารทางการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550111105087 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640114002863 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650134003834 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520171104888 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530181101483 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480191106078 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
การพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430191101606 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510191109413 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
การผดุงครรภ์
MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390191100487 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490191109872 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
การพยาบาลเด็ก
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390191100498 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้สูงอายุ
การพยาบาลผู้สูงอายุ
GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380191100644 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450191102205 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช
MENTAL HEALTH AND PSYCHIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460191102105 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย
การพยาบาลอาชีวอนามัย
OCCUPATIONAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480191109375 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470191104277 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390191100757 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
FAMILY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610194000719 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390201100106 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470201101589 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420201101066 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520201107986 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520201107997 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช สมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520201108021 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยนเรศวร
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570201103471 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520201109224 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630208003294 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490211107196 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550211103479 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500211108143 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620216000603 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
PSYCHIATRIC AND MENTAL HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630216002494 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630216003675 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการผดุงครรภ์
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN MIDWIFERY
การผดุงครรภ์
MIDWIFERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610212102555 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
CERTIFICATE FOR PRACTICAL NURSING
ผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610221100028 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231105141 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460231102594 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460231102605 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY HEALTH NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490241101957 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480251103454 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650256003953 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460261100764 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640266002669 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม)
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER (BOROMARAJONANI COLLEGE OF NURSING NAKHON PHANO)
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510271103551 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580271103503 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ช่วยพยาบาล
PRACTICAL NURSE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620276001713 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490531105976 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510591102375 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500591100956 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยคริสเตียน
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490591104689 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การบริหารการพยาบาล
NURSING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490591104702 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การบริหารการพยาบาล
NURSING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520591105605 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480591106556 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การพยาบาลผู้ใหญ่ขั้นสูง
ADVANCED NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480591106567 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500681100833 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530681102287 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรสองภาษา)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (BILINGUAL PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450681101298 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยรังสิต
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640684000032 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชรัณสุขศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GERONTOLOGY
การจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
HEALTH MANAGEMENT FOR THE ELDERLY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650684001607 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540731101215 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550731104478 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25320741100255 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500831105633 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชธานี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570831105282 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยราชธานี
ผู้ช่วยพยาบาล
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561011100959 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671014000335 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (ENGLISH PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501021108391 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601024000564 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วัชรพล)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601024000575 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (บุรีรัมย์)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641038000136 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
วิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671044001385 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491071107348 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
การพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491121103621 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511131106493 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
การพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501141102296 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501151108799 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
st. louise college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521151107789 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
st. louise college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
การบริหารการพยาบาล
NURSING ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641224001066 มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
north bangkok university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481261103467 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631262105838 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
CERTICATE FOR PRACTCAL NURSING
ผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501271103999 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531271103802 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยปทุมธานี
ผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25291291100139 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641294001503 มหาวิทยาลัยนานาชาติ เอเชีย-แปซิฟิก
asia pacific international university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621311100042 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631331100024 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661344001365 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631411100024 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501421104031 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661434000241 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE
พยาบาล
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671444001108 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491471107613 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651484000796 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621521100043 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671544001425 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551581101615 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671594001116 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621601100022 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651614000767 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651634001052 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501651100638 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501661101552 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541661105213 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
CERTICATE PROGRAM IN PRACTICAL NURSE
ผู้ช่วยพยาบาล
PRACTICAL NURSE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621691100067 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE
พยาบาล
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661704001095 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551711103511 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511731105702 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611761100172 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571791100744 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671794001096 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571801101151 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491811101074 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491821102976 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611911100101 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25492011103271 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25562011102154 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
ผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632033501014 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ELDERLY HEALTH CARE MANAGEMENT IN COMMUNITY
การจัดการสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชน
ELDERLY HEALTH CARE MANAGEMENT IN COMMUNITY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522081106995 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
royal thai army nursing college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512091102236 วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
royal thai navy college of nursing
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25322121100124 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
police nursing college
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาบาลศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512121108495 วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
police nursing college
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ สถาบันสมทบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยพยาบาล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061104627 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชัยนาท)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061108273 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดราชบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520191107974 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดชลบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061109116 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25582144000184 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532144003532 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144003725 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107921 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107932 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครราชสีมา)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141105339 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี )
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108021 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108086 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108587 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108031 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108492 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108018 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25502141110688 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสระบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108655 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107954 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุรินทร์)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107965 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุดรธานี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107986 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดอุตรดิตถ์)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512141108108 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน์วชิระ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107943 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107906 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107997 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี พุทธชินราช)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25472141103272 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552141104535 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141107919 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108194 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522141108001 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652146005505 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652146005742 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน
COMMUNITY NURSE PRACTITIONER
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622186001017 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
the thai red cross college of nursing
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเด็ก
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN PEDIATRIC NURSING
การพยาบาลเด็ก
PEDIATRIC NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622186001006 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
the thai red cross college of nursing
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้ใหญ่
ADULT NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25472181104402 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิราสภากาชาดไทย
the thai red cross college of nursing
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25602271100921 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652274000445 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25642274002187 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (FOR GRADUATING STUDENTS IN OTHER FIELDS)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652504000169 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN NURSING SCIENCE
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652504000171 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตอีอีซี)
BACHELOR OF NURSING SCIENCE PROGRAM (EEC CAMPUS)
พยาบาลศาสตร์
NURSING SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522661107282 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
พยาบาลศาสตร์
NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622666002179 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
MASTER OF NURSING SCIENCE PROGRAM IN ADULT AND GERONTOLOGICAL NURSING
การพยาบาลผู้สูงอายุ
GERONTOLOGICAL NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ