ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Medicine


จำนวน 273 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25350011100707 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (สหสาขาวิชา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PHYSIOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011109245 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาตจวิทยา
HIGHER GRADUATE DIPLOMA OF CLINICAL SCIENCES PROGRAM IN DERMATOLOGY
ตจวิทยา
DERMATOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580011101783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์เฉพาะทาง
HIGHER GRADUATE DIPLOMA OF CLINICAL SCINICAL PROGRAM IN SURGICAL SPECIALTY CHULALONGKORN UNIVERSITY
ศัลยศาสตร์และการแพทย์เฉพาะทาง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530011105229 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580011101772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
เวชศาสตร์ป้องกันคลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25290011100306 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICINE CHULALONGKORN UNIVERSITY
อายุรศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011109558 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
พยาธิวิทยากายวิภาค
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011109255 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011107412 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ออร์โธปิดิกส์
ORTHOPAEDICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630017005316 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
HIGHER GRADUATE DIPLOMA IN CLINICAL SCIENCES PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350011100382 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011108781 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550011104221 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวเคมีทางการแพทย์
MEDICAL BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011107074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440011100764 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ชุมชน
COMMUNITY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101947 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฉายาเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉายาเวชศาสตร์
MEDICAL IMAGING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102927 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวเคมีทางการแพทย์
MEDICAL BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109827 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
MEDICAL PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011105518 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM IN MEDICINE
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25330011100356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100368 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโรคลมชัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โรคลมชัก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100357 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100143 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โสต ศอ นาสิกวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100132 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100121 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ครอบครัว
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100335 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100324 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100313 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100302 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทรวงอก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ทรวงอก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100291 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ตกแต่ง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100289 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100278 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิสัญญีวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100267 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาธิวิทยาคลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100119 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาธิวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100256 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาประสาทศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสาทศัลยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นิติเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100097 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จักษุวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100086 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100223 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารศัลยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กุมารศัลยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530011100066 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลทางจุลชีววิทยาทางการแพทย์และวิทยาภูมิคุ้มกัน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100166 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์โลหิตวิทยาคลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100111 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวเคมีคลินิกและอณูทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100054 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610017000612 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA OF CLINICAL SCIENCES PROGRAM
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580011102514 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
เวชศาสตร์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640014004482 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF MEDICINE (INTERNATIONAL PROGRAM)
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630016004876 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CLINICAL EPIDEMIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ระบาดวิทยาคลินิก
CLINICAL EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25670024000021 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530031100169 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อาชีวเวชศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031100607 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด
วิทยาการระบาด
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500031100436 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25160031100012 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031109167 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จิตเวชศาสตร์
PSYCHIATRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031109748 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรีรวิทยาทางการแพทย์
MEDICAL PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031109761 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สรีรวิทยาทางการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110451 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิสัญญีวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560031104538 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวชศาสตร์ทั่วไปและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110462 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศัลยศาสตร์
SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110473 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110484 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อายุรศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110653 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จักษุวิทยา
OPTHALMOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110664 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โสต ศอ นาสิกวิทยา
OTORARYNGOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109135 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110787 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โสต ศอ นาสิกวิทยา
OTORARYNGOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031110435 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คลินิก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550031106269 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวชศาสตร์เขตร้อน
TROPICAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110899 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค
GRADUATE DIPLOMA OF CLINICAL SCIENCES PROGRAM IN ANATOMICAL PATHOLOGY
พยาธิวิทยากายวิภาค
ANATOMICAL PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500031112452 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL MEDICAL SCIENCES IN FAMILY MEDICINE
เวชศาสตร์ครอบครัว
FAMILY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031110901 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
REHABILITATION MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470031104303 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560031104652 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดและชีวสถิติ (หลักสูตรนานาชาติ)มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการระบาด
EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550031106405 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาธิชีววิทยา
PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109361 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิกและการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาธิวิทยาคลินิก
CLINICAL PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109394 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109427 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031110705 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสาทวิทยาศาสตร์
NEUROSCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031110716 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประสาทวิทยาศาสตร์
NEUROSCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031102715 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ORAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550031600049 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031111125 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กุมารเวชศาสตร์
PEDIATRICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109697 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล
BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550031106631 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เวชศาสตร์เขตร้อน
TROPICAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031111114 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ออร์โธปิดิกส์
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470031104494 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พยาธิชีววิทยา
PATHOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031110795 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวเคมีทางการแพทย์และชีววิทยาโมเลกุล
MEDICAL BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550036000774 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PATHOLOGY
พยาธิวิทยา
PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25010041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041111351 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041111362 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540041104741 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ชุมชน
COMMUNITY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550041105607 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยากระดูก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติวิทยากระดูก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570041103034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041110909 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระบาดวิทยาคลินิก
CLINICAL EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041110922 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศัลยศาสตร์
SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041110933 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กุมารเวชศาสตร์
PEDIATRICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041110944 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จิตเวชศาสตร์
PSYCHIATRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041110955 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิสัญญีวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370041100455 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450041102502 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570041103056 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041110999 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ครอบครัว
FAMILY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาออร์โธปิดิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ออร์โธปิดิกส์
ORTHOPAEDICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชานิติเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นิติเวชศาสตร์
FORENSIC MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470041103955 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111427 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อายุรศาสตร์
INTERNAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111438 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาธิวิทยากายวิภาค
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111449 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
REHABILITATION MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111451 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จักษุวิทยา
OPTHALMOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111462 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พยาธิวิทยาคลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111517 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โสต ศอ นาสิกวิทยา
OTOLARYNGOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580041102023 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580041102034 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สรีรวิทยา
PHYSICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490041111956 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600041100899 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600041100901 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630048000405 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANATOMY (INTERNATIONAL PROGRAM)
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400051100178 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25340051100025 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051101336 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)
ตจวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490051108728 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ชีวเวชศาสตร์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500051109574 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
เวชศาสตร์ชุมชนและเวชศาสตร์ครอบครัว
COMMUNITY AND FAMILY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500051109585 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500051109596 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560051102843 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ)
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051101448 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051102451 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบาดวิทยาคลินิก
CLINICAL EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470051103337 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาคลินิก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ระบาดวิทยาคลินิก
CLINICAL EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051102462 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOCLINICAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ชีวคลินิก
BIOCLINICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051102473 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์คลินิก
BIOCHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051104036 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN STEM CELL BIOLOGY AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีววิทยาและเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิด
STEM CELL BIOLOGY AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450051102975 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590051101542 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เทคโนโลยีทางการแพทย์
CLINICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590051101586 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610051100273 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตจวิทยา
DERMATOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640056002633 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SURGERY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ศัลยศาสตร์
SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660054002284 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต
BACHELOR OF MEDICAL TECHNOLOGY PROGRAM
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102544 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ) มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102972 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศิริราชพยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061101538 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460061100749 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิค โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช)
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM IN MEDICINE
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061101549 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์) สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061103411 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลีนิก โรงพยาบาลราชบุรี สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510061109161 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570061100922 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510061109609 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520061108328 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25050061100013 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490061110542 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการคลินิก
CLINICAL LABORATORY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25050061100035 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สรีรวิทยาทางการแพทย์
MEDICAL PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390061100551 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาภูมิคุ้มกัน
IMMUNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25050061100046 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
จุลชีววิทยาการแพทย์
MEDICAL MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25330061100385 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
TRANSFUSION SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25220061100091 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการระบาด
EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061103946 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ (นานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ศัลยศาสตร์
SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061103957 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25330061100396 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370061100413 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480061109347 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิกมหาบัณฑิต สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
กุมารเวชศาสตร์เขตร้อน
TROPICAL PEDIATRICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400061101204 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์เขตร้อน
TROPICAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570061102709 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหุ่นจำลองทางการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีทางการแพทย์
TECHNOLOGY EDUCATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390061100573 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาภูมิคุ้มกัน
IMMUNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460061102246 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
สรีรวิทยาทางการแพทย์
MEDICAL PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25140061100057 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาธิวิทยาคลินิก
CLINICAL PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25320061100406 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดทางการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการระบาดทางการแพทย์
MEDICAL EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580061100495 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100651 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการระบาดคลินิก
CLINICAL EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25230061100136 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
พยาธิวิทยาคลินิก
CLINICAL PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580061100585 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เวชศาสตร์ทั่วไปและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400061101259 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์เขตร้อนคลินิก
CLINICAL TROPICAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25400061101261 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์เขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
อายุรศาสตร์เขตร้อน
TROPICAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25050061100057 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25050061100068 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25130061100034 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
กายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
ANATOMY AND STRUCTURAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25120061100033 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25300061100369 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสาทวิทยาศาสตร์
NEUROSCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25310061100271 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ประสาทวิทยาศาสตร์
NEUROSCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560061104339 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630067001791 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650064004027 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (วิทยาเขตอำนาจเจริญ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630068005583 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25670064001419 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
BACHELOR OF PARAMEDICINE PROGRAM
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500091108419 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450092201611 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500091110647 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีวภาพการแพทย์
BIOMEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460091102161 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตจวิทยา
DERMATOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460091102183 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีวภาพการแพทย์
BIOLOGICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590091101906 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ชีวภาพการแพทย์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101104979 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101105036 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101111065 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108334 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470101103704 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวเวชศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCUPATIONAL MEDICINE
อาชีวเวชศาสตร์
OCCUPATIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108446 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบาดวิทยา
EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108457 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบาดวิทยา
EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101111335 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108536 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทยคลีนิก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
CLINICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540101104782 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบาดวิทยา
EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520101108615 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ระบาดวิทยา
EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650104000128 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN EMERGENCY MEDICAL OPERATION
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
EMERGENCY MEDICAL OPERATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610164002009 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650164003545 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500171104559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620178000173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต(หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TRANSLATIONAL MEDICINE(INTERNATIONAL PROGRAM)
เวชศาสตร์ปริวรรต
TRANSLATIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660174000533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470181100182 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640184004683 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490191104202 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580191101502 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580191101513 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570191104122 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลฝังตัว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
ชีวเคมีทางการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430191102023 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380201100151 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460201100429 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
BIOMEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410201100367 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
CARDIO-THORACIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570201100163 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร
พยาธิวิทยากายวิภาค
ANATOMY PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480201109938 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470201104054 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480201109949 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570201103482 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
CARDIO-THORACIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560201104425 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480201109951 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยนเรศวร
ชีววิทยาช่องปาก
ORAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480201109962 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
กายวิภาคศาสตร์
ANATOMY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500201111876 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560201104436 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปรสิตวิทยา
PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560201104447 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร
สรีรวิทยา
PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560201104458 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประสาทวิทยาศาสตร์
NEUROSCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500211107129 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530211103308 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เวชปฏิบัติ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640214005305 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231105152 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590231100618 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600231100665 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600231100676 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510241100892 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DERMATOLOGY
ตจวิทยา
DERMATOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520241101433 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510241100914 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DERMATOLOGY
ตจวิทยา
DERMATOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520241101466 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
ANTI-AGING AND REGENERATIVE MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560241100122 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590241102241 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500251103546 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530271102596 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530271102607 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เวชปฏิบัติ
EMOTIONALLY DISTURB CHILD
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25430681100644 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
BIOMEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25320681100225 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470681101921 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620681100026 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
ตจวิทยาและตจศัลยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560731100137 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641024003437 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM IN MEDICINE
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25651036001079 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ความงาม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AESTHETIC MEDICINE
เวชศาสตร์ความงาม
AESTHETIC MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25641134004104 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671314002432 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรเทคนิคการแพทยบัณฑิต
BACHELOR OF MEDICAL TECHNOLOGY
เทคนิคการแพทย์
MEDICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631404004147 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ELDERLY CARE SCIENCE
วิทยาการการดูแลผู้สูงอายุ
ELDERLY CARE SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601501100197 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
BACHELOR OF APPLIED THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM
การแพทย์แผนไทยประยุกต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671654000213 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661724000502 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฟื้นฟูและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN REHABILITATION AND HEALTH MANAGEMENT FOR ELDERLY
การฟื้นฟูและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ
REHABILITATION AND HEALTH MANAGEMENT FOR ELDERLY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25671744001585 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL BIOLOGY
จุลชีววิทยาการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551811100891 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551881101877 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์การแพทย์
MEDICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512071109609 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
phramongkutklao college of medicine
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก)
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM (PHRAMONGKUTKLAO COLLEGE OF MEDICINE)
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25212141100034 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวิทยาคลินิก) สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
พยาธิวิทยาคลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25482141104736 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก สถาบันพระบรมราชชนก
เทคนิคเภสัชกรรม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542144004512 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชระเบียน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEDICAL RECORD
เวชระเบียน
MEDICAL RECORD
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652144001688 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25502141112371 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก)
BACHELOR OF THAI TRADITIONAL MEDICINE PROGRAM IN THAI TRADITIONAL MEDICINE
การแพทย์แผนไทย
THAI TRADITIONAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25662144002962 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25672144002311 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ตรัง)
BACHELOR OF PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25672144002333 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร อุบลราชธานี)
BACHELOR OF PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25672144002344 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรฉุกเฉินการแพทยบัณฑิต (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ขอนแก่น)
BACHELOR OF PARAMEDICINE
ฉุกเฉินการแพทย์
PARAMEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622271100039 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์(ต่อเนื่อง)
ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632274003626 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF MEDICINE PROGRAM
แพทยศาสตร์
MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25652276001652 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DERMATOLOGY
ตจวิทยา
DERMATOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25672274000201 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
chulabhorn college of medical science
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE MEDICAL SCIENCES
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
INNOVATIVE MEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542661103289 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
แพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25582661101179 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เวชศาสตร์ทั่วไปและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ