ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Dental studies


จำนวน 129 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25430011101628 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาบูรณะช่องปากและใบหน้า
บูรณะช่องปากและใบหน้า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011109547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาการฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก
การฟื้นฟูสภาพฟันทั้งปาก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011102116 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011110615 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
วิทยาเอ็นโดดอนต์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011103129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตชีววัสดุศาสตร์
DENTAL BIOMATERIALS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102905 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ENDODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102894 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ
OPERATIVE DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102883 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมประดิษฐ์
PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102872 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตวิทยา
PERIODONTOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102861 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011108757 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยาช่องปาก
ORAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102859 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101238 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490011108746 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN OCCLUSION AND OROFACIAL PAIN
ทันตกรรมบดเคี้ยวและความเจ็บปวดช่องปากและใบหน้า
OCCLUSION AND OROFACIAL PAIN
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101936 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริทันตศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109748 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมหัตถการ
OPERATIVE DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109759 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เวชศาสตร์ช่องปาก
ORAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102848 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109761 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมประดิษฐ์
PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109772 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450011102014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีววิทยาช่องปาก
ORAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011109783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมประดิษฐ์
PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100346 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011100031 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100109 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตชีววัสดุศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100043 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100021 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530011100033 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530011100022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN ENDODONTOLOGY
วิทยาเอ็นโดดอนต์
ENDODONTOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530011100011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN OPERATIVE DENTISTRY
ทันตกรรมหัตถการ
OPERATIVE DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011104413 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
รังสีวิทยาช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25210011100083 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF URBAN ENVIRONMENTAL PLANNING AND DEVELOPMENT PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
ทันตกรรมประดิษฐ์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590011100805 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ORTHODONTICS INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590011100873 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY AND SPECIAL PATIENTS CARE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ทันตกรรมผู้สูงอายุและการดูแลผู้ป่วยพิเศษ
GERIATRIC DENTISTRY AND SPECIAL PATIENTS CARE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031100484 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031100213 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปริทันตวิทยา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031100224 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031100495 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480031100028 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031100563 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมบูรณะ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100094 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมประดิษฐ์
PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100149 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360031100464 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031102614 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560031104617 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031102726 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมประดิษฐ์
PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610036000016 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450041100206 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450041100217 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041100448 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450041100228 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
PEDIATRIC DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25090041100015 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610041101114 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370041100499 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041102582 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริทันตวิทยา
PERIODONTOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500041112137 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600041100912 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630047000369 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390051100065 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450051102018 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ)
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ORAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560051102753 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTAL IMPLANTOLOGY
ทันตกรรมรากเทียม
DENTAL IMPLANTOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570051102157 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580051102632 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา)
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600051100029 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610051100039 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510061103491 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570061100909 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM IN DENTAL SURGERY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390061100562 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมหัตถการ
OPERATIVE DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100455 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมทั่วไป
GENERAL DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550061105407 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN IMPLANT DENTISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
ทันตกรรมรากเทียม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370061100402 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาช่องปาก
ORAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450061102403 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาทันตชีววัสดุศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตชีววัสดุศาสตร์
DENTAL BIOMATERIALS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061111623 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25350061100488 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาช่องปาก (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ชีววิทยาช่องปาก
ORAL BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25280061100222 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมจัดฟัน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมจัดฟัน
ORTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061111634 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380061100662 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
PEDIATRIC DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061103812 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
การประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
MAXILLOFACIAL PROSTHETICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490061111093 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
ทันตกรรมประดิษฐ์ทันตกรรมรากเทียม
DENTAL IMPLANT PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610066001898 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
GERIATRIC DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590061103460 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCE IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510091100568 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมทั่วไป
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100896 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมคลินิก
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380091104316 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091107567 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตกรรมคลินิก
CLINICAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570091102512 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ORAL AND MAXILLOFACIAL RADIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610091100242 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630091100057 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมผู้สูงอายุ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN GERIATRIC DENTISTRY
ทันตกรรมผู้สูงอายุ
GENERAL DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500101104089 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540101102317 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาการสุขภาพช่องปากประยุกต์
APPLIED ORAL HEALTH SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470101103873 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตกรรมประดิษฐ์
PROSTHODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460101102318 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวิจัยทางทันตแพทยศาสตร์
DENTAL RESEARCH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490101110726 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101109918 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาสาขาวิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเซียล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480101109498 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ORAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101109929 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์สุขภาพการแพทย์คลินิก สาขาวิชาอายุรศาสตร์ช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อายุรศาสตร์ช่องปาก
ORAL MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101109942 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริทันตวิทยา
PERIODONTOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570101102884 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมบูรณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตกรรมบูรณะ
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510101110021 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาศาสตร์สุขภาพช่องปาก
ORAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640105002424 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCE IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25600106000845 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORAL CELL BIOLOGY AND BIOMATERIALS SCIENCE
เซลล์วิทยาช่องปากและวิทยาศาสตร์ชีววัสดุ
ORAL CELL BIOLOGY AND BIOMATERIALS SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580171100295 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550191105154 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
ทันตกรรมคลินิก
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470201101848 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500201110919 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640205001457 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์
GRADUATE DIPLOMA OF CLINICAL SCIENCE PROGRAM IN ENDODONTICS
วิทยาเอนโดดอนต์
ENDODONTICS
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
20212110109404 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL SCIENCES PROGRAM IN PEDIATRIC DENTISTRY
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
PEDIATRIC DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650205002055 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก
GRADUATE DIPLOMA OF CLINICAL SCIENCES PROGRAM IN PEDIATRIC DENTISTRY
ทันตกรรมสำหรับเด็ก
PEDIATRIC DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620234001727 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550241102562 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM IN DENTAL SURGERY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560271101835 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490681102452 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650682100515 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาตร์
GRADUATE DIPLOMA IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650686000507 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521021104894 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601131100024 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ทันตกรรมจัดฟัน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ORTHODONTICS
ทันตกรรมจัดฟัน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631136000314 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DENTISTRY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTISTRY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621131100047 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM IN DENTAL SURGERY
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621311100041 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเนชั่น
ทันตแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661814000682 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF DENTAL SURGERY PROGRAM
ทันตแพทยศาสตร์
DENTAL SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552141102541 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25482141104747 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (ทันตสาธารณสุข) สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
ทันตสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144004502 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144004524 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144004513 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144003736 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542144004510 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144006122 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542144004038 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตสาธารณสุข (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN DENTAL PUBLIC HEALTH
ทันตสาธารณสุข
DENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ