ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Health not further defined


จำนวน 196 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25310011100308 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH DEVELOPMENT INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การพัฒนาสุขภาพ
HEALTH DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011110842 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH SCIENCE INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
PUBLIC HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011109234 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH SCIENCE INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข
PUBLIC HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570011101602 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570011101591 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011111022 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH RESEARCH AND MANAGEMENT
การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
HEALTH RESEARCH AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640016005744 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิชาชีพสุขภาพ (หลักสูตรสหสาขาวิชา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH PROFESSIONS EDUCATION (INTERDISCIPLINARY PROGRAM)
การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ
HEALTH PROFESSIONS EDUCATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530021102497 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวีดสกลนคร)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560021102377 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540021103714 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HEALTH PROMOTION AND HEALTH EDUCATION
การส่งเสริมสุขภาพและสุขศึกษา
HEALTH PROMOTION AND HEALTH EDUCATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540021103736 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
การส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630028002304 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาแอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ATHLETIC TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE
แอทเลติกเทรนนิงและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหว
ATHLETIC TRAINING AND MOVEMENT SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100059 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440031100024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต หลักสูตรต่อเนื่อง
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25320031100065 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510031108943 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL HEALTH, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
ENVIRONMENTAL HEALTH, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470031103548 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ความงามและสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม
AESTHETIC SCIENCES AND HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109023 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109326 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540031105493 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109585 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารสาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การบริหารสาธารณสุข
PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560031104955 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สุขภาพระหว่างประเทศ
INTERNATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109708 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510038000693 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25440041101151 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560041104822 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพหนึ่งเดียว (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520051100701 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสาธารณสุขโลก (หลักสูตรนานาชาติ)
การสาธารณสุขโลก
GLOBAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500051100552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490051100404 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520051107045 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
การจัดการบริการสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660054002396 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE HEALTH PROMOTION
การสร้างเสริมสุขภาพเชิงนวัตกรรม
INNOVATIVE HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102511 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540061101413 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061103834 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470061103845 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510071100443 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530071100208 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข
บริหารสาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470081102374 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
การจัดการระบบสุขภาพ
HEALTH SERVICE BUSINESS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100841 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การส่งเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520091100863 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570091102501 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530101104645 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการระบบสุขภาพ
HEALTH SYSTEM MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410101100816 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ
HEALTH SYSTEM RESEARCH AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580101102997 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580101103008 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420111100741 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520111107547 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640111100069 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต แขนงวิชาสาธารณสุขศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620131100048 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
MASTER OF ARTS PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT
การพัฒนาสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490181100555 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630181100032 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520191101268 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ (หลักสูตรสองภาษา)
การสร้างเสริมสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530191100562 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
การจัดการสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410191100186 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ
HEALTH EDUCATION AND HEALTH BEHAVIOR
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520191107636 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530191104105 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490191109826 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490201110334 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380201100353 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470201104065 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460201102523 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบริการสุขภาพปฐมภูมิ มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริการสุขภาพ
PRIMARY HEALTH CARE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480201109984 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510211107299 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500211108165 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550211103492 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490211107894 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550211103569 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650216005152 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ชุมชน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY MEDICINE
เวชศาสตร์ชุมชน
COMMUNITY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480221105058 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH (PHATTHALUNG CAMPUS)
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25480221106847 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การจัดการระบบสุขภาพ
HEALTH SYSTEM MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570231102258 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490231111529 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500241101587 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25570241101743 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620246003194 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชายแดน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BORDER HEALTH MANAGEMENT
การจัดการสุขภาพชายแดน
BORDER HEALTH MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550271101081 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา
การส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25530271102631 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470271104377 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520571105096 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560571102648 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590571100684 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยเกริก
การส่งเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490591104713 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยคริสเตียน
การบริหารโรงพยาบาล
HOSPITALITY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510731103113 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงพยาบาล
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN HOSPITAL MANAGEMENT
การจัดการโรงพยาบาล
HOSPITAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610731100054 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650734005539 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN HOSPITAL MEDICAL RECORDS AND MEDICAL STATISTICS MANAGEMENT
การจัดการเวชระเบียนและเวชสถิติโรงพยาบาล
HOSPITAL MEDICAL RECORDS AND MEDICAL STATISTICS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551021104987 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511071101041 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571071104153 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531121102714 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621124002907 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541131102244 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25441141100319 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551141102033 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511191104227 วิทยาลัยทองสุข
thongsook college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย วิทยาลัยทองสุข
อนามัยสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541201102038 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
southern college of technology
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631261100022 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการจัดการสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE MANAGEMENT
วิทยาการจัดการสุขภาพ
HEALTH SCIENCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511271101109 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพ
การจัดการระบบสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511271104351 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591301101001 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
hatyai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531311100869 มหาวิทยาลัยเนชั่น
yonok university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571341102162 วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
lumnamping college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
การจัดการสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561401101897 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561401102505 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN LOCAL AND COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
LOCAL AND COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561401104136 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN LOCAL AND COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT
การจัดการสุขภาพท้องถิ่นและชุมชน
LOCAL AND COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491411102576 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511421104875 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511421108227 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511431102593 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531431103844 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25581431101331 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
การสร้างเสริมสุขภาพ
ELDERLY HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481441102534 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501441109872 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621444001935 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491471106746 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521481104568 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25461481101884 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
การพัฒนาสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25611488000447 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
DOCTOR OF PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511491101284 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรต่อเนื่อง
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531491103042 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491501104747 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF HEALTH MANAGEMENT
เทคโนโลยีการจัดการสุขภาพ
TECHNOLOGY OF HEALTH MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521511105045 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501521101782 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541521102901 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25631524000051 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551531102745 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25561531102037 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการโรงพยาบาล
HOSPITAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511541102303 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501551106421 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531561101036 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521571102151 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501571103148 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541581102514 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501591103343 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521591107777 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
การจัดการสุขภาพ
HEALTH MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501621101254 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491621111568 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
การสร้างเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531631101506 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521641103025 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491641111177 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521661102285 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการบริการสุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491661110145 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521671102354 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491671102193 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481671108064 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541681100895 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541691101133 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541691101537 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25571691101711 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511701107576 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481701106763 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25601701100025 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25471711103804 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสร้างเสริมสุขภาพ
การสร้างเสริมสุขภาพ
HEALTH PROMOTION
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25551711103509 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491711109871 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491731107149 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531731104534 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25521741103263 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511751103926 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501751103071 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511761106111 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491791108452 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25591791101916 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511821101549 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเชียงราย
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511821103946 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเชียงราย
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511831105657 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
phisanulok university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
OCCUPATIONAL HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511881101636 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491881101647 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511881101658 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาลัยนครราชสีมา
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491881100657 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยนครราชสีมา
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491881103513 วิทยาลัยนครราชสีมา
nakhonratchasima college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512011102013 มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
chalermkarnchana college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542031102097 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยชุมชน
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632033500878 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632033501598 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25612033500922 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622033501283 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยชุมชนน่าน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25622033502036 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMMUNITY HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552141102539 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25482141104725 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาธารณสุขศาสตร์ (สาธารณสุขชุมชน) สถาบันพระบรมราชชนก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552144004489 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดพิษณุโลก)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532144003521 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532144005343 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25542144004501 สถาบันพระบรมราชชนก
praboromarajchanok institute
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี)
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512201108685 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
thailand national sports university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25582251101488 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25582251101499 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
MASTER OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532261105275 มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
ratchaphruek university
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25512301106673 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
สาธารณสุขศาสตร์
PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25522601104989 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
phanomwan college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532611101448 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
สาธารณสุขศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532611105419 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
สาธารณสุขชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25532631105074 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
learning institute for everyone
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสุขภาพชุมชน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
การจัดการสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25552631106584 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
learning institute for everyone
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบสุขภาพชุมชน สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
การจัดการสุขภาพชุมชน
COMMUNITY HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25632881100094 สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ
suvarnabhumi institute of technology
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN COMMUNITY PUBLIC HEALTH
สาธารณสุขชุมชน
วิทยาศาสตร์สุขภาพ