ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Veterinary


จำนวน 81 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25480011110499 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
GRADUATE DIPLOMA IN VETERINARY CLINICAL SCIENCES PROGRAM
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
VETERINARY CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370011100507 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY SURGERY CHULALONGKORN UNIVERSITY
ศัลยศาสตร์ทางสัตวแพทย์
VETERINARY SURGERY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25420011100896 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
THERIOGENOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011102004 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
VETERINARY PATHOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470011102984 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์สัตวแพทย์
VETERINARY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510011108783 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สรีรวิทยาการสัตว์
ANIMAL PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011110108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอายุรศาสตร์สัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อายุรศาสตร์สัตวแพทย์
VETERINARY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011110064 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยสาธารณสุข
VETERINARY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25410011100658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
THERIOGENOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500011110053 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สัตวแพทยสาธารณสุข
VETERINARY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101969 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์
VETERINARY PATHOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460011101273 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE PROGRAM
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380011100014 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาการสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM
สรีรวิทยาการสัตว์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100155 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520011100076 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590011100827 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25590011100838 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์และเทคโนโลยี
VETERINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25620017002727 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA IN VETERINARY CLINICAL SCIENCES PROGRAM
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
VETERINARY CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370021100115 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY TECHNOLOGY
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490021100412 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY EPIDEMIOLOGY
ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
VETERINARY EPIDEMIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25200021100061 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
DOCTOR OF VETERINARY MEDICINE PROGRAM
สัตวแพทยศาสตร์
VETERINARY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360021100373 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY NURSING
การพยาบาลสัตว์
VETERINARY NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550021102286 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL HEALTH AND BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
ANIMAL HEALTH AND BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25310021100221 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ZOOLOGY
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510021108402 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550021104031 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CELLULAR BIOLOGY AND ANATOMICAL SCIENCES
ชีววิทยาของเซลล์และวิทยาศาสตร์กายวิภาค
CELLULAR BIOLOGY AND ANATOMICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370021100328 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
พยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์
VETERINARY PHATHOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470021102682 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
เภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางการสัตวแพทย์
VETERINARY PHARMACOLOGY AND TOXICOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540021103681 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY MICROBIOLOGY
จุลชีววิทยาทางการสัตวแพทย์
VETERINARY MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25470021102693 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
VETERINARY PARASITOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25380021100588 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสรีรวิทยาทางสัตว์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL PHYSIOLOGY
สรีรวิทยาทางสัตว์
ANIMAL PHYSIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490021108556 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY CLINICAL STUDIES
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
VETERINARY CLINICAL STUDIES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510021108424 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIO-VETERINARY SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ชีวภาพทางสัตวแพทย์
BIO-VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25550021104053 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL HEALTH AND BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์และชีวเวชศาสตร์
ANIMAL HEALTH AND BIOMEDICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25560021102715 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY CLINICAL STUDIES
คลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์
VETERINARY CLINICAL STUDIES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630027005475 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN VETERINARY CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
VETERINARY CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25650026005858 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATIVE ZOOLOGY AND BIOLOGY
สัตววิทยาและชีววิทยาบูรณาการ
INTEGRATIVE ZOOLOGY AND BIOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500031100019 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100083 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางสัตวแพทย์คลินิก สาขาวิชาสัตว์เลี้ยง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัตว์เลี้ยง
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390031100017 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25450031100104 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460031100151 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสืบพันธุ์สัตว์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาการสืบพันธุ์สัตว์
THERIOGENOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109359 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN VETERINARY SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109383 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สหวิทยาการสัตวแพทย์
INTERDISCIPLINARY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25490031111729 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัตวแพทย์สาธารณสุข
VETERINARY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25520031109719 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สหวิทยาการสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25370041100062 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
สัตวแพทย์สาธารณสุข
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460041100218 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทย์สาธารณสุข (หลักสูตรนานาชาติ)
สัตวแพทย์สาธารณสุข
VETERINARY PUBLIC HEALTH
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25360041100094 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตววิทยา
ZOOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25390041100255 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510041110586 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540041105077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25510041110597 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25540041105088 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660044000077 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY NURSING
การพยาบาลสัตว์
VETERINARY NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25660047000352 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
HIGHER GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN VETERINARY CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์คลินิก
VETERINARY CLINICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500061102419 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580061100877 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สัตวแพทยศาสตร์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580066000049 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ทางสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY BIOMEDCAL SCIENCES (INTERNATIONAL PROGRAM)
ชีวเวชศาสตร์
VETERINARY BIOMEDCAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580061103499 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก (หลักสูตรนานาชาติ)
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN CLINICAL VETERINARY SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์ทางการสัตวแพทย์คลินิก
CLINICAL VETERINARY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25580101100049 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัตวแพทยศาสตร์
VETERINARY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640104001128 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25500211107445 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25640216005465 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION IN VETERINARY SCIENCE
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
INNOVATION IN VETERINARY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25630218005771 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATION IN VETERINARY SCIENCE
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์
INNOVATION IN VETERINARY SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610234000848 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
สัตวแพทยศาสตร์
VETERINARY MEDICINE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25460611100651 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25610611100141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
การพยาบาลสัตว์
VETERINARY SCIENCES
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25541021102354 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501401105812 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501431101411 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
สัตวเวชศาสตร์
ANIMAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25621431100046 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY NURSING
การพยาบาลสัตว์
VETERINARY NURSING
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501481103576 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25531561101047 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคนิคการสัตวแพทย์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25491691101666 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501751103058 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501911106544 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ANIMAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25481931101965 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
ANIMAL HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511931103443 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25511971101963 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สัตวแพทยศาสตร์
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25661974000421 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY TECHNOLOGY
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ
25501991105812 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VETERINARY TECHNOLOGY
เทคนิคการสัตวแพทย์
VETERINARY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์สุขภาพ