ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Fisheries


จำนวน 80 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25200021100026 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021104066 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL HEALTH TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
ANIMAL HEALTH TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021104077 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL HEALTH TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสุขภาพสัตว์
ANIMAL HEALTH TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390021100308 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES MANAGEMENT
การจัดการประมง
FISHERIES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370021100317 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERY PRODUCTS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
FISHERY PRODUCTS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380021100544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงทางทะเล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์การประมงทางทะเล
MARINE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340021100156 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AQUACULTURE
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101418 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021101588 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FISHERIES MANAGEMENT
การจัดการประมง
FISHERIES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100631 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AQUACULTURE
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101497 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021101311 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FISHERY SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
FISHERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021103111 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERY SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การประมงและเทคโนโลยี
FISHERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430031100056 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530031101453 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031108764 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580031101583 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106642 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101100954 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการประมง
FISHERY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101108196 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการประมง
FISHERY TECHNOLOGY (PRODUCT PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101104656 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
MARINE AND FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25220101100106 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาริชศาสตร์
AQUATIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470101103772 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วาริชศาสตร์
AQUATIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101104954 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101104965 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี)
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590101101288 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ประมง
FISHERY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131102819 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131110092 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131110057 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610134000577 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COASTAL AQUACULTURE
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
COASTAL AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161105322 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105484 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460161101358 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620176000395 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620178000408 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวภาพสำหรับการผลิตสัตว์น้ำ
BIOTECHNOLOGY FOR AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330181100424 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106654 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล
Bachelor of Science Program in Marine Technology
เทคโนโลยีทางทะเล
MARINE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191107622 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวาริชศาสตร์
วาริชศาสตร์
AQUATIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610196001318 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางทะเล (วิทยาเขตจันทบุรี)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN MARINE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีทางทะเล
MARINE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201102859 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520211101406 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประมง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221105159 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES SCIENCE AND AQUATIC RESOURCES
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
FISHERIES SCIENCE AND AQUATIC RESOURCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261110018 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยนครพนม
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104427 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยพะเยา
การประมง
FISHERY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630276002546 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการประมง
FISHERIES TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401401101085 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611403000263 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501551106465 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการประมง
FISHERIES TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531561104287 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601108989 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511641102427 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711107777 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661714000106 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES AND FISHERY PRODUCTS
การประมงและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ
FISHERIES AND FISHERY PRODUCTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491731104427 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751112644 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106098 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431791100186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104474 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931101886 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591931100617 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961108011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN AQUACULTURE
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651963004523 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
CURRICULUM FOR HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN AQUACULTURE
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971104033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971104055 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481971103106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971105319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481971109081 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การจัดการประมง
FISHERY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971104609 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE AND AQUATIC RESOURCES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511981102548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661983501541 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการประมง
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN FISHERIES
การประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994005019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AQUACULTURE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631996000499 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการประมง
FISHERY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401991101085 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451991102071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN FISHERIES
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991107608 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FISHERIES
ประมง
FISHERIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592761102285 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
การจัดการประมงและธุรกิจสัตว์น้ำ
FISHERY PRODUCTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901102267 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AQUACULTURE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602924000677
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AQUACULTURE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592931101621
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
AQUACULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี