ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Forestry


จำนวน 15 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25430021100235 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FORESTRY
วนศาสตร์
FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230021100029 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรป่าไม้
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOREST RESOURCES MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรป่าไม้
FOREST RESOURCES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230021100097 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOREST BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์ชีวภาพป่าไม้
FOREST BIOLOGICAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021107329 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป่าไม้
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOREST ENGINEERING
วิศวกรรมป่าไม้
FOREST ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230021100119 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FORESTRY
วนศาสตร์
FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25230021100121 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN WATERSHED AND FOREST ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อมป่าไม้
WATERSHED AND FOREST ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100774 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOREST RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม
FOREST RESOURCE AND ENVIRONMENTAL ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100607 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์เขตร้อน(หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL FORESTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วนศาสตร์เขตร้อน
TROPICAL FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021101555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์ชุมชน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SOCIAL FORESTRY
วนศาสตร์ชุมชน
SOCIAL FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340021100178 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวนศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FORESTRY
วนศาสตร์
FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550131105631 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวนเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วนเกษตร
AGRO FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620131100431 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
การจัดการป่าไม้
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550191102072 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610206000353 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี