ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Agriculture not elsewhere classified


จำนวน 22 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25330021100346 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN AGRICULTURAL ENGINEERING
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490031111595 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610031100335 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN INNOVATIVE AGRICULTURE
เกษตรนวัตกรรม
INNOVATIVE AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102737 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041100345 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460041100815 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630041100106 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131103068 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600131100045 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT
นวัตกรรมการจัดการธุรกิจประมง
INNOVATIVE FISHERIES BUSINESS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620131600193 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดการเกษตรอินทรีย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620131600212 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การจัดการเกษตรอินทรีย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161100702 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100074 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630201100032 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630201100037 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรแม่นยำ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกษตรแม่นยำ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650254000946 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรนวัตกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN INNOVATIVE AGRICULTURE (CONTINUING PROGRAM)
เกษตรนวัตกรรม
INNOVATIVE AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570681100188 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต
นวัตกรรมการจัดการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591741100294 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตรและซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
นวัตกรรมการจัดการเกษตร
AGRICULTURAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591931100624 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตจันทบุรี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611981100074 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631998000356 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562501100156 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
นวัตกรรมการจัดการเกษตร
INNOVATIVE AGRICULTURE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี