ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Horticulture


จำนวน 19 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520021100426 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืชสวน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HORTICULTURAL SCIENCES
วิทยาการพืชสวน
HORTICULTURAL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25110021100015 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HORTICULTURE
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300021100264 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HORTICULTURE
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102671 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (วิทยาเขตกำแพแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT BREEDING
การปรับปรุงพันธุ์พืช
PLANT BREEDING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107789 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์พืช (วิทยาเขตกำแพแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PLANT BREEDING
การปรับปรุงพันธุ์พืช
PLANT BREEDING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620028002213 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN HORTICULTURE (KAMPHAENG SAEN CAMPUS)
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031103065 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031103921 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100016 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืชสวน
AGRICULTURE EDUCATION - HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380041100096 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100095 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืชสวน
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131103002 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HORTICULTURE
พืชสวน
HOSPITALITY INDUSTRY FOR TOURISM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111575 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161101096 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พืชสวน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161106075 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161104228 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พืชสวน
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640164004321 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN LANDSCAPE DESIGN AND MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT
การออกแบบและการจัดการภูมิทัศน์เพื่อสิ่งแวดล้อม
LANDSCAPE DESIGN AND MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611403000274 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571551103289 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพืชสวนประดับ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN HORTICULTURE
การจัดการพืชสวนประดับ
HORTICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี