ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Crop and livestock production


จำนวน 345 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520011107107 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
ANIMAL BREEDING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011108759 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาหารสัตว์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาหารสัตว์
ANIMAL NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25040011100016 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GENETICS
พืชศาสตร์
GENETICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590011100794 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์ประยุกต์
APPLIED ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440011101225 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY (ANIMAL FEEDING TECHNOLOGY PROGRAM) INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY (ANIMAL FEEDING TECHNOLOGY PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590011100851 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ประยุกต์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN APPLIED ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์ประยุกต์
APPLIED ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021100166 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL AGRICULTURE
เกษตรเขตร้อน
TROPICAL AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540021100035 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL RESOURCES AND PRODUCTION MANAGEMENT
ทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
AGRICULTURAL RESOURCES AND PRODUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021100415 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีระบบเกษตร
AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021102124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL AGRICULTURE
เกษตรเขตร้อน
TROPICAL AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100507 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL INNOVATION AND MANAGEMENT
นวัตกรรมและการจัดการอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL INNOVATION AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100151 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศัตรูพืชและสัตว์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PEST MANAGEMENT
การจัดการศัตรูพืชและสัตว์
PEST MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100878 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021102108 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL AGRICULTURE
เกษตรเขตร้อน
TROPICAL AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021102119 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เกษตรเขตร้อน
TROPICAL ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100902 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL RESOURCES
ทรัพยากรเกษตร
AGRICULTURAL RESOURCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021100993 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350021100271 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED ECONOMICS AND AGRIBUSINESS
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
APPLIED ECONOMICS AND AGRIBUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100673 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102298 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เกษตรยั่งยืน
SUSTAINABLE AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350021100315 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TROPICAL AGRICULTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เกษตรเขตร้อน
TROPICAL AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102309 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021106961 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT PATHOLOGY
โรคพืช
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021107151 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRONOMY
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250021100077 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRONOMY
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290021100252 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PLANT PATHOLOGY
โรคพืช
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310021100232 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350021100326 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN TROPICAL AGRICULTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
เกษตรเขตร้อน
TROPICAL AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021103588 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
AGRICULTURAL AND RESOURCE ECONOMICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107734 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED ECONOMICS FOR AGRICULTURE AND ENVIRONMENT
เศรษฐศาสตร์ประยุกต์สำหรับการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
APPLIED ECONOMICS FOR AGRICULTURE AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021106917 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อารักขาพืช
PLANT PROTECTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021106928 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพพืช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สุขภาพพืช
PLANT HEALTH
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107756 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
วิจัยและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107767 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิจัยและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021108523 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตร
AGRICULTURAL INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021103599 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการปศุสัตว์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN LIVESTOCK SCIENCES
วิทยาการปศุสัตว์
LIVESTOCK SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107791 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
วิจัยและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL RESEARCH AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107802 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตกำแพงแสน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021103623 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL RESOURCES
ทรัพยากรเกษตร
AGRICULTURAL RESOURCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021110795 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
วิทยาการพืช
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580021100647 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟาร์มสมัยใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิจัยระบบการทำฟาร์ม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580021102987 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620026002209 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT PATHOLOGY (KAMPHAENG SAEN CAMPUS)
โรคพืช
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630026003573 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630026003279 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรและชุมชน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE AND COMMUNITY MANAGEMENT
การจัดการเกษตรและชุมชน
AGRICULTURE AND COMMUNITY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640026002415 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN KNOWLEDGE OF THE LAND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
ศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
KNOWLEDGE OF THE LAND FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620028002257 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PLANT PATHOLOGY (KAMPHAENG SAEN CAMPUS)
โรคพืช
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620026002277 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRONOMY (KAMPHAENGSAEN CAMPUS)
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620028002325 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRONOMY (KAMPHAENG SAEN CAMPUS)
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630026003641 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL ANIMAL NUTRITION
โภชนศาสตร์สัตว์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ANIMAL NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620021100463 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีระบบเกษตร
AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024005698 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380031100062 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25270031100047 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปฐพีศาสตร์
SOIL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100148 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530031101464 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อุตสาหกรรมการเกษตร
AGRO - INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490031100367 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรเชิงชีวภาพ (หลักสูตรภาษาต่างประเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระบบเกษตรเชิงชีวภาพ
AGRO-BIORESOURCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380031100602 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031110336 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031110347 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430031101564 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาโรคพืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรคพืช
PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031109786 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การส่งเสริมและสื่อสารการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410031100842 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031109759 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430031101788 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาโรคพืช มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โรคพืช
PATHOBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430031101913 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410031101189 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ธุรกิจการเกษตร
AGRIBUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650034001087 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031110024 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041100293 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
APPLIED MICROBIOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100084 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืชไร่
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100106 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรคพืช
AGRICULTURE (POMOLOGY)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100117 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งเสริมและเผยแพร่การเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041110551 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ธุรกิจเกษตร
AGRIBUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041110617 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540041104695 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350041100633 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110155 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการระบบเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SYSTEMS (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการระบบเกษตร
AGRICULTURAL SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350041100644 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390041100705 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรคพืช
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041101113 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041111484 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืช มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โรคพืช
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650044000032 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100213 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051108552 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเกษตรอินทรีย์
การจัดการเกษตรอินทรีย์
ORGANIC FARMING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051102797 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450061100849 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร (วิทยาเขตกาญจนบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470061103935 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการพืช (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาการพืช
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610064002223 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกรปราชญ์เปรื่อง (โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SMART FARMER
เกษตรกรปราชญ์เปรื่อง
SMART FARMER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380071100505 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530081100222 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี บัณฑิตวิทยาลัย
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550081103172 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106653 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCES AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570081101914 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธุรกิจการเกษตร
AGRIBUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540091101664 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650094002851 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE AGRICULTURE AND SUSTAINABLE WATERSHED MANAGEMENT
นวัตกรรมเกษตรและการจัดการลุ่มน้ำอย่างยั่งยืน
INNOVATIVE AGRICULTURE AND SUSTAINABLE WATERSHED MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101105216 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101105691 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101106115 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101106331 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการผลิต
RUBBER AND POLYMER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101108424 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111177 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101109465 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRY TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111267 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน
TROPICAL AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111278 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111425 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340101100245 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคพืชวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โรคพืชวิทยา
PLANT PATHOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560101104165 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640104002491 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL INNOVATION AND MANAGEMENT
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
AGRICULTURAL INNOVATION AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620111100050 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CROP PRODUCTION MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
การจัดการการผลิตพืชและการพัฒนา
CROP PRODUCTION MANAGEMENT AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131101047 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมและสื่อสารเกษตร หลักสูตรปกติ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND COMMUNICATION THAI LANGUAGE PROGRAM
การส่งเสริมและสื่อสารเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530131104806 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131102989 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อารักขาพืช
AGRICULTURAL TECHNOLOGY (PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360131100342 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พืชไร่
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131102991 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเคมี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกษตรเคมี
AGRICULTURAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131104276 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐพีศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ปฐพีศาสตร์
AGRONOMY (SOIL SCIENCE)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530131102308 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสมุนไพร (สหวิทยาการ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาการสมุนไพร
AGRICULTURE (PLANT SCIENCE)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131104221 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
AGRICULTURAL NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENTAL ECONOMICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131103056 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131103081 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131103994 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131103067 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550131102468 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTARAL DEVELOPMENT EXTENSION AND COMMUNICATIONS
การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร
AGRICULTARAL DEVELOPMENT EXTENSION AND COMMUNICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470131101874 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131106566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460131101704 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรป่าไม้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เกษตรป่าไม้
AGRO FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111553 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131110068 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131110081 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พืชไร่
AGRONOMY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560131104269 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์)สาขาวิชาอารักขาพืช มหาวิทยาลัยแม่โจ้
อารักขาพืช
PLANT PROTECTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480131110379 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650134003935 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรอัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SMART AGRICULTURE (CONTINUING PROGRAM)
เกษตรอัจฉริยะ
SMART AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660134001844 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ (มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - ชุมพร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151104143 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ
AGRO-INDUSTRY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104583 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161101107 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161105333 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360161100402 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460161101347 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการเกษตรและการจัดการทรัพยากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500161106178 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161110231 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630168002096 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตเกษตรเขตร้อน (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATIVE TROPICAL AGRICULTURES (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตเกษตรเขตร้อน
INNOVATIVE TROPICAL AGRICULTURES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640164004207 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY WITH THE KING’S PHILOSOPHY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืชด้วยศาสตร์พระราชา
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY WITH THE KING’S PHILOSOPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640164004332 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมาร์ตฟาร์ม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SMART FARM MANAGEMENT
การจัดการสมาร์ตฟาร์ม
SMART FARM MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171100736 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171100476 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171100994 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พืชศาสตร์
CROP AND SOIL SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101005 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
พืชศาสตร์
CROP SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101027 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600171100837 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบูรณาการเทคโนโลยีการเกษตรและการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร(หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640174005817 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INNOVATIVE AGRIPRENEUR (INTERNATIONAL PROGRAM)
ผู้ประกอบการเกษตรเชิงนวัตกรรม
INNOVATIVE AGRIPRENEUR
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460181102126 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรและพัฒนาชนบท
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660184000163 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรวิศว์อัจฉริยะ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN SMART ENGINEERING AGRICULTURE
เกษตรวิศว์อัจฉริยะ
SMART ENGINEERING AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480191106124 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520201101337 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืชอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
การผลิตพืชอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490201111368 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540201105031 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201111999 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360201100586 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO FORESTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610208000014 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610206000331 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510211100887 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY (ANIMAL FEEDING TECHNOLOGY PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107175 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107298 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108075 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108097 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580211102819 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470221102076 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470221102087 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE (PHATTHALUNG CAMPUS)
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560221102515 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND COMMUNITY DEVELOPMENT
เทคโนโลยีการเกษตรและการพัฒนาชุมชน
AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND COMMUNITY DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650224005566 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION PLANT PRODUCTION (PHATTHALUNG CAMPUS)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืช
TECHNOLOGY AND INNOVATION PLANT PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650224005577 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND COMMUNITY DEVELOPMENT (PHATTHALUNG CAMPUS)
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชุมชน
AGRICULTURAL EXTENSION AND COMMUNITY DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231105051 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO - INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510231110104 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510231110508 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิทยาศาสตร์การเกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510231110519 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO - INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510231110611 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO - INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460241100582 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
เทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ
TECHNOLOGY MANAGEMENT OF AGRICULTURAL PRODUCES AND PACKAGING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104722 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN POSTHARVEST TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620244003181 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN POSTHARVEST TECHNOLOGY AND LOGISTICS
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวและโลจิสติกส์
POSTHARVEST TECHNOLOGY AND LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540251101774 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540251105284 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640256001713 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004317 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004328 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109862 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคนิคการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109974 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109985 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261110007 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยนครพนม
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109849 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640266003492 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
INNOVATION AND AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101867 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630274002162 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570271104896 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490271111827 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์การเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650536001917 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
MASTER OF ARTS PROGRAM IN CANNABIS AND MEDICINAL PLANTS FOR LOCAL DEVELOPMENT
กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
CANNABIS AND MEDICINAL PLANTS FOR LOCAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650538006151 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CANNABIS AND MEDICINAL PLANTS FOR LOCAL DEVELOPMENT
กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
CANNABIS AND MEDICINAL PLANTS FOR LOCAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360741100237 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO - INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541261101293 วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
college of asian scholars
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541391101793 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN VEGETABLE CROP PRODUCTION
เทคโนโลยีพืชผักแบบบูรณาการ
VEGETABLE CROP PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641394005519 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MODERN TECHNOLOGY FOR CROP MANAGEMENT
เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อการจัดการพืช
MODERN TECHNOLOGY FOR CROP MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481401105718 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481401105729 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501401111627 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611403000285 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581406000094 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551411100885 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501431109792 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรที่สูง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เกษตรที่สูง
HIGHLAND AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102477 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641444000295 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ORGANIC AGRICULTURE INNOVATION
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
ORGANIC AGRICULTURE INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511471108921 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบเกษตรยั่งยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เกษตรยั่งยืน
SUSTAINABLE AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641474000142 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
นวัตกรรมการเกษตรและการจัดการ
AGRICULTURAL INNOVATION AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104771 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
AGRICULTURAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501501105277 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651504000664 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PRODUCTION OF LOCAL COMMUNITY PRODUCTS SCIENCE
วิทยาการการผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น
PRODUCTION OF LOCAL COMMUNITY PRODUCTS SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571511102205 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101681 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651524000802 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีระบบเกษตร
AGRICULTURAL SYSTEMS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491531104368 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501531104944 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501531107644 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีการจัดการการเกษตร
AGRICULTURAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531561101058 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521561102126 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501561109605 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531561105198 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร
AGRICULTURAL INFORMATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591571100303 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541581100589 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611584001423 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION AGRICULTURE
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
TECHNOLOGY AND INNOVATION AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531591102323 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601106818 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601107674 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621100466 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581631100073 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511641101371 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
การจัดการเทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521641102935 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641644001478 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AGRICULTURAL INNOVATION FOR SUSTAINABILITY
นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
AGRICULTURAL INNOVATION FOR SUSTAINABILITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661644000323 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561671100863 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541681100906 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681102486 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101496 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ธุรกิจการเกษตร
AGRIBUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101316 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691103779 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107203 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561731101736 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561731101747 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661734001414 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL INNOVATIONS
นวัตกรรมทางการเกษตร
AGRICULTURAL INNOVATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661744000065 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสมุนไพรและกัญชาศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HERBAL AND CANNABIS SCIENCE
สมุนไพรและกัญชาศาสตร์
HERBAL AND CANNABIS SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501751103069 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551751101311 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551751106553 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106087 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106109 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์)
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591761101351 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431771101084 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาการผลิตและสุขภาพสัตว์
ANIMAL’S PRODUCTION AND HEALTH SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451771101751 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ส่งเสริมและธุรกิจเกษตร
AGRI-ESTENSION AND BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451771101762 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การผลิตและการจัดการพืชเพื่อชุมชนเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541771105261 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและการประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์เกษตร
AGRICULTURAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791100374 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104507 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การผลิตพืช
CROP PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911106533 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911112258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
การบริหารศัตรูพืชอย่างยั่งยืน
SUSTAINABLE PEST MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911112269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911112271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591911100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631916004113 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931102303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เกษตรกลวิธาน
AGRICULTURAL MECHANIZATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931101897 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931101921 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551931101028 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551931105168 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY (ANIMAL FEEDING TECHNOLOGY PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491931110696 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501931111147 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541931105685 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651934002405 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตรดิจิทัล (วิทยาเขตจันทบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL AGRICULTURAL BUSINESSES
ธุรกิจเกษตรดิจิทัล
DIGITAL AGRICULTURAL BUSINESSES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501961108338 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501961108349 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107954 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สัตวศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961108044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พืชศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631963005397 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN PRODUCTION TECHNIQUES
เทคนิคการผลิต
PRODUCTION TECHNIQUES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481971103128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจเกษตร (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE
ธุรกิจเกษตร
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971104587 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971104598 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401981100689 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100892 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451981100641 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571981100205 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991100050 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRIBUSINESS INNOVATION
ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
AGRIBUSINESS INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661993001388 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994002466 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ORGANIC AGRICULTURE INNOVATION
นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
ORGANIC AGRICULTURE INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994002477 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมข้าว
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RICE INNOVATION
นวัตกรรมข้าว
RICE INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001904 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001893 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581991102751 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991101361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991111627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991108352 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991107619 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991105718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PLANT SCIENCE
พืชศาสตร์
PLANT SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991105729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL SCIENCE
สัตวศาสตร์
ANIMAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631996005034 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25542031102086 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรและอาหาร วิทยาลัยชุมชน
เกษตรและอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492031103701 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรอินทรีย์ วิทยาลัยชุมชน
เกษตรอินทรีย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492031103712 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622033500697 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN AGRICULTURE AND PRODUCT PROCESSING
เกษตรและการแปรรูป
AGRICULTURE AND PRODUCT PROCESSING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602033500346 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612033500797 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ๋องสอน
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632033501609 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (วิทยาลัยชุมชนแพร่)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642033501511 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป (วิทยาลัยชุมชนปัตตานี)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN AGRICULTURE AND PRODUCT PROCESSING
เกษตรและการแปรรูป
AGRICULTURE AND PRODUCT PROCESSING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642033503219 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ORGANIC AGRICULTURE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เกษตรอินทรีย์
ORGANIC AGRICULTURE SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652033503694 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเกษตรและการแปรรูป (วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN AGRICULTURE AND PRODUCT PROCESSING
เกษตรและการแปรรูป
AGRICULTURE AND PRODUCT PROCESSING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033502931 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน
ASSOCIATE OF SCIENCES PROGRAM IN INTEGRATED AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตรผสมผสาน
INTEGRATED AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662033503201 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ (วิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู)
ASSOCIATE OF SCIENCES PROGRAM IN MODERN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่
MODERN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582501100035 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FARM TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม
FARM TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642504005377 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRY TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRY TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672674001138 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีเกษตรนวัต
INNOVATIVE AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632714004097 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622814000734 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562831103303 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572831105205 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901102289 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901102291 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901102302 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีร้อยเอ็ด
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901103112 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901103123 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582901103134 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592901102066 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592901102077 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592901102088 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592901102099 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662904000795 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern vocational institute of agricultural
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582911103258
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582911103269
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PROTECTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582911103271
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622924001849
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622924001838
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612924001444
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสัตวรักษ์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN VETERINARY NURSE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสัตวรักษ์
VETERINARY NURSE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592931101733
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
เทคโนโลยีการผลิตพืช
PLANT PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี