ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Agriculture not further defined


จำนวน 81 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25520011100201 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25240021100019 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENTOMOLOGY
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021101972 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330021100302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
ส่งเสริมการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620028002775 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา (คณะเกษตร กำแพงแสน)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENTOMOLOGY
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640026005565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND INNOVATION MANAGEMENT
ส่งเสริมและการจัดการนวัตกรรมเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND INNOVATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100014 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรเชิงระบบ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031100268 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100126 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320031100021 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031102068 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300031100039 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031110923 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031102905 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเชิงระบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เกษตรเชิงระบบ
SYSTEMS AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041100291 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041102071 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์เชิงระบบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์เชิงระบบ
AGRICULTURAL SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25070041100024 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100141 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041108359 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส่งเสริมการเกษตรและพัฒนาชนบท
AGRICULTURAL EXTENSION AND RURAL DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360041100577 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041109081 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเกษตรยั่งยืนและการจัดการลุ่มแม่น้ำแบบบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การเกษตร
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600041100844 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570061102327 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630081100123 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร (วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL LEADERSHIP AND COMMUNICATIONS
ภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
AGRICULTURAL LEADERSHIP AND COMMUNICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101104623 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากีฏวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กีฏวิทยา
ENTOMOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530111103746 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเกษตรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520111107694 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
MASTER OF AGRICULTURE PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490111109928 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรเกษตรศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการทรัพยากรเกษตร
MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN AGRICULTURAL RESOURCES MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรเกษตร
AGRICULTURAL RESOURCES MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520111107841 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
AGRICULTURAL EXTENSION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131108697 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการธุรกิจปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การบริหารจัดการ
ADMINISTRATION AND MANAGEMENT IN ANIMAL PRODUCTION INDUSRIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560131104247 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY AGRICULTURE
สหวิทยาการเกษตร
INTERDISCIPLINARY AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560131104258 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเกษตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY AGRICULTURE
สหวิทยาการเกษตร
INTERDISCIPLINARY AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105495 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102832 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102933 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330181100118 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480181108878 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540181104498 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARCHITECTURE
เกษตรศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191101257 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201100097 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630216005374 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231105049 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510251100937 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004306 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN AGRICULTURE SCIENCES
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE SCIENCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490261103129 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการเกษตร
AGRICULTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104405 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460271101799 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO - INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521441102033 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471441100913 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441102455 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491471109119 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25381481100412 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501491105941 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104736 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491511104028 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เกษตรศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101657 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491531106361 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471541100701 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651544001884 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HOME ECONOMICS
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501561109335 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102878 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491601106842 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491611100969 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURE
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101219 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671644001753 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501671101878 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491691104186 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
การจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
AGRICULTURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701106695 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711108102 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109613 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
การจัดการการเกษตร
AGRICULTURAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109769 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511741102856 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101474 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551791103903 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481791107628 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961103612 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เกษตรกลวิธาน
AGRICULTURAL MECHANIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651993004177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
VOCATIONAL CERTIFICATE IN AGRICULTURE
เกษตรศาสตร์
AGRICULTURAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25532631105085 สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
learning institute for everyone
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเกษตร สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
การจัดการการเกษตร
SUSTAINABLE AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622671001692 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเกษตรนวัต (ระบบทวิภาคี)
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN INNOVATIVE AGRICULTURE
เกษตรนวัต
INNOVATIVE AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652673001866 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเกษตรนวัต
CURRICULUM FOR HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN INNOVATIVE AGRICULTURAL TECHNOLOGY
เกษตรนวัต
AGRICULTURAL INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี