ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Engineering,manufacturing and construction not elsewhere classified


จำนวน 49 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25650024000963 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING
วิศวกรรมระบบการผลิตดิจิทัล
DIGITAL MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600034000158 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
สื่อดิจิทัล
DIGITAL MEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650044000627 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED ENGINEERING
วิศวกรรมบูรณาการ
INTEGRATED ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660044000944 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการโลจิสติกส์
INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640076001498 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ENGINEERING TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640104000318 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INNOVATION ENGINEERING AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมและการจัดการนวัตกรรม
INNOVATION ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600158001361 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและการผลิต (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MATERIALS AND PRODUCTION ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมวัสดุและการผลิต
MATERIALS AND PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650156003816 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT
วิศวกรรมการจัดการ
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600164000535 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL AND MANAGEMENT SYSTEMS ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการจัดการ
INDUSTRIAL AND MANAGEMENT SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630164005229 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED PRODUCTION ENGINEERING
วิศวกรรมการผลิตเชิงบูรณาการ
INTEGRATED PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650204001964 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTELLIGENT INNOVATION ENGINEERING (ENGLISH PROGRAM)
วิศวกรรมนวัตกรรมอัจฉริยะ
INTELLIGENT INNOVATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610238001912 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630236004239 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650266004077 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MASTER OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660614000521 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL AND MANUFACTURING AUTOMATION ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิตอัตโนมัติ
INDUSTRIAL AND MANUFACTURING AUTOMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650904000329 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671074001265 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MANAGEMENT AND LOGISTICS ENGINEERING
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
MANAGEMENT AND LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651116002226 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651118002239 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641124000749 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641278001832 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651424003196 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611498001631 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631564004707 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT ENGINEERING
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631604005703 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AIRCRAFT PART MANUFACTURING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
AIRCRAFT PART MANUFACTURING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621744001095 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651756002734 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651758002747 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621874001977 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651934002585 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ (วิทยาเขตบางพระ จังหวัดชลบุรี)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS
วิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651934004036 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบูรณาการ(วิทยาเขตจันทบุรี)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTEGRATED ENGINEERING
วิศวกรรมบูรณาการ
INTEGRATED ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651954002025 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการและการผลิต
INDUSTRIAL AND PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661986000863 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ (ศูนย์นนทบุรี)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN MANUFACTURING ENGINEERING AND MATERIALS INNOVATION
วิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
MANUFACTURING ENGINEERING AND MATERIALS INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661988003137 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MANUFACTURING ENGINEERING AND MATERIALS INNOVATION
วิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
MANUFACTURING ENGINEERING AND MATERIALS INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651994002031 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PRACTICAL ENGINEERING IN AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEM AND MAINTENANCE (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมปฏิบัติการระบบการผลิตอัตโนมัติและการซ่อมบำรุง
PRACTICAL ENGINEERING IN AUTOMATED MANUFACTURING SYSTEM AND MAINTENANCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001994 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MODERN TECHNOLOGY OF SUGARCANE AND SUGAR INDUSTRY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล
MODERN TECHNOLOGY OF SUGARCANE AND SUGAR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601994000044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PRODUCTION ENGINEERING
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994000071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART FARM ENGINEERING
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
SMART FARM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552051100014 โรงเรียนนายเรือ
royal thai navy academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุทกศาสตร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN HYDROGRAPHIC ENGINEERING
วิศวกรรมอุทกศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมงและทรัพยากรทางน้ำ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582061100050 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND AVIATION MANAGEMENT
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการการบิน
INDUSTRIAL ENGINEERING AND AVIATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662674003499 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (SANDBOX)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632714001263 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642734001571 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642744002742 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642764002733 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642784001622 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคเลย)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642804003615 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652814004844 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622864001156 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION TECHNOLOGY CONTINUING PROGRAM
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี