ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Inter-disciplinary programmes and qualifications involving engineering, manufacturing and construction


จำนวน 19 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620036002357 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOCHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510041100315 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470041100276 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490061102633 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400061101283 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530061104909 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510091100579 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620091100118 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101100932 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101100943 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101104596 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151101473 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550161102934 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106416 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560591101212 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550681100827 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580681101214 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมชีวการแพทย์
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620681100022 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
วิศวกรรมชีวการแพทย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591941100051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี