ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Building and civil engineering


จำนวน 228 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25260011100167 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480011108892 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
INFRASTRUCTURE IN CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400011101164 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011101562 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520011107309 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370011100351 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมแหล่งน้ำ
WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105664 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100246 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021102582 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021103572 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING - IRRIGATION
วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
CIVIL ENGINEERING - IRRIGATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021101804 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING-WATER RESOURCES
วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
CIVIL ENGINEERING-WATER RESOURCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102322 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280021100172 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN WATER RESOURCES ENGINEERING
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25210021100049 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350021100337 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021101438 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN IRRIGATION ENGINEERING
วิศวกรรมชลประทาน
IRRIGATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021109986 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทาน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN IRRIGATION ENGINEERING
วิศวกรรมชลประทาน
IRRIGATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021101983 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600024000462 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600024000282 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620026002222 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (KAMPHAENG SAEN CAMPUS)
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024000604 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - โครงสร้างพื้นฐาน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING–INFRASTRUCTURE
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
CIVIL ENGINEERING–INFRASTRUCTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024002178 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา–โครงสร้างพื้นฐาน (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING–INFRASTRUCTURE
วิศวกรรมโยธา–โครงสร้างพื้นฐาน
CIVIL ENGINEERING–INFRASTRUCTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660028002972 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031100281 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทคโนโลยีอาคาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100071 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031104314 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102682 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100088 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460041100826 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041108528 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041109817 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670044000462 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440051100138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100321 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100134 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100145 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550051104293 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารการก่อสร้าง
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051102042 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480051109032 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (สองสถาบัน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002341 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมโยธาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
CIVIL ENGINEERING AND REAL ESTATE DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480061102799 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510061110149 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400071100068 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540091100112 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420091100513 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101103831 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520101108468 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101109566 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430141100374 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470141100615 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141104907 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141110328 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410141100899 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมและการบริหารการก่อสร้าง
CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470141104024 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141109897 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108968 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151101073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151100444 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104471 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151105955 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธาและเทคโนโลยี
CIVIL ENGINEERING AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151106549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151107877 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151104273 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
CIVIL ENGINEERING AND EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151104855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธาและการศึกษา
CIVIL ENGINEERING AND EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151111216 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151105709 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
โยธา
CIVIL CONSTRUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530161100467 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105811 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ
CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105822 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100077 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600164000298 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM )
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450171101134 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101164 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101175 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520171109164 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
บริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520171109175 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก่อสร้างและสาธารณูปโภค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620174002057 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330181100096 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530181104249 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530181104251 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191105869 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570191103839 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570191103841 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560191104637 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการงานก่อสร้างและงานโครงสร้างพื้นฐาน
วิศวกรรมการก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570191100430 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510201100818 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370201100238 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201110006 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนเรศวร
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460201102624 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107333 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470211102479 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108176 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530231100599 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530231100601 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231105095 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530231105044 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490251103117 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
โยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530251102458 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490251103253 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004385 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการก่อสร้าง
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN BUILDING CONSTRUCTION
การก่อสร้าง
BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530261100683 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนครพนม
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109671 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่างก่อสร้าง
BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109906 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่างก่อสร้าง
BUILDING CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620266000035 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน มหาวิทยาลัยนครพนม
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103527 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480271110612 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยพะเยา
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480271110623 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650278006444 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530541100739 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360541100213 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540541103925 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611101693 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480611100269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611103728 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570611101878 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630611100032 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและบริหารงานก่อสร้าง
INFRASTRUCTURE ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320681100214 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350681100307 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450681101355 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25411021100414 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561031100726 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบงานประปา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ระบบงานประปา
WATERWORKS SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461041101413 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651046000103 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501071107474 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25351111100158 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561131101471 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25331231100295 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561231104295 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและการจัดการ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิศวกรรมการก่อสร้าง
CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611271100020 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641274000544 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING CONTINUING PROGRAM
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581411101755 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641424003937 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CONSTRUCTION AND RAILWAY SYSTEM ENGINEERING
วิศวกรรมการก่อสร้างและระบบราง
CONSTRUCTION AND RAILWAY SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431101651 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531441101966 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง
CONSTRUCTION ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441108373 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
CONSTRUCTION INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661444000319 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511471101258 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521471107278 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501481107705 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501491105928 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541501102482 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีอาคาร
BUILDING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661524001051 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601531100399 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541561102106 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีการจัดการงานก่อสร้าง
TECHNOLOGY CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571561103944 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิศวกรรมระบบอาคาร
BUILDING SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631564003583 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INFORMATION INNOVATION AND WATER RESOURCES ENGINEERING
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำและนวัตกรรมสารสนเทศ
INFORMATION INNOVATION AND WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521601107249 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501611100948 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CIVIL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101333 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551631105964 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661110189 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการอาคาร
BUILDING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611661100068 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551671100816 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551671100838 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
INDUSTRIAL ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551671106431 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
CONSTRUCTION INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100743 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681102464 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491691101677 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701104568 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
บริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107067 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541711105365 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102923 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551751106103 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671754000269 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106155 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771107098 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541771105248 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481801102692 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501811100985 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401911100873 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911104011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491911109704 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531911104308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชลประทานและการจัดการน้ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
IRRIGATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641914004832 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104247 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511931103127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421931100473 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401931100752 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931107681 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การจัดการงานก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571931102549 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551931105574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
การบริหารงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511931111014 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมก่อสร้าง
CONSTRUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531931105313 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651938006044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง (อุเทนถวาย)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
CIVIL ENGINEERING AND CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531941101297 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมโยธา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941103735 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651954005816 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND BUILDING INNOVATION
การจัดการงานก่อสร้างและนวัตกรรมอาคาร
MANAGEMENT OF CONSTRUCTION AND BUILDING INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511951103377 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511951103401 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CONSTRUCTION MANAGEMENT
การจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102166 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (5ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107897 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ช่างก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101438 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561971100462 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971104044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิศวกรรมก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591974000096 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511981104001 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611981100042 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661988003148 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (ศูนย์สุพรรณบุรี)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621996002401 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661994000917 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
วิศวกรรมโยธาและโครงสร้างพื้นฐาน
CIVIL AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651996002347 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621998001762 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CIVIL TECHNOLOGY
วิศวกรรมโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างโยธา
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN CIVIL TECHNIQUE
ช่างโยธา
CIVIL TECHNIQUE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611994000528 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611994000787 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561991104187 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991108418 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (วิทยาเขตขอนแก่น)
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY
ช่างก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991104651 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN CIVIL TECHNICIAN
ช่างโยธา
CIVIL TECHNICIAN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991103841 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991101359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651993005437 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง (วิทยาเขตสุรินทร์)
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY
ช่างก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582041100064 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582061100044 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING
วิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662174002943 วิทยาลัยการชลประทาน
irrigation college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา - ชลประทาน (สถาบันสมทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING - IRRIGATION
วิศวกรรมโยธา - ชลประทาน
CIVIL ENGINEERING - IRRIGATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622661100039 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582691102196 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
institute of vocational education central region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572701105109 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672704001929 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CIVIL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672704002008 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CIVIL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572771105186 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CIVIL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104546 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104557 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572791104828 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เทคโนโลยีก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672794002155 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CIVIL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีโยธา
CIVIL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562801103377 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562811103446 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเดชอุดม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572831104935 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592861101972 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562871103612 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการก่อสร้าง (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CONSTRUCTION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการก่อสร้าง
CONSTRUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี