ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Architecture and town planning


จำนวน 151 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25420011101199 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING PROGRAM IN URBAN DESIGN CHULALONGKORN UNIVERSITY
การออกแบบชุมชนเมือง
URBAN DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011102857 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ARCHITECTURE CHULALONGKORN UNIVERSITY
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011101652 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011101641 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนภาคและเมือง
การวางแผนภาคและเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105798 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105449 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตย์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARCHITECTURE AND INTERNATIONAL PROGRAM
การออกแบบสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE AND
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100277 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการวางผังเมืองบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง
BACHELOR OF URBAN PLANNING PROGRAM IN URBAN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมผังเมือง
URBAN ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100266 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN THAI ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมไทย
THAI ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500011100658 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011100324 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390011100072 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011100019 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610016000677 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเมืองอัจฉริยะ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SMART URBAN SYSTEMS ENGINEERING
วิศวกรรมระบบเมืองอัจฉริยะ
SMART URBAN SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530011100077 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การออกแบบสถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610016000633 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์เมือง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN URBAN STRATEGIES (INTERNATIONAL PROGRAM)
ยุทธศาสตร์เมือง
URBAN STRATEGIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440011101214 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชน
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING PROGRAM IN COMMUNITY PLANNING CHULALONGKORN UNIVERSITY
การวางผังชุมชน
COMMUNITY PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520021100437 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN STRUCTURAL TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT
เทคโนโลยีโครงสร้างเพื่อสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
STRUCTURAL TECHNOLOGY FOR THE BUILT ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370021100251 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370021100262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107745 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN BUILDING INNOVATION
นวัตกรรมอาคาร
BUILDING INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101903 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021108457 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600028000916 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาคาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BUILDING INNOVATION
นวัตกรรมอาคาร
BUILDING INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630026003404 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN BUILT ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
BUILT ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650028001261 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATIVE BUILT ENVIRONMENT
นวัตกรรมสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง
INNOVATIVE BUILT ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640028003262 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640026003484 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM
ภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031100202 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320031100379 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480031108095 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580031100762 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031105843 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106607 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380041100333 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041103508 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE AND
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041110628 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590041101089 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATED DESIGN IN EMERGING ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
การออกแบบเชิงบูรณาการสถาปัตยกรรมแนวใหม่
INTEGRATED DESIGN IN EMERGING ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600041100787 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630044000219 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100444 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
สถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051100437 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการผังเมืองมหาบัณฑิต
การผังเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100466 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการผังเมืองบัณฑิต
การผังเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100479 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500051100585 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520051107146 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550051104978 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรการออกแบบพัฒนาชุมชนเมืองมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบชุมชนเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081105628 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081105639 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
THAI ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480081106649 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081107486 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290081100269 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
HISTORY OF ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470081102396 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
VERNACULAR ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081107564 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง มหาวิทยาลัยศิลปากร
การออกแบบชุมชนเมือง
URBAN DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081107575 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081107586 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรมไทย
THAI ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560081101946 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
VERNACULAR ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580081103401 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630088000567 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN LANDSCAPE ARCHITECTURE
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510091100557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540101101845 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131101069 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131103352 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
LANDSCAPE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520131106223 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ภูมิสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570131103102 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้
การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420141100687 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500141110531 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การออกแบบและวางแผน
DESIGN AND PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500142211793 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) #วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การออกแบบและวางแผน
DESIGN AND PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500142211793 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ) #ศิลปมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
การออกแบบและวางแผน
DESIGN AND PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620148000089 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและวางแผน (หลักสูตรนานาชาติ)
การออกแบบและวางแผน
DESIGN AND PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630144000604 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM IN LANDSCAPE ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151100153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151100346 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและกาารออกแบบเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การออกแบบสถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161106215 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106258 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมหลัก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106631 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรการวางแผนภาคและเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
URBAN ENVIRONMENT PLANNING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106642 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเขตร้อน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาปัตยกรรมเขตร้อน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480161106244 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161101991 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ภูมิสถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640168004347 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสภาพแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL DESIGN
การออกแบบสภาพแวดล้อม
ENVIRONMENTAL DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630164004656 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARCHITECTURE (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580181100364 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510201100796 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร
การจัดการงานช่างและผังเมือง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390201100264 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201105864 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201105897 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650204002043 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540211103028 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107423 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480211106554 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมผังเมือง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สถาปัตยกรรมผังเมือง
URBAN ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540211103243 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540211103366 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
BACHELOR OF LANDSCAPE ARCHITECTURE PROGRAM
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540211104942 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมภายในมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม
URBAN PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211112619 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
นวัตกรรมภูมิทัศน์และการจัดการ
LANDSCAPE INNOVATION AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231105163 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109772 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101924 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550511100694 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360541100268 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360541100527 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600541100513 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530681101681 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400741100669 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM (INTERNATIONAL PROGRAM)
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE AND
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511071107385 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (5 ปี) มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651403001415 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE IN ARCHITECTURAL TECHNICIANS
เทคนิคสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNICIANS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661404001272 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN DESIGN INNOVATION
นวัตกรรมการออกแบบ
DESIGN INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431101649 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
นวัตกรรมการออกแบบ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521431103156 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641434000709 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531441101977 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441108362 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501481107727 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104782 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611504000344 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
มัลติมีเดียสถาปัตยกรรม
MULTIMEDIA ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611506000368 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
สถาปัตยกรรมยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม
SUSTAINABLE ARCHITECTURE AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591531100141 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
LANSCAPE INNOVATION AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561551101534 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561102547 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานช่างและผังเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
การจัดการงานช่างและผังเมือง
CONSTRUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661101999 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571661104182 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571691102677 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
สถาปัตยกรรม
AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481761105318 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551801101182 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรมศาสตร์
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104496 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
LANDSCAPE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911106555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441931100251 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931107692 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931110651 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651936003105 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ (วิทยาเขตอุเทนถวาย)
MASTER OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE AND INTEGRATED MANAGEMENT (UTHENTHAWAI CAMPUS)
สถาปัตยกรรมและการจัดการเชิงบูรณาการ
ARCHITECTURE AND INTEGRATED MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661934001732 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551941101233 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511951103399 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521951102579 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
BACHELOR OF AGRICULTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
สถาปัตยกรรมและการออกแบบชุมชนเมือง
ARCHITECTURE AND URBAN DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961103606 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961108009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
LANDSCAPE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961108494 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101506 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
การผังเมือง
URBAN PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101528 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
สถาปัตยกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471971103106 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีภูมิทัศน์
LANDSCAPE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541981100944 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100879 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591981100229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ภูมิสถาปัตยกรรม
LANDSCAPE ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661994000096 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
BACHELOR OF MANAGEMENT PROGRAM IN INNOVATION OF URBAN AND TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน
INNOVATION OF URBAN AND TRANSIT-ORIENTED DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991109039 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF ARCHITECTURE PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561991102624 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN URBAN PLANNING MANAGEMENT
การจัดการผังเมือง
URBAN PLANNING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661994002087 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการผังเมือง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN URBAN PLANNING
การผังเมือง
URBAN PLANNING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582041100054 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแผนที่
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SURVEYING AND MAPPING
วิศวกรรมแผนที่
SURVEYING AND MAPPING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572291100975 สถาบันอาศรมศิลป์
arsom silp institue of arts
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม สถาบันอาศรมศิลป์
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492291108953 สถาบันอาศรมศิลป์
arsom silp institue of arts
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม สถาบันอาศรมศิลป์
สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม
COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592851101756 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562871103689 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ARCHITECTURAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
ARCHITECTURAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี