ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Architecture and construction not further defined


จำนวน 7 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25490011105809 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
BACHELOR OF INDUSTRIAL PROGRAM IN INDUSTRIAL DESIGN
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510011102156 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
MASTER OF INDUSTRIAL DESIGN PROGRAM IN INDUSTRIAL DESIGN
การออกแบบอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620021100022 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (วิทยาเขตบางเขน)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INTEGRATED PRODUCT DESIGN INNOVATION
นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590021100667 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
BACHELOR OF PUBLIC HEALTH PROGRAM IN ARCHITECTURE
สถาปัตยกรรม
ARCHITECTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600211100876 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการงานก่อสร้าง
CONSTRUCTION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631021100039 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
วิศวกรรมสำรวจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001383 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN CONSTRUCTION
ช่างก่อสร้าง
CONSTRUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี