ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Manufacturing and processing not elsewhere classified


จำนวน 16 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620016003075 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650026002686 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640044000863 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630106001063 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เพื่ออุตสาหกรรม
SCIENCE FOR INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100078 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร (หลักสูตรต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100516 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
การจัดการนวัตกรรมและอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610191100300 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621401100125 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบอัตโนมัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621534000039 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชามาตรวิทยาอุตสาหกรรมและระบบคุณภาพ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL METROLOGY AND QUALITY SYSTEM (CONTINUING PROGRAM)
มาตรวิทยาทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL METROLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621611100165 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771111677 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631791100072 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
วิศวกรรมอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611921100088 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN HIGH PRECISION MANUFACTURING ENGINEERING
วิศวกรรมการผลิตความแม่นยำสูง
HIGH PRECISION MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531941101308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611941100259 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อความยั่งยืน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621981001188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการผลิต
VOCATIONAL EDUCATION CERTIFICATE IN MANUFACTURING
การผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี