ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Mining and extraction


จำนวน 6 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25630018004643 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN GEORESOURCES AND PETROLEUM ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมทรัพยากรธรณีและปิโตรเลียม
GEORESOURCES AND PETROLEUM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100123 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเหมืองแร่
MINING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430041101767 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมเหมืองแร่
MINING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101103842 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
MINING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350101100674 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมเหมืองแร่
MINING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102188 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมเหมืองแร่
MINING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี