ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Textiles (clothes, footwear and leather)


จำนวน 22 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25530021100124 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TEXTILE INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MERCHANDISING
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการสินค้าสิ่งทอ
TEXTILE INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MERCHANDISING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100224 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024002707 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TEXTILE AND FASHION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสิ่งทอและแฟชั่น
TEXTILE AND FASHION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520051102635 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ
TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550131101344 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
INDUSTRIAL CHEMISTRY AND TEXTILE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501761105489 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
สิ่งทอ
TEXTILE SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911101685 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451911101082 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมสิ่งทอ
TEXTILE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401911100895 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
TEXTILE CHEMISTRY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401911100906 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
GARMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911109291 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมสิ่งทอ
TEXTILE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104416 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN TEXTILE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสิ่งทอ
TEXTILE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102701 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN GARMENT TECHNOLOGY AND FASHION BUSINESS MANAGEMENT
เทคโนโลยีเสื้อผ้าและการจัดการธุรกิจแฟชั่น
GARMENT TECHNOLOGY AND FASHION BUSINESS MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN TEXTILE INNOVATION AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ
TEXTILE INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102723 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
TEXTILE CHEMISTRY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102734 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
TEXTILE PRODUCT DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581941101181 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เทคโนโลยีเสื้อผ้า
GARMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661946001612 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น
MASTER OF TECHNOLOGY PROGRAM IN TEXTILE, CLOTHING AND FASHION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่มและแฟชั่น
TEXTILE, CLOTHING AND FASHION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101941 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
GARMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994004918 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN TEXTILE TECHNOLOGY AND FASHION DESIGN
เทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น
TEXTILE TECHNOLOGY AND FASHION DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991102992 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ
ออกแบบสิ่งทอ
TEXTILE AND DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี