ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Food processing


จำนวน 258 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25440011101192 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570011101646 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390011100421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480011107575 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021100155 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FOOD SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021100091 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ANIMAL NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY
โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ANIMAL NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021100188 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021100363 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570021102828 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาศาสตร์การประมง
FISHERIES SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360021100362 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280021100161 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN PACKAGING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการบรรจุ
PACKAGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25270021100103 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25200021100059 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340021100145 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101486 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FISHERY PRODUCTS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
FISHERY PRODUCTS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021103691 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021104018 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL PRODUCE FOOD SAFETY
ความปลอดภัยของอาหารในผลิตผลจากสัตว์
AGRICULTURAL PRODUCE FOOD SAFETY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021107778 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ANIMAL NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY
โภชนศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
ANIMAL NUTRITION AND FEED TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021108435 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330021100335 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300021100297 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021101416 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATION
พัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
PRODUCT DEVELOPMENT AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100708 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PACKAGING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการบรรจุ
PACKAGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021101427 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100719 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมการอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021108446 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมการอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500021109277 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN PACKAGING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการบรรจุ
PACKAGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590021600673 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตบางเขน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630025002121 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
GRADUATE DIPLOMA PROGRAM IN BEVERAGE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
เทคโนโลยีเครื่องดื่มและการจัดการ
BEVERAGE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031100541 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY AND INNOVATION
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100058 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031101804 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031109528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031103658 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560036000033 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
ความปลอดภัยและการจัดการคุณภาพของอาหาร
FOOD SAFETY AND QUALITY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670034000224 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CULINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
CULINARY SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430041100081 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
FOOD PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041100335 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมกระบวนการอาหาร
FOOD PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041104388 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบรรจุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีการบรรจุ
PACKAGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041103182 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ทางทะเล
MARINE PRODUCT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25280041100139 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490041110606 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430041101734 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580041102045 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600041100888 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630046000263 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD INNOVATION AND BIOINDUSTRY
นวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650044003867 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530051100173 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360051100139 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490051108706 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610051100138 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร (ศูนย์รังสิต)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมทางอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610051100068 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350061100589 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันโภชนาการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE FOR NUTRITION (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ
FOOD SCIENCE FOR NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440061100332 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350061100163 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330071100026 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560081101676 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510081107508 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560081101924 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480081108124 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25290091100204 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
FOOD SCIENCE AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620091100225 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
นวัตกรรมอาหารและธุรกิจ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650096003944 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
นวัตกรรมอาหารและการเป็นผู้ประกอบการ
FOOD INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101106272 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101106137 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101106148 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540101104725 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
FOOD SCIENCE AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111188 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101111031 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650106003405 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY AND INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
FOOD TECHNOLOGY AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480111105934 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต วิชาเอกอาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD, NUTRITION AND APPLICATIONS
อาหาร โภชนาการ และการประยุกต์
FOOD, NUTRITION AND APPLICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570111102031 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SYSTEM MANAGEMENT FOR NUTRITION
การจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการ
FOOD SYSTEM MANAGEMENT FOR NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131103079 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450131101027 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500131111564 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131111067 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570131103236 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมการอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400141100483 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470141104002 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410141100901 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151104132 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470151101639 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151100616 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
FOOD SCIENCE AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470151102359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151104257 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640156001486 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610156001494 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ (วิทยาเขตปราจีนบุรี)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND MANAGEMENT (PRACHINBURI CAMPUS)
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ
FOOD SCIENCE AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106225 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการแปรรูปอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมแปรรูปอาหาร
FOOD PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106236 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการหมักในอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีการหมัก
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500161105493 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102674 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161101372 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460161101448 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106541 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161106035 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500171100419 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450171101325 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101041 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101052 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520171109006 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
AGRIBUSINESS AND FOOD INDUSTRY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520171109017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520181101144 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520181101155 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500181100679 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580181103457 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการผลิตอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
FOOD INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490191106553 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191107884 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540201100259 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหารสัตว์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540201101767 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430201101844 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500201111988 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107186 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION
เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ
FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107221 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211108086 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490211107703 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480221104878 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (วิทยาเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY (PHATTHALUNG CAMPUS)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630234000986 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM IN PROFESSIONAL CULINARY ARTS
ศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ
PROFESSIONAL CULINARY ARTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520241101422 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420241100453 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104823 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104711 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650246004323 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650248004336 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650244004354 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
INNOVATIVE FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660254001184 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION AND TECHNOLOGY IN CULINARY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร
INNOVATION AND TECHNOLOGY IN CULINARY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261101536 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101801 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101856 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาความปลอดภัยทางอาหารในธุรกิจเกษตร มหาวิทยาลัยพะเยา
ความปลอดภัยของอาหาร
FOOD SAFETY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650276004001 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการความปลอดภัยทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND FOOD SAFETY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490531106044 มหาวิทยาลัยพายัพ
payap university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยพายัพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520561103914 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560561100353 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610561100081 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
นวัตกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500591100765 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยคริสเตียน
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD TECHNOLOGY AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560591101201 มหาวิทยาลัยคริสเตียน
christian university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยคริสเตียน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
INNOVATION IN FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25300681100109 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450741100621 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
FOOD BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460741100532 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN FOOD BIOTECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร
FOOD BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500741105161 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481031104957 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571371100567 มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
fatoni university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
RESEARCH AND DEVELOPMENT OF HALAL PRODUCT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501391105398 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551401103038 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611403000252 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621404001773 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661404001665 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD INNOVATION AND TECHNOLOGY
เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร
FOOD INNOVATION AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411102609 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631424002158 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CREATIVE FOOD INNOVATION AND NUTRITION
นวัตกรรมอาหารสร้างสรรค์และโภชนาการ
CREATIVE FOOD INNOVATION AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521431103101 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481441103939 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481451107439 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521461106838 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501471103676 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
เทคโนโลยีการผลิตพืช
CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431471100956 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491471109121 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ แขนงอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
คหกรรมศาสตร์
HOME ECONOMICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431481100913 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521491105651 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
FOOD SCIENCE AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491501104758 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491511103984 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521521102087 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521521102098 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิศวกรรมเกษตรและอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101668 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431521101266 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521111039 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491531104357 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
FOOD INDUSTRY MANAGEMENT TECNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511531105698 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511541102292 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511551106591 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501561109346 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561103842 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ธุรกิจอาหาร
FOOD BUSINESS AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501571102891 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641574000435 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบอาหารฮาลาล
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HALAL CULINARY
การประกอบอาหารฮาลาล
HALAL CULINARY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481601106165 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491611100982 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารสุขภาพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอาหารสุขภาพ
HEALTH FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611611100154 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD INNOVATION AND BUSINESS
นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร
FOOD INNOVATION AND BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101221 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101232 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641624004402 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581631100084 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511641102416 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551641100363 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441651100193 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501651103891 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531651102533 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481651106947 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
FOOD INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631651100040 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
อุตสาหกรรมการประกอบอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601651100066 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เทคโนโลยีอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651654003001 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (โรงเรียนการเรือน วิทยาเขตสุพรรณบุรี)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651654003012 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษา ตรัง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651654003023 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ (โรงเรียนการเรือน ศูนย์การศึกษา ลำปาง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
เทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ
CULINARY TECHNOLOGY AND SERVICE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102135 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102146 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671664000348 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD INNOVATION AND PROFESSIONAL CHEF
นวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ
FOOD INNOVATION AND PROFESSIONAL CHEF
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25361671100321 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651674002812 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการแปรรูปอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD PROCESSING BUSINESS
ธุรกิจการแปรรูปอาหาร
FOOD PROCESSING BUSINESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100732 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101463 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701106717 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION
อาหารปลอดภัยและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701106807 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711107755 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD BUSINESS AND NUTRITION
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
FOOD BUSINESS AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491711107766 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109771 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511731107006 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651734003303 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
BACHELOR OF ARTS PROGRAM IN THAI AND INTERNATIONAL CULINARY ARTS
ศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ
THAI AND INTERNATIONAL CULINARY ARTS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521741103329 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521751104254 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541761102615 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
วิทยาศาสตร์การอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101463 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571791100755 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีและศิลปะการประกอบอาหาร
CULINARY ART AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481791107639 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791108586 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED FOOD AND NUTRITION
อาหารและโภชนาการประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501811103437 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431911100898 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104362 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104463 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104485 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911112282 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631911100096 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104405 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661924001999 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD AND PRODUCT DEVELOPMENT
อาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์
FOOD AND PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521931102522 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931101943 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421931100517 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
POST-HARVEST AND PROCESSING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591931101269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและการบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
อุตสาหกรรมอาหารและการบริการ
FOOD INDUSTRY AND SERVICE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931110774 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661936003793 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (วิทยาเขตจันทบุรี)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT INNOVATION
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRIAL PRODUCT INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102868 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102914 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
FOOD SCIENCE AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551941101244 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601941100254 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
อาหารและโภชนาการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611952100338 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CULINARY ENTREPRENEURSHIP INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
นวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจการประกอบอาหาร
CULINARY ENTREPRENEURSHIP INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611951100608 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD PROCESSING AND CULINARY SCIENCE
วิทยาการแปรรูปและการประกอบอาหาร
FOOD PROCESSING AND CULINARY SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102111 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102267 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
FOOD PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501961106303 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961108033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคโนโลยีอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671964001837 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอาหารและโภชนาการ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD BUSINESS AND NUTRITION
ธุรกิจอาหารและโภชนาการ
FOOD BUSINESS AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101517 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971104077 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อุตสาหกรรมอาหาร
FOOD INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501971109667 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401981100678 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001915 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451991102082 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN FOOD TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการอาหาร
FOOD TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551991103038 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991103896 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN FOOD AND POSTHARVEST ENGINEERING
วิศวกรรมอาหารและหลังการเก็บเกี่ยว
FOOD AND POSTHARVEST ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571991102085 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DAIRY AND BEVERAGE TECHNOLOGY (Continuing Program)
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม
DAIRY AND BEVERAGE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592501100014 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD PROCESSING
การจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร
FOOD PROCESSING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632673001752 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN FOOD AND CATERING
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND CATERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632673001763 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN THAI CHEF
เชฟอาหารไทย
THAI CHEF
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622671001681 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582721102921 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662724000806 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592761102329 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592801101839 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642824004067 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION (CONTINUING PROGRAM)
อาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582841102856 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572871104759 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN FOOD AND NUTRITION (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอาหารและโภชนาการ
FOOD AND NUTRITION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592931101744
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปสัตว์น้ำ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
เทคโนโลยีแปรรูปชีวภาพ
FISHERY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี