ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Manufacturing and processing not further defined


จำนวน 129 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25560011103118 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมสำรวจ
GEOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103074 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมสำรวจ
SURVEY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011108421 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมสำรวจ
SURVEY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021100443 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SURVEY AND GEO-INFORMATICS
วิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์
SURVEY AND GEO-INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021102333 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL PRODUCTION TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101914 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021101925 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041104401 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470041104181 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041110201 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรสหสาขาวิชา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101102801 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480101109476 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์
PACKAGING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540111104322 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500111106083 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
sukhothai thammathirat open university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104546 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540141104955 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว) (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN AGRISCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTHARVEST) (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยี (วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว)
AGRISCIENCE AND TECHNOLOGY (POSTHARVEST)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350142200592 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN THERMAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุณหภาพ
THERMAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440141101073 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
INDUSTRIAL AND MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141109908 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอุตสาหการและระบบการผลิต
INDUSTRIAL AND MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460141102515 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
POSTHARVEST TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104469 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการผลิตและอุตสาหการ
PRODUCTION AND INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151104119 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151107818 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151104268 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
นวัตกรรม
PRODUCT DEVELOPMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480151109775 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450151102627 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450151102638 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620151100064 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและนวัตกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102639 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมระบบการผลิต
MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161102013 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (วิทยาเขตชุมพร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460171101067 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171106041 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550171106052 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550191102083 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
NATURAL PRODUCT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107309 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530251102829 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580261101792 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650268006588 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104449 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมเคมีและเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยพะเยา
อุตสาหกรรม
CHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560561100779 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการนวัตกรรมการผลิต (หลักสูตรทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการนวัตกรรมการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580681100933 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต
ธุรกิจอุตสาหกรรม
FOOD INDUSTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540901102259 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยธนบุรี
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521131104997 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541161100987 มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
south east bangkok college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481401108993 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551411100244 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551421100998 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PRODUCTION ENGINEERING AND AUTOMATION SYSTEM
วิศวกรรมการผลิตและระบบอัตโนมัติ
PRODUCTION ENGINEERING AND AUTOMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511421108093 มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
chaiyaphum rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ
INDUSTRIAL MANAGEMENT AND ENTERPRISE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481431107303 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571451101095 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571451101106 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571451101128 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491461100131 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561461102614 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531491100972 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531491100994 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531491110358 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541501100524 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521501102074 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501501105211 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (INDUSTRIAL DESIGN)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481511104139 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491531104379 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431531101256 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601531100388 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501541100186 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551541100158 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631544004209 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN COMPUTER TECHNOLOGY
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631544005212 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
ELECTRICAL INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551551106584 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651554004901 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561561105045 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481591102957 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511591103985 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (INDUSTRIAL DESIGN)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561601103712 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581601103027 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101344 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551631105953 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471641100825 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561641101793 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621644000958 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621644000947 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521671102343 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541671100657 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541671101221 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีการผลิต
PRODUCTION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561671101098 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431671101803 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100708 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต
MANUFACTURING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701105547 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511701107587 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571701101857 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107089 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471721103142 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561721103265 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521741103342 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531741101699 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102899 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102912 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531791103563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (INDUSTRIAL DESIGN)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481801102681 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541801101552 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501871109745 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561871102799 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เทคโนโลยีการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561871102801 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
เทคโนโลยีการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511911101731 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461911101015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมสำรวจ
SURVEY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541911102959 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อุตสาหกรรมการผลิต
INDUSTRIAL PRODUCTION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104203 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL PRODUCT DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501921104712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104258 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมสำรวจ
SURVEY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581921102933 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661924005271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN MODERN INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการสมัยใหม่
MODERN INDUSTRIAL ENGINEERING TECHNOLOGIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931102314 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541931105483 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการจัดการนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
PRODUCT DEVELOPMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541951101367 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN PRODUCTION ENGINEERING
เทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต
PRODUCTION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107987 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เทคนิคอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101895 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101928 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมสำรวจ
SURVEY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101451 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591971100320 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100903 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531981103632 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคนิคอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601981100265 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมการผลิต
MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001882 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501991104091 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SURVEY ENGINEERING AND GEOMATICS
วิศวกรรมสำรวจและภูมิสารสนเทศ
SURVEY ENGINEERING AND GEOMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991108993 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง)
เทคโนโลยีอุตสาหการ
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994005054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANUFACTURING (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอุตสาหการและการผลิต
INDUSTRIAL TECHNOLOGY AND MANUFACTURING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25512021102227 วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
lampang inter-tech college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572031105353 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคโนโลยีงานเชื่อมโครงสร้างโลหะ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25512281102046 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิศวกรรมการผลิต
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612671100020 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี