ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Engineering and engineering trades not elsewhere classified


จำนวน 32 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25620016003525 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยี
NANOSCIENCE AND TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100496 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AGRICULTURAL ENGINEERING
วิศวกรรมการเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25200021100048 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร (วิทยาเขตกำแพงแสน)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AGRICULTURAL ENGINEERING
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021103254 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตศรีราชา)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650026002528 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024002832 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล - เกษตร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING - AGRICULTURE
วิศวกรรมเครื่องกล - เกษตร
MECHANICAL ENGINEERING - AGRICULTURE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630036003631 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INNOVATION ENGINEERING
วิศวกรรมนวัตกรรม
INNOVATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650046005985 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ADVANCED COMPUTATIONAL ENGINEERING AND DESIGN
วิศวกรรมเชิงคำนวณขั้นสูงและการออกแบบ
ADVANCED COMPUTATIONAL ENGINEERING AND DESIGN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610094000382 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CONCERT ENGINEERING AND MULTIMEDIA INTERNATIONAL PROGRAM
วิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย
CONCERT ENGINEERING AND MULTIMEDIA
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490131107298 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102819 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเกษตร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106348 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161102002 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมอาหาร
FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670164000252 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING (Continuing Program)
วิศวกรรมนวัตกรรมขั้นสูง
ADVANCED INNOVATIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570171100074 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพรีซิชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมพรีซิชั่น
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610176001507 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์
BIOMEDICAL INNOVATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640208005758 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวเวช
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610211100067 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปฏิบัติ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PRACTICAL ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมปฏิบัติ
PRACTICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600261700067 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS ENGINEERING
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631071100022 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENGINEERING MANAGEMENT
การจัดการงานวิศวกรรม
ENGINEERING MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621403000231 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการขนส่ง
เทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
LOGISTICS TECHNOLOGY AND TRANSPORTATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571671100109 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
การจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ENGINEERING TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911104351 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมการเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611918001953 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING
วิศวกรรมศาสตร์
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641928001327 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรมและเทคโนโลยี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ENGINEERING AND TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931107679 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641946002161 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN INNOVATION AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY
นวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
INNOVATION AND INDUSTRIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102212 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651964003253 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการผลิต (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MANUFACTURING PROCESS (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมกระบวนการผลิต
MANUFACTURING PROCESS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001509 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแปรรูปอาหารและผลิตผลการเกษตร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PROCESSING ENGINEERING OF FOOD AND AGRICULTURAL PRODUCTS
วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
AGRICULTURAL PRODUCTS PROCESSING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631993001565 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTICS
เมคคาทรอนิกส์และวิทยาการหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672284000292 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN BUSINESS ENGINEERING AND INNOVATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมธุรกิจและนวัตกรรม
BUSINESS ENGINEERING AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี