ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Motor vehicles, ships and aircraft


จำนวน 178 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25490011107486 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AEROSPACE ENGINEERING INTERNATIONAL PROGRAM
วิศวกรรมอากาศยาน
AEROSPACE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460011101295 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105697 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเรือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MARINE TECHNOLOGY
วิศวกรรมเรือ
MARINE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480011105268 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMOTIVE DESIGN AND MANUFACTURING ENGINEERING
วิศวกรรมการออกแบบและการผลิตยานยนต์
AUTOMOTIVE DESIGN AND MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620016003784 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY VEHICLES AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐานระบบราง
RAILWAY VEHICLES AND INFRASTRUCTURE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100303 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AEROSPACE ENGINEERING
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AEROSPACE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530021102521 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีการบิน
AVIATION TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100416 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING
วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
NAVAL ARCHITECTURE AND MARINE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490021103549 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN NAUTICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์การเดินเรือ
NAUTICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021107399 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN AEROSPACE ENGINEERING
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AEROSPACE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021108228 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เทคโนโลยีการบิน
AVIATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024000018 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMOTIVE ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024001097 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING (SRIRACHA CAMPUS)
วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650024005709 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING
วิศวกรรมต่อเรือและวิศวกรรมสมุทรศาสตร์
NAVAL ARCHITECTURE AND OCEAN ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600034000485 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650034005306 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN HIGH-SPEED RAIL ENGINEERING
วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
HIGH-SPEED RAIL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041108574 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100354 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560051101651 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (ภาคภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610051101033 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAME IN VEHICLE TECHNOLOGY ENGINEERING
วิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600066000525 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบขนส่งทางราง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM (INTERNATIONAL PROGRAM)
ระบบขนส่งทางราง
RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570091102488 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640134004722 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART FARM AND AGRICULTURAL INNOVATION ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร
SMART FARM AND AGRICULTURAL INNOVATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108867 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMOTIVE AND ADVANCED TRANSPORTATION (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมยานยนต์และการขนส่งขั้นสูง
AUTOMOTIVE AND ADVANCED TRANSPORTATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590141101079 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MODERN AUTOMOTIVE AND AEROSPACE PARTS MANUFACTURING ENGINEERING (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM)
วิศวกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์และอากาศยานสมัยใหม่
MODERN AUTOMOTIVE AND AEROSPACE PARTS MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620141100023 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
วิศวกรรมยานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660144001316 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTELLIGENCE SYSTEMS ENGINEERING
วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
INTELLIGENCE SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151100433 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104515 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100011 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500151106381 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AEROSPACE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151106563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AEROSPACE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100663 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์
MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151104888 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
MECHANICAL AND AUTOMOTIVE ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151104923 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151100047 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151100069 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630151100135 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชายานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ
ยานยานยนต์สมัยใหม่และระบบอัตโนมัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570161102374 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมการบิน
AERONAUTICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161101361 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งทางราง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING
วิศวกรรมขนส่งทางราง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500161106437 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650164005536 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AEROSPACE ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมการบินและอวกาศ
AEROSPACE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670164000342 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SPACE AND GEOSPATIAL ENGINEERING
วิศวกรรมอวกาศและภูมิสารสนเทศ
SPACE AND GEOSPATIAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540171102078 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN TRANSPORTATION AND LOGISTICSENGINEERING
วิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์
TRANSPORTATION ENGINEERING AND LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480171104096 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500171105527 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมอากาศยาน
AERONAUTICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480191108611 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
การจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
MARITIME INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420191100986 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
วิทยาการเดินเรือ
NAUTICAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650214003596 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN HIGH SPEED TRAIN ENGINEERING
วิศวกรรมรถไฟความเร็วสูง
HIGH SPEED TRAIN ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660214002912 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ELECTRICAL AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530251100658 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660254001533 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY SYSTEM ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมระบบราง
RAILWAY SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109658 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่างยนต์
AUTO MECHANICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580261103502 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน มหาวิทยาลัยนครพนม
นายช่างบำรุงรักษาอากาศยาน
AIRCRAFT MAINTENANCE-AIRCRAFT INSTRUMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590271101489 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
MECHANICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480541100734 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570541100251 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610541100025 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY ENGINEERING
วิศวกรรมระบบราง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460561100475 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570561100589 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง
RAIL AND EMERGING BUSINESS MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580564000076 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING IN AUTOMOTIVE BUSINESS ENGINEERING
วิศวกรรมยานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530601100758 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
การจัดการซ่อมบำรุงอากาศยาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490611100215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490681101451 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
AVIATION MAINTENANCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510681103027 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570681100493 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AIRCRAFT MAINTENANCE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน
AIRCRAFT MAINTENANCE-AIRCRAFT INSTRUMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590681100359 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGY ENGINEERING
วิศวกรรมเทคโนโลยีระบบราง
RAILWAY SYSTEM TECHNOLOGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640684005116 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMOTIVE AND MOTORSPORT ENGINEERING
วิศวกรรมยานยนต์และมอเตอร์สปอร์ต
AUTOMOTIVE AND MOTORSPORT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540741100362 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AERONAUTIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมการบิน
AERONAUTIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571031100424 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621131100260 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING
วิศวกรรมซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591141100057 วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
st theresa international college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
การบิน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501231106594 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551401105424 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431101673 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481431107292 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิศวกรรมโลจิสติกส์และการจัดการ
LOGISTICS ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651464002998 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการระบบราง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY SYSTEM MANAGEMENT ENGINEERING
วิศวกรรมการจัดการระบบราง
RAILWAY SYSTEM MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671484001891 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511521106452 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103275 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิศวกรรมเครื่องกลยานยนต์
AUTOMOTIVE MECHANICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501601106279 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571631100061 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571631100983 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551641100295 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541701102697 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481811100858 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481811100869 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสยาม
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651874004153 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTELLIGENT AGRICULTURAL ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
INTELLIGENT AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651874004164 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611911100093 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY SYSTEM ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมระบบราง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611911100128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN SMART ELECTRONICS (CONTINUING PROGRAM)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661914001741 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า
ELECTRIC VEHICLE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611924000058 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING
วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631924001107 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ (พหุวิทยาการ)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN NEXT-GENERATION AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561941100683 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการบำรุงรักษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมการจัดการซ่อมบำรุง
MANAGEMENT AND LOCAL ADMINISTRATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561941104913 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ช่างยนต์
AUTO MECHANICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541961102898 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107842 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ช่างยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651964001036 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีวิศวกรรมขนส่งทางราง
RAIL TRANSPORTATION ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661964001768 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (หลักสูตรสหวิทยาการ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MODERN AUTOMOTIVE ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมยานยนต์สมัยใหม่
MODERN AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541971101707 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ช่างยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611971100040 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MARINE ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
MARINE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651974001511 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัยรัตภูมิ
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN SMART AGRICULTURAL ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
SMART AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100947 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ช่างยนต์
POWER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661984000883 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ (ศูนย์หันตรา)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART FARM ENGINEERING
วิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะ
SMART FARM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621991100100 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบราง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RAILWAY SYSTEMS ENGINEERING
วิศวกรรมระบบราง
RAILWAY SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621994002015 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART AGRICULTURAL ENGINEERING
วิศวกรรมเกษตรอัจฉริยะ
SMART AGRICULTURAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001326 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN AUTO MECHANICS
ช่างยนต์
AUTO MECHANICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641994000364 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMATIC AGRICULTURAL MACHINERY TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรอัตโนมัติ
AUTOMATIC AGRICULTURAL MACHINERY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621994000687 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING
วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001315 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างยนต์
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN AUTO MECHANICS
ช่างยนต์
AUTO MECHANICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991104695 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MECHANICAL POWER TECHNOLOGY
ช่างยนต์
MECHANICAL POWER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601991100066 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS ENGINEERING
วิศวกรรมโลจิสติกส์
LOGISTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492031103778 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยียานยนต์
AUTO-MECHANIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25542031102154 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์ วิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีรถยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562031104856 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างยนต์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ช่างยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582061100017 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอากาศยาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AERONAUTICAL ENGINEERING
วิศวกรรมอากาศยาน
AERONAUTICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582061100071 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MILITARY AND AEROSPACE MATERIALS
วัสดุศาสตร์ทางการทหารและอากาศยาน
Military and Aerospace Materials
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502131108912 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
merchant marine training centre
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552211102109 สถาบันการบินพลเรือน
civil aviation training center
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
อิเล็กทรอนิกส์การบิน
AVIONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552211102177 สถาบันการบินพลเรือน
civil aviation training center
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยีอากาศยาน สาขาวิชาเครื่องวัดประกอบการบิน สถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เครื่องวัดประกอบการบิน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662214000293 สถาบันการบินพลเรือน
civil aviation training center
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AIRCRAFT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีอากาศยาน
AIRCRAFT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652213506517 สถาบันการบินพลเรือน
civil aviation training center
หลักสูตรนายช่างภาคพื้นดิน สาขาวิชาช่างเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์ (หลักสูตรประกาศนียบัตรเทียบเท่าระดับอนุปริญญา)
AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER LICENSE COURSE PROGRAM IN AEROPLANE MECHANIC
ช่างเครื่องบิน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492251106978 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25492251107373 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582251101567 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
การบำรุงรักษาอากาศยาน
AVIATION MAINTENANCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502281103035 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572501100528 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วิศวกรรมการผลิตยานยนต์
AUTOMOTIVE MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25512601105012 วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
phanomwan college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพนมวันท์
วิศวกรรมยานยนต์
AUTOMOTIVE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552641104199 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
mahachai institue of automotive technology
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552641104245 สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
mahachai institue of automotive technology
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592661101316 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
navamindradhiraj university
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบราง มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
วิศวกรรมขนส่งทางราง
RAIL AND EMERGING BUSINESS MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562691103522 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
institute of vocational education central region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572701105076 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652704002298 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572711104278 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572721104281 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592721101943 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572731104372 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562741103562 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฏร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
เทคโนโลยียานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572741104812 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562751103607 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยเทคนิคตรัง
เทคโนโลยียานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582751102529 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
institute of vocational education : southern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582761102385 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคยะลา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592761102296 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592761102307 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสตูล สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642764002722 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582771102432 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHANICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเครื่องกล
MECHANICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25672774002074 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคตราด
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104568 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104581 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582781102229 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592781101725 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572791104839 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572791104863 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562801103401 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยียานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582801102569 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622804000474 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642804004133 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562811103479 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยียานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572811104448 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632814001229 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY CONTINUING PROGRAM
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572821104798 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102663 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102696 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102718 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562831103314 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562841103359 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เทคโนโลยียานยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582841102182 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572841104993 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592851101778 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602854000681 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582861102342 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562861104768 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592861101994 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยียานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี