ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Electronics and automation


จำนวน 371 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25570011103975 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN DEFENSE ENGINEERING AND TECHNOLOGY CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมและเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410011100693 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105721 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350011100011 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610014000585 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620016002636 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CYBER-PHYSICAL SYSTEM
ระบบกายภาพที่เชื่อมประสานด้วยเครือข่ายไซเบอร์
CYBER-PHYSICAL SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510021100199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EMBEDDED SYSTEMS (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450021100294 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100268 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021100421 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021101768 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศศาสตร์
COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021101948 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING - LOGISTICS
วิศวกรรมอุตสาหการ-โลจิสติกส์
INDUSTRIAL ENGINEERING AND LOGISTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021101961 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620021700069 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEM ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620024001544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024000661 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
DIGITAL AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024002189 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
DIGITAL AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660024002202 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (วิทยาเขตศรีราชา)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
DIGITAL AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660026003093 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตกำแพงแสน)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031101713 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550031106473 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031112665 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600031100859 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640034000456 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMATION ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEM ENGINEERING
วิศวกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์
AUTOMATION ROBOTICS AND INTELLIGENT SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600034000597 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONIC SYSTEMS ENGINEERING
วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560031103764 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560031103771 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100099 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041100323 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480041100334 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500041111316 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530041104738 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640044001537 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ROBOTICS ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100387 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051102105 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับระบบฝังตัว
INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY FOR EMBEDDED SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500051100563 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีวิศวกรรม
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100433 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมอิเลคทรอนิคส์และการสื่อสาร
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560051100031 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540051103864 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390051100458 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมศาสตร์หรือเทคโนโลยี
ENGINEERING OR TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620051100026 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) (ศูนย์รังสิต)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมดิจิทัล
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002363 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510061100363 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500061102498 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540061104877 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450071100255 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350071100287 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106822 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์
ELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530091102743 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500091108465 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
POWER ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620092200118 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมด้านความปลอดภัย และการพิสูจน์หลักฐานทางคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101103864 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101106104 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
AGRO-INDUSTRY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101110695 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101110706 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640104000522 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141103913 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141104918 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530141102682 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมอัตโนมัติ
AUTOMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104761 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
CONTROL SYSTEM AND INSTRUMENTATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560141101921 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS AND AUTOMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141107552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS AND AUTOMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350142200614 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108878 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิทยาการหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS AND AUTOMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410141100956 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีอุณหภาพ
THERMAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350142200614 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING AND MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530151100455 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
การจัดการเทคโนโลยีวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104436 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
POWER ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104447 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
POWER ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550151101662 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151103454 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151105999 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430151101319 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด
INSTRUMENTATION SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151107829 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100685 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการและโลจิสติกส์
INDUSTRIAL AND LOGISTICS ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100696 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการวัดคุมและอัตโนมัติ
INSTRUMENTATION AND AUTOMATION ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151108764 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
POWER ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550151105587 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS ENGINEERING AND AUTOMATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151104912 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมอัตโนมัติ
AUTOMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151100021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620151100293 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
วิศวกรรมสารสนเทศและเครือข่าย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630164004195 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND INTELLIGENT ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161101118 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530161100478 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอัตโนมัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105427 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105438 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105451 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมระบบควบคุม
CONTROL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105552 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมสารสนเทศ
INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106315 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105708 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105719 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440161100579 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมสารสนเทศ
INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105809 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์
MICROELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106607 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมระบบ
INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106618 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบและข้อมูล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมระบบ
INFORMATION SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550161103125 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการคำนวณในระบบวิศวกรรม (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การคำนวณในระบบวิศวกรรม
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490161107011 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570161103184 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมสารสนเทศ
INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161110229 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมระบบควบคุม
CONTROL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100104 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (ต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100079 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630164000167 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม หลักสูตรต่อเนื่อง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INSTRUMENTATION ENGINEERING CONTINUING PROGRAM
วิศวกรรมการวัดคุม
INSTRUMENTATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640163500534 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630164003442 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด (หลักสูตรพหุวิทยาการ)(หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART MATERIALS TECHNOLOGY (MULTIDISCIPLINARY)(INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีวัสดุชาญฉลาด
SMART MATERIALS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600164001244 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650164002847 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิต (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมระบบการผลิต
MANUFACTURING SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650164003231 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590164000466 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER INNOVATION ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER INNOVATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610164002088 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ROBOTICS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640166004953 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอะคูสติกส์และเทคโนโลยีสื่อประสม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ACOUSTICS AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY (INTERNATION PROGRAM)
อะคูสติกส์และเทคโนโลยีสื่อประสม
ACOUSTICS AND MULTIMEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630168005123 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ
ROBOTICS AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620166003375 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะเชิงคำนวณ
ROBOTICS AND COMPUTATIONAL INTELLIGENCE SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670164002186 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATIONS
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171100026 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450171101123 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530171102731 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470171104128 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470171104139 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470171104141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมโทรคมนาคมและคอมพิวเตอร์
TELECOMMUNICATION AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470171104152 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570171600030 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONIC AND PHOTONIC ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโฟตอนนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610176001406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SYSTEM ENGINEERING
วิศวกรรมระบบ
SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600171100174 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660174000612 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTELLIGENT EMBEDDED SYSTEMS AND HIGH FREQUENCY ELECTRONIC ENGINEERING
วิศวกรรมระบบสมองกลอัจฉริยะและอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง
INTELLIGENT EMBEDDED SYSTEMS AND HIGH FREQUENCY ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660174001782 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER SCIENCE
วิทยาการคอมพิวเตอร์
COMPUTER SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670174000242 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP
การประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY ENTREPRENEURSHIP
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670174000275 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ENGINEERING AND DATA MANAGEMENT
วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการข้อมูล
INDUSTRIAL ENGINEERING AND DATA MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530191100549 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
เทคโนโลยีวิศวกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400201100862 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560201104469 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560201104482 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430201102046 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมระบบการผลิตและอัตโนมัติ
MANUFACTURING SYSTEMS ENGINEERING AND AUTOMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650204001626 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN MEASUREMENT TECHNOLOGY AND SMART SYSTEMS
เทคโนโลยีการวัดและระบบอัจฉริยะ
MEASUREMENT TECHNOLOGY AND SMART SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231105062 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610234000736 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL INNOVATION ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมการจัดการ
ACCOUNTING-AUDITING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530241100646 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480241101675 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480241101708 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104621 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530241103853 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650244004286 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมดิจิทัลและการสื่อสาร
DIGITAL AGRICULTURAL BUSINESSES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530251100669 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530251102818 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์กำลัง
POWER ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620251100036 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
TECHNOLOGY AND INNOVATION MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630251100037 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004339 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคอากาศยาน
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN AIRCRAFT TECHNICIAN
ช่างเทคนิคอากาศยาน
AIRCRAFT TECHNICIAN
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004374 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN ELECTRONICS
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004429 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM TECHNICIAN
ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
RAILWAY TRANSPORTATION SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261101547 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261101558 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580261101803 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109669 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620261100096 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INTELLIGENT ROBOTICS (CONTINUING PROGRAM)
หุ่นยนต์อัจฉริยะ
INTELLIGENT ROBOTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109895 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630261100032 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATIC SYSTEMS
หุ่นยนต์อุตสาหกรรมและระบบอัตโนมัติ
INDUSTRIAL ROBOTICS AND AUTOMATIC SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670264001186 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONIC ENGINEERING AND ROBOTICS (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์
ELECTRONIC ENGINEERING AND ROBOTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271104484 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101889 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550271101891 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640276004786 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360511100344 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460511100661 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER AND ROBOTICS ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
COMPUTER AND ROBOTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520541101627 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360541100202 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560541100643 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีวิศวกรรม
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470561101343 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
COMPUTER AND MULTIMEDIA ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470561101376 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510561103766 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560561100781 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520561106524 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมสารสนเทศ
INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610568000423 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND FINANCIAL TECHNOLOGY
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
COMPUTER ENGINEERING AND FINANCIAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660578003434 มหาวิทยาลัยเกริก
krirk university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ (หลักสูตรภาษาจีน)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (CHINESE PROGRAM)
ปัญญาประดิษฐ์
ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470611100066 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450611101605 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510681103005 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640688000328 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสังคม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SOCIAL MEDIA TECHNOLOGY
เทคโนโลยีสื่อสังคม
SOCIAL MEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660734000456 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH ROBOTICS (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM) (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ
HEALTH ROBOTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660734003358 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
huachiew chalermprakiet university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN HEALTH ROBOTICS (MULTIDISCIPLINARY PROGRAM) (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิทยาการหุ่นยนต์สุขภาพ
HEALTH ROBOTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410741100277 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25340741100055 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390741100152 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาการโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521031105211 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561031104078 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581031100774 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมข้อมูลขนาดใหญ่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมสารสนเทศ
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501031111654 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601031100282 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS AND AUTOMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541041100398 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491041106682 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651044000066 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INTELLIGENT SYSTEMS ENGINEERING
วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ
INTELLIGENT SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25281111100072 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511111101868 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481111102335 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581111101109 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501121104195 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501231104118 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
SOFTWARE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441231100433 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471281102647 มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
the eastern university of management and technology administative organization
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531331100906 มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
rattana bundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641394000402 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
kanchanaburi rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN AUTOMATION AND ROBOTICS TECHNOLOGIES
เทคโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์
AUTOMATION AND ROBOTICS TECHNOLOGIES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541401100455 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER AND AUTOMATION ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621403000253 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบอัตโนมัติ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631404002538 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHANICAL ENGENEERING
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
MECHANICAL ENGENEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651403001448 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคยานยนต์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN AUTOMOTIVE TECHNIQUE
เทคนิคยานยนต์
AUTOMOTIVE TECHNIQUE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591411100586 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
COMPUTER ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521431102008 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501451108771 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING
วิศวกรรมการสื่อสารและสารสนเทศ
COMMUNICATION AND INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571451101117 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีเครื่องกล
INDUSTRIAL TECHNOLOGY (ELECTRONICAL TECHNOLOGY)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481471103494 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511471104151 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501481107716 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551481103381 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481501104893 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
ELECTRONIC AND COMPUTER SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511511101321 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541521105329 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621521100080 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551531101823 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีวิศวกรรม
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511531105777 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิศวกรรมระบบควบคุม
CONTROL SYSTEM AND INSTRUMENTATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541531102417 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเลคทรอนิกส์สื่อสารและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
อิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
COMMUNICATION AND COMPUTING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511531106429 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
วิศวกรรมอัตโนมัติ
AUTOMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541541102341 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621544003139 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
CIVIL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671544000604 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
phetchabun rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRONICS AND AUTOMATION SYSTEMS ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบอัตโนมัติ
ELECTRONICS AND AUTOMATION SYSTEMS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621556001028 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
phuket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN DIGITAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีดิจิทัล
DIGITAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551561102153 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471581102033 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641594000472 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMATED MANUFACTURING ENGINEERING
วิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติ
AUTOMATED MANUFACTURING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501601106292 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคมและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521601105901 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
COMPUTER TECHNOLOGY AND COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671604001242 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
rambhai barni rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501621101401 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671644000144 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
songkhla rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและไอโอที (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN INFORMATION TECHNOLOGY AND IOT (Continuing Program)
เทคโนโลยีสารสนเทศและไอโอที
INFORMATION TECHNOLOGY AND IOT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102045 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531661101735 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651664000605 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS ENGINEERING
วิศวกรรมหุ่นยนต์
ROBOTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541671100646 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551671100761 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481691101305 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511691103018 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581691102061 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621691100066 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621691100079 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (5 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521701102368 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541701103654 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107113 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์
COMPUTER ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551711105603 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีวิศวกรรม
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541711105422 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601711100096 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโทรคมนาคมและการสื่อสารข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
โทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511761106166 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS COMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491771101441 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
chandrakasem rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541791103643 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
INFORMATION AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621791100066 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วิศวกรรมหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441801100346 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511811102494 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481821102839 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเชียงราย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501871109712 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING(ELECTRONICS)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25451911101093 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING(ELECTRONICS)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401911100917 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911104022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911104044 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551911104907 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631918002315 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN MECHANICAL ENGENEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
MECHANICAL ENGENEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611911100080 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AVIONIC ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน
AVIONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611921100122 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN AUTOMATION AND ROBOTICS ENGINEERING
วิศวกรรมอัตโนมัติและหุ่นยนต์
AUTOMATION AND ROBOTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651924003056 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND IOT SYSTEM
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และระบบไอโอที
COMPUTER ENGINEERING AND IOT SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102789 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102791 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561941105003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561941105172 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
โทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661944001575 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN SMART ELECTRONICS (CONTINUING PROGRAM)
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
SMART ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651954005805 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL COMMUNICATION AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
ELECTRICAL COMMUNICATION AND SMART ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511951103423 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501951100373 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521951102568 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102291 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRONIC ENGINEERING AND TELECOMMUNICATION
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC ENGINEERING AND TELECOMMUNICATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107831 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN AUTO ELECTRONICS
อิเล็กทรอนิกส์อัตโนมัติ
AUTO ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541961101728 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631963004475 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
CURRICULUM FOR HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTICS
เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661964001779 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (หลักสูตรสหวิทยาการ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEM ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS AND AUTOMATION SYSTEM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621963003552 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MECHANICAL TECHNIQUE
เทคนิคเครื่องกล
MECHANICAL TECHNIQUE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631963005421 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRONICS
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101917 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511971101939 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531971102336 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONIC AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101427 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531971105251 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641974000092 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย (หลักสูตรต่อเนื่อง)
โทรคมนาคม
TELECOMMUNICATIONS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25421981100423 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100914 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและโครงข่าย (4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING(ELECTRONICS)
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100936 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100958 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ช่างอิเล็คทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521981107016 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641984000385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661984000409 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHATRONICS AND SMART TECHNOLOGY ENGINEERING
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
MECHATRONICS AND SMART TECHNOLOGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651984003672 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTICS ENGINEERING
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661984000872 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART ELECTRONICS AND MODERN TECHNOLOGY ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและเทคโนโลยีสมัยใหม่
SMART ELECTRONICS AND MODERN TECHNOLOGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651986000298 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
MASTER OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN MECHANICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องกล
MECHANICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621994003286 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER TECHNOLOGY
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601991100021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN HEAVY EQUIPMENT ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องจักรกลหนัก
HEAVY EQUIPMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651993004223 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN MEDICAL ELECTRONICS
อิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
MEDICAL ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631993004726 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN INDUSTRIAL TECHNIQUES
เทคนิคอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL TECHNIQUES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661994001266 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTICS ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661996000649 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทางดิจิทัล
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND DIGITAL INNOVATION
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมทางดิจิทัล
COMPUTER ENGINEERING AND DIGITAL INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661994000131 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONICS ENGINEERING AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ
ELECTRONICS ENGINEERING AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621994001925 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER TECHNOLOGY
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
COMPUTER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994002218 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001937 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
BACHELOR OF TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001498 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621993001248 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRICAL MAINTENANCE OF RAILWAY SYSTEM
ช่างบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าในระบบขนส่งทางราง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621993001295 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN TECHNICIAN OF RAILWAY TRANSPORTATION SYSTAM
ช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001359 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRONICS
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994000249 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART ELECTRONICS ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM )
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991104706 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRONIC
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991103874 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมโทรคมนาคม
TELECOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991103852 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991101372 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991101348 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994001948 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER AND ELECTRONICS TECHNOLOGY ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
COMPUTER ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562031104891 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572031105364 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม สถาบันวิทยาลัยชุมชน
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552051100037 โรงเรียนนายเรือ
royal thai navy academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MARINE ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
MARINE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632068003651 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN DEFENSE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
DEFENSE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632066003928 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN DEFENSE TECHNOLOGY
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ
DEFENSE TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502134008912 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี
merchant marine training centre
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเรือ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MARINE ENGINEERING
วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
MARINE ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612251100026 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
MASTER OF TECHNOLOGY PROGRAM IN LOGISTICS TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์
LOGISTICS TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25512281102057 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25542281103221 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
เทคโนโลยีวิศวกรรม
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612281100066 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN DIGITAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมดิจิทัล
DIGITAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632284004821 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ROBOTICS AND LEAN AUTOMATION ENGINEERING
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน
ROBOTICS AND LEAN AUTOMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25542501101256 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602501100149 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
วิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
ROBOTICS AND AUTOMATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632504005455 สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
panyapiwat of management
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์
COMPUTER ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572611104119 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572671102586 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632671100025 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632673001717 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRONIC
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622671001657 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRONIC
อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25612671001274 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN EMBEDDED SYSTEM
เทคโนโลยีระบบสมองกลฝังตัว
EMBEDDED SYSTEM
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572691104502 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
institute of vocational education central region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582691103311 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
institute of vocational education central region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652704004583 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM MECHATRONICS AND ROBOTICS TECHNOLOGY PROGRAM (CONTINUING PROGRAM) (SINGBURI TECHNICAL COLLEGE)
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572711104267 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONICS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652734003506 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562741103573 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642744004261 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572771104319 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25652774005198 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONICS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104579 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย และ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
TOOL AND DIES ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104603 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582781102602 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562801103412 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582801102244 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572801104741 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562811103481 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572811104415 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572811104437 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572821104451 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102145 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102156 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102652 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642824004012 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572831104452 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572831104463 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572841104497 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคแพร่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592851101767 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONICS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642854002711 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM) UTTARADIT TECHNICAL COLLEGE
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592861101882 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582871102319 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632874004218 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ หลักสูตรต่อเนื่อง (วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
MECHATRONICS AND ROBOTIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25653014006422
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรแซนด์บ็อกซ์)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMPUTER INNOVATION ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM) (SANDBOX)
วิศวกรรมนวัตกรรมคอมพิวเตอร์
COMPUTER INNOVATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี