ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Electricity and energy


จำนวน 381 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25530011103914 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530011103881 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105732 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25160011100087 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN NUCLEAR ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมนิวเคลียร์
NUCLEAR ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100257 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25180021100024 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021103561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560021100746 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตศรีราชา)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420021100818 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021106448 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670024000302 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ENERGY TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500031108749 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031109178 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460031102063 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510031109448 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470031103796 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590031100559 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660034001707 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN BATTERY AND NEW ENERGY SCIENCE
วิทยาศาสตร์แบตเตอรี่และพลังงานใหม่
BATTERY AND NEW ENERGY SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100101 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460041100297 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470041103731 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100797 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460041102356 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670044000473 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND SMART GRID TECHNOLOGY (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ
ELECTRICAL ENGINEERING AND SMART GRID TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100235 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100365 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100389 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550051104304 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ENERGY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051108675 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540051103818 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (สองสถาบัน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540051103853 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580051100656 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002374 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND DATA ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและข้อมูล
ELECTRICAL AND DATA ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002442 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการอุตสาหกรรม
ELECTRICAL ENGINEERING AND INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480061102046 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ELECTRICAL COMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530061101917 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540061104866 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470071100224 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530081100244 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560081101935 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600081100657 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมไฟฟ้า - คอมพิวเตอร์
ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650084002793 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL COMMUNICATIONS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ELECTRICAL COMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430091100874 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570091101961 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570091101972 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101103818 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540101103429 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490103210808 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580101103335 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMEMT TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580101103346 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
SUSTAINABLE ENERGY AND ENVIRONMEMT TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590106000102 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590108000115 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510131100629 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RENEWABLE ENERGY
พลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570131103113 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมพลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610131100264 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
maejo university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430141100385 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470141100626 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( หลักสูตร 5 ปี )
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104737 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์กำลัง และพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530141102669 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL COMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL COMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530141102671 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL COMMUNICATION AND ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540141104977 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540141104977 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510142210286 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510142210286 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560141104406 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490141111294 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450141102661 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490141111305 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
ELECTRICAL AND INFORMATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350141100634 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480142209855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480142209855 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410141100912 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410141100923 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108957 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650144004768 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONIC AND INFOCOMMUNICATION ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศสื่อสาร
ELECTRONIC AND INFOCOMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640146005085 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
MASTER OF ENGINEERING/SCIENCE PROGRAM IN ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY
เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630146004972 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING/ MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151100677 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104482 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104526 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง
POWER TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104537 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151104706 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151101033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรมและพลังงาน
INDUSTRIAL ELECTRICAL AND ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151106538 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151107844 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151107866 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100718 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151103857 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ELECTRICAL AND ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580151100225 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151108734 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151103251 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีพลังงานและการจัดการ
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151111194 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151110173 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟต์แวร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบ
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151104899 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้าและสารสนเทศ
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151104352 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151105687 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560151104947 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540151105698 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590151100079 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
MASTER OF ENGINEERING (APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY)
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าประยุกต์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610151100498 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา (5ปี)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND EDUCATION
วิศวกรรมไฟฟ้าและการศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610158001619 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมพลังงาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENERGY ENGINEERING TECHNOLOGY
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640153505022 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (วิทยาเขตระยอง)
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN TECHNOLOGY AND INNOVATION OF ELECTRICS AND ELECTRONICS
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
TECHNOLOGY AND INNOVATION OF ELECTRICS AND ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105416 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540161102663 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ELECTRICAL ENGINEERING - ELECTRICAL POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106732 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ELECTRICAL COMMUNICATIONS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161101506 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25350161100658 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450161102988 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600161100507 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620164002743 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENERGY ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640164003577 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660163500176 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ASSOCIATE DEGREE PROGRAM IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620164002956 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660164000712 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS ENGINEERING (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์
COMMUNICATIONS AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360171100043 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510171110254 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101085 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420171101096 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580171600054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENERGY MANAGEMENT ENGINEERING
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640174000215 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570171600081 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520181101133 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520181101166 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330181100107 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520191105858 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550191104895 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201100613 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400201100851 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201110028 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201105875 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450201102735 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
พลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610208000085 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนเรศวร
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี
SMART GRID TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610206000037 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสมาร์ตกริดเทคโนโลยี
สมาร์ตกริดเทคโนโลยี
SMART GRID TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530211100575 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530211100586 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107322 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600216001073 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงาน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY
พลังงาน
ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650214001829 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
พลังงานและการควบคุมระบบอัตโนมัติ
ENERGY AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590221101517 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (วิทยาเขตพัทลุง)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENERGY ENGINEERING
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590221101506 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450231101783 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490251103095 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490251103264 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530251104721 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630253004363 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE OF VOCATIONAL EDUCATION IN ELECTRICAL
ไฟฟ้า
ELECTRICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530261100705 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109254 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540261101742 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยนครพนม
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109647 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยนครพนม
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520261109884 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนครพนม
ไฟฟ้า
ELECTRICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630264000383 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN MANUFACTURING MECHANICAL ELECTRICS (CONTINUING PROGRAM)
ไฟฟ้า
MANUFACTURING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650266004009 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650268006599 มหาวิทยาลัยนครพนม
nakhon phanom university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510271103538 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560271104704 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580271102467 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640278001829 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENERGY MANAGEMENT AND INNOVATION
การจัดการพลังงานและนวัตกรรม
ENERGY MANAGEMENT AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640276002132 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและนวัตกรรม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENERGY MANAGEMENT AND INNOVATION
การจัดการพลังงานและนวัตกรรม
ENERGY MANAGEMENT AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25370511100187 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570511103609 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570511103655 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
bangkok university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520541101638 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330541100142 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540541102327 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่้งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540541104318 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
sripatum university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ENERGY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470561101387 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
university of the thai chamber of commerce
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480601102081 มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
st. john's university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490611100193 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500611100407 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611103684 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560611100257 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630611100033 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320681100192 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520681101757 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330741100177 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
assumption university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500831105576 มหาวิทยาลัยราชธานี
ratchathani university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชธานี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520901105014 มหาวิทยาลัยธนบุรี
thonburi university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25411021100403 มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
western university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25371031100308 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
dhurakijpundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461041101929 มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
north eastern university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511071107374 มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
vongchavalitkul university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501081110232 มหาวิทยาลัยเอเชียน
asian university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเอเชียน
วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541111101353 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25301111103363 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591111100695 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501121104173 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591121100088 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
eastern asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
ELECTRICAL AND ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561131101469 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
bangkok thonburi university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25431231101073 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521231106091 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501231106583 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501231106605 มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
north-chiang mai university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511271103179 มหาวิทยาลัยปทุมธานี
phatumthani university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยปทุมธานี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621403000242 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
ไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491411100124 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541411100794 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551411100266 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541411105542 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
kamphaeng phet rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431100931 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531431100942 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
chaingrai rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
วิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491451110221 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
thepsatri rajaphat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531461100967 มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
dhonburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591471101573 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651476000909 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์
ELECTRICAL ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651478001497 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
rajabhat nakhon pathom university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิศวกรรมไฟฟ้าและปัญญาประดิษฐ์
ELECTRICAL ENGINEERING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551491103797 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501501105198 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591501101442 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
phranakhon rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541511100558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
phranakhon si ayutthaya rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531561102691 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581561102786 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
rajabhat maha sarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611571100024 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
rajabhat yala university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541581100591 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541581103291 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641584001369 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
loei rajabhat university
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า
BACHELOR OF SCIENCE IN INDUSTRIAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRONICS
ไฟฟ้า
ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501591103174 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
princess of narathiwat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561611102161 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561611102183 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651614004457 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
lampang rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102012 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491671102226 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551671100772 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
surindra rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531681101186 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491681100686 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661684002522 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
muban chombueng rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541691100661 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581691100542 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481701106741 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571701101262 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
uttaradit rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
วิศวกรรมการจัดการพลังงาน
ENERGY MANAGEMENT ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481711107045 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ubon rachatani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521721102405 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
วิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491721109782 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25671724001166 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
nakhon sawan rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551731102703 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651734003213 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR RENEWABLE ENERGY
นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR RENEWABLE ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651734003202 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี
suratthani rajabhat univisity
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR RENEWABLE ENERGY
นวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR RENEWABLE ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621744000419 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641744002763 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION CONTROL SYSTEMS
วิศวกรรมไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ
ELECTRICAL ENGINEERING AND AUTOMATION CONTROL SYSTEMS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551751101309 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491751102901 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
sakon nakhon rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ELECTRICAL AND ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531761102952 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
buriram
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491791108507 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551791103947 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641794000351 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
phetchaburi rajabhat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25331801100265 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631801100020 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
kasem bundit university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING AND ENERGY MANAGEMENT (CONTINUING PROGRAM)
วิศวกรรมไฟฟ้าและการจัดการพลังงาน
ELECTRICAL ENGINEERING AND ENERGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25441811100527 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25471811101959 มหาวิทยาลัยสยาม
siam university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยสยาม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481821102852 วิทยาลัยเชียงราย
chiangrai college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเชียงราย
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501871109699 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมไฟฟ้า
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561871102788 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561871102812 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651873001744 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
TECHNICAL EDUCATION HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRICAL
ไฟฟ้า
ELECTRICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651874001238 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART ELECTRICAL ENERGY ENGINEERING
วิศวกรรมพลังงาน
ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661874001048 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART ELECTRICAL ENERGY ENGINEERING
วิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าอัจฉริยะ
SMART ELECTRICAL ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651874004254 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911103605 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911104009 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481911108645 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561911103222 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและวัสดุ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมพลังงาน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571911103774 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641926002629 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRONIC ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651928002127 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651924003269 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENT
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม
ENERGY TECHNOLOGY FOR ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511931101788 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501931110866 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661938002827 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY MANAGEMENT
การจัดการเทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102745 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRONIC ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941102756 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRONICS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501941103768 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481941106894 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561941104992 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL MECHANICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621948002071 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตพระนครเหนือ)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING (NORTH BANGKOK CAMPUS)
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641944004082 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (4 ปี)
BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNICAL EDUCATION PROGRAM IN COMPUTER AND SMART ELECTRONICS
คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
COMPUTER AND SMART ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521951107766 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN SMART ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
SMART ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501951102263 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตวังไกลกังวล)
BACHELOR OF INTERIOR ARCHITECTURE PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531951101333 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25521951107755 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
rajamangala university of technology rattanakosin
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SMART ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ
SMART ENERGY AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961103228 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961103112 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481961107908 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551961104947 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651968001571 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631963005419 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRICITY
ไฟฟ้า
ELECTRICITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551971101449 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531971105249 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ช่างไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581971103153 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25591971100354 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (วิทยาเขตนครศรีธรรมราช)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25401981100645 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531981101562 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100802 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100824 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 4 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981100971 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ช่างไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561981102702 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481981108439 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631981100060 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631993004715 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างไฟฟ้าระบบราง
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN RAILWAY
ช่างไฟฟ้าระบบราง
RAILWAY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994002602 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม
RENEWABLE ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581996000178 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641996002019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY ENGINEERING
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994002229 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994002038 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY AND AUTOMATIC CONTROL SYSTEM (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25461991101712 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631994004931 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF INDUSTRIAL TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641994001411 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641998001404 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621994003534 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ENGINEERING
วิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611994001283 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001337 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRICAL POWER
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25631991001348 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRICAL POWER
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25621996000048 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611996000126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
MASTER OF EDUCATION PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
วิศวกรรมไฟฟ้าศึกษา
ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25611998000141 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ELECTRICAL AND COMPUTER ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991110815 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN ELECTRICAL
ไฟฟ้า
ELECTRICAL
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561991103974 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
เทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ
REFRIGERATION AND AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991103863 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531991101394 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25452031101175 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรอนุปริญญาเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยชุมชน
เทคโนโลยีไฟฟ้ากำลัง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572031105329 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า สาขางานไฟฟ้ากำลัง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562031104867 สถาบันวิทยาลัยชุมชน
institutions of community colleges
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง สถาบันวิทยาลัยชุมชน
ไฟฟ้ากำลัง
POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582041100077 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
chulachomklao royal military academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร
ELECTRICAL COMMUNICATION ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552051100021 โรงเรียนนายเรือ
royal thai navy academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582061100036 โรงเรียนนายเรืออากาศ
navaminda kasatriyadhiraj royal air force academy
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25512251102021 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
เทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552251103127 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552251103364 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
siam technology college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
วิศวกรรมพลังงาน
ENERGY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562281100398 สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
thai-nichi institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
วิศวกรรมไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25502301108527 สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
ayothaya institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา
เทคโนโลยีการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ENERGY MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25552611101812 วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
pitchayabundit college
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยพิชญบัณฑิต
วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง
POWER ELECTRONICS ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572671104618 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL POWER
ไฟฟ้ากำลัง
ELECTRICAL POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632673001706 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาไฟฟ้า
HIGH VOCATIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN POWER
ไฟฟ้า
POWER
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572671105218 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิศวกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL ENGINEERING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622671001646 วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
chitralada technology college
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
PROFESSIONAL CERTIFICATE PROGRAM IN POWER ELECTRONICS
ไฟฟ้ากำลัง
POWER ELECTRONICS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562691103533 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1
institute of vocational education central region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582701102401 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
institute of vocational education central region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572711104256 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONIC TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25632714001217 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
institute of vocational education central region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592721101695 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662724000301 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 4
institute of vocational education central region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง (วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572731104383 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
institute of vocational education central region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562741103584 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช และ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662744003251 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
institute of vocational education : southern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582761102374 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572761104926 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า
EDUCATIONAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622764000569 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25642764004498 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
institute of vocational education : southern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (หลักสูตรต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572771104297 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582771102421 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคระยอง
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622774002686 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622774003384 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ต่อเนื่อง) (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีพลังงาน
ENERGY TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104524 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลำภู สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104535 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781104625 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582781102218 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572781105198 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582781103107 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region 1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคเลย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562791103365 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572791104841 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region 2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีมุกดาหาร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562801103423 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572801104728 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572801104739 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592801101828 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region 3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562811103492 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคยโสธร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582811102109 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622814000936 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region 4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102112 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572821104787 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572821104809 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821102674 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582821103168 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
institute of vocational education:northeastern region 5
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทาลัยเทคนิคนครราชสีมา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562831103325 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลำปาง สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592831101787 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
institute of vocational education:northeastern region1
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572841104475 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคน่าน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25662844002069 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2
institute of vocational education:northeastern region2
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (หลักสูตรต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคแพร่
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572851104645 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622854000277 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3
institute of vocational education:northeastern region3
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN ELECTRONICS TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONICS TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25572861104308 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592861101678 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592861101893 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25592861101987 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
institute of vocational education:northeastern region4
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 4
เทคโนโลยีไฟฟ้า
ELECTRONIC TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25562871103702 สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
institute of vocational education: bangkok
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร
เทคโนโลยีไฟฟ้า
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี