ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Environmental protection technology


จำนวน 110 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25430011101988 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรสหสาขาวิชา)
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430011101977 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ/สหสาขาวิชา)
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN HAZARDOUS SUBSTANCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
การจัดการสารอันตรายและสิ่งแวดล้อม
HAZARDOUS SUBSTANCE AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100929 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460011102026 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
GEORESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540011104128 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105743 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN GEOLOGICAL ENGINEERING
วิศวกรรมทรัพยากรธรณี
GEOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105686 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610016000565 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL TOXICOLOGY AND RISK ASSESSMENT
พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง
INDUSTRIAL TOXICOLOGY AND RISK ASSESSMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610018000578 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INDUSTRIAL TOXICOLOGY AND RISK ASSESSMENT
พิษวิทยาอุตสาหกรรมและการประเมินความเสี่ยง
INDUSTRIAL TOXICOLOGY AND RISK ASSESSMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590011100906 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ (สหสาขาวิชา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN RISK MANAGEMENT CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
RISK MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021100419 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25430021100281 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550021103344 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN SUSTAINABLE ENERGY AND RESOURCES ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมพลังงานและทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน
SUSTAINABLE ENERGY AND RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021101566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25440021100642 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN WATER RESOURCES ENGINEERING
วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ
WATER RESOURCES ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460021101601 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630021100065 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540021103747 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021108072 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670024001077 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน (วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENERGY TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY
เทคโนโลยีพลังงานเพื่อความยั่งยืน
ENERGY TECHNOLOGY FOR SUSTAINABILITY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420031100055 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031101735 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490031111415 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410031101178 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520041100621 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410041100134 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460041100848 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510051109439 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560061100335 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480061103298 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400071100057 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ramkhamhaeng university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25540091104509 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490091111963 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101100582 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101106305 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500101111471 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101105141 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101103795 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570101103806 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530101105231 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม วิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550121102219 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
national institue of development administration
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104748 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510141104759 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510142210308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510142210308 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490141111316 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480142209877 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480142209877 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490141111338 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410141100934 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520141108979 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630146004983 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ)
MASTER OF ENGINEERING/ MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470151102271 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25620151600126 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106181 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เคมีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570161103206 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อความยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360171100054 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530171104992 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แขนงวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530171105003 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามลพิษสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม แขนงวิชามลพิษสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101062 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมระบบอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL SYSTEMS AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520181102808 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570181102231 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550181105186 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570191100056 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING (ENGLISH PROGRAM)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570191103874 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580192201605 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580192201605 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201100624 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520201108987 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550201105886 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580201101705 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภัยพิบัติ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650204001953 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
เทคโนโลยีนวัตกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
INNOVATIVE ENERGY TECHNOLOGY AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630218004241 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENERGY
นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน
INNOVATION FOR ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND ENERGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107131 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL AND NATURAL RESOURCE MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107219 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107254 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนา
GEORGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500211107344 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630214005348 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN GEOGRAPHY
ภูมิศาสตร์
GEOGRAPHY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500231104905 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520271104823 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520271109503 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560271104715 มหาวิทยาลัยพะเยา
university of phayao
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY & MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400681100742 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ENERGY AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25661014003168 มหาวิทยาลัยเมธารัถย์
metharath university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN SAFETY ENGINEERING
วิศวกรรมความปลอดภัย
SAFETY ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551101102556 วิทยาลัยสันตพล
santapol college
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (หลักสูตรต่อเนื่อง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
การจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
INDUSTRIAL MANAGEMENT TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561111100264 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
south-east asia university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541441104768 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541441105602 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
rajabhat chiang mai university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
พลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25551481103998 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491481108547 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
nakhon ratchasima rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25641494002675 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
nakhon si thammarat rajabhat university
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN INDUSTRIAL INNOVATION MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT
การจัดการนวัตกรรมอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL INNOVATION MANAGEMENT FOR ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501521101793 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541521104644 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
rajabhat pibulsongkram university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601531100557 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651538001527 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN INNOVATION OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
การจัดการสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25571631100059 มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
sisaket rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501651103845 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
suan dusit rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN URBAN AND INDUSTRIAL ENVIRONMENT
สิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม
URBAN AND INDUSTRIAL ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661104622 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการและควบคุมมลพิษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การจัดการและควบคุมมลพิษ
POLLUTION CONTROL AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531741104445 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
bansomdejchaopraya rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
การจัดการอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601878000967 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY FOR AGRICULTURE
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25601876000976 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY FOR AGRICULTURE
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501911103787 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25511941103837 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
rajamangala university of technology phra nakon
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ENVIRONMENTAL SCIENCE AND NATURAL RESOURCES
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531961102201 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25541981102968 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
rajamangala university of technology suvarnabhumi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ENVIRONMENTAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี