ระบบเผยแพร่สารสนเทศอุดมศึกษา

รายงาน ISCED
Chemical engineering and processes


จำนวน 125 หลักสูตร

รหัสสถาบันอุดมศึกษาชื่อหลักสูตรสาขากลุ่มขาสาวิชา
25490011111637 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (สหสาขาวิชา)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING CHULALONGKORN UNIVERSITY
วิศวกรรมขีวเคมี
BIOCHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530011104206 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530011104195 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560011103129 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25390011100443 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมนิวเคลียร์
NUCLEAR ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550011104805 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25460011102015 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมปิโตรเลียม
PETROLEUM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105719 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN PETROLEUM ENGINEERING
วิศวกรรมปิโตรเลียม
PETROLEUM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490011105675 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25420011100356 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
เคมีวิศวกรรม
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450011102879 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN PETROLEUM TECHNOLOGY INTERNATIONAL PROGRAM CHULALONGKORN UNIVERSITY
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
PETROLEUM TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590011100849 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN NUCLEAR AND RADIOLOGICAL ENGINEERING
วิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
NUCLEAR AND RADIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640014004807 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
chulalongkorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25310021100199 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470021100544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021106586 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410021100536 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
DOCTOR OF PHILOSOPHY PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480021106608 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
kasetsart university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520031100528 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมเคมี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450031100069 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410031101145 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600031100785 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
khon kaen university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมเคมี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25630046000335 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN INNOVATION SCIENCE FOR INDUSTRIAL
วิทยาศาสตร์อุตสาหกรรม
INDUSTRIAL SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25670044001237 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
chiang mai university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN MINING AND PETROLEUM ENGINEERING
วิศวกรรมเหมืองแร่และปิโตรเลียม
MINING AND PETROLEUM ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100345 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25400051100123 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100308 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051100319 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25380051100132 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470051100402 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450051102356 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (สองสถาบัน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งน็อตติ้งแฮม และ มหาวิทยาลัยแห่งนิวเซาท์เวลส์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25660054002328 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
thammasat university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING AND MANAGEMENT (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมเคมีและการจัดการ
CHEMICAL ENGINEERING AND MANAGEMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530061101906 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510061110151 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมีบูรณาการ
INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560061104295 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570061103339 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ(หลักสูตรนานาชาติ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วิศวกรรมเคมีบูรณาการ
INTEGRATED CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600064000128 มหาวิทยาลัยมหิดล
mahidol university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530081100233 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
DOCTOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106776 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปิโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร์
PETROCHEMICALS AND POLYMERIC MATERIALS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106798 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ
BIO-PROCESSING TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500081106809 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530081103337 มหาวิทยาลัยศิลปากร
silpakorn university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410091100321 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25610092200186 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
srinakharinwirot university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510101104889 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490101106283 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450101102464 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25250101100109 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เคมีอินทรีย์
ORGANIC CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25330101100413 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
prince of songkla university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530141102614 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480141103902 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500142211815 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE AND MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOLOGICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวภาพ
BIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500142211815 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ
MASTER OF SCIENCE AND MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOLOGICAL ENGINEERING
วิศวกรรมชีวภาพ
BIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500141111846 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมชีวภาพ
BIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450141102659 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450141102694 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640146005063 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
king mongkut's university of technology thonburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (ENGLISH PROGRAM)
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151104121 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510151106505 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151106539 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490151107807 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520151106574 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100707 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
กระบวนการอุตสาหกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
INDUSTRIAL CHEMICAL PROCESS AND ENVIRONMENT
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151100729 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เทคโนโลยีวิศวกรรมกระบวนการเคมี
CHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25580151100247 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25570151103374 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480151109797 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450151102649 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
king mongkut's institute of technology north bangkok
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105473 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520161105506 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560161101359 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมปิโตรเคมี
PETROCHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25510161106337 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490161111555 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600164001029 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING (INTERNATIONAL PROGRAM)
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640164004905 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
king mongkut's institute of technology ladkrabang
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม (หลักสูตรนานาชาติ)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN ENGINEERING CHEMISTRY (INTERNATIONAL PROGRAM)
เคมีวิศวกรรมและอุตสาหกรรม
ENGINEERING CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360171100019 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101038 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25410171101049 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
suranaree university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450181100573 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมีและชีวภาพ
CHEMICAL AND BIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650184003716 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ubonrajathanee university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530191100527 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25530191100551 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
วิศวกรรมเคมีและสิ่งแวดล้อม
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25360191100146 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550191106223 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมชีวภาพ
BIOENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500191112382 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)
วิศวกรรมชีวภาพ
BIOENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590196000078 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25590198000082 มหาวิทยาลัยบูรพา
burapha university
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520201101359 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25480201103346 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
COSMETIC SCIENCE
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25470201101591 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490201111379 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600201100739 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25640206004619 มหาวิทยาลัยนเรศวร
naresuan university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวเวช (หลักสูตรพหุวิทยาการ)
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOMEDICAL ENGINEERING (MULTIDISCIPLINARY)
วิศวกรรมชีวเวช
BIOMEDICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490211107229 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วิศวกรรมชีวภาพ
BIOLOGICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25650214005148 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
mahasarakham university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
BACHELOR OF ENGINEERING PROGRAM IN BIOLOGICAL AND FOOD ENGINEERING
วิศวกรรมชีวภาพและอาหาร
BIOLOGICAL AND FOOD ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25500221100123 มหาวิทยาลัยทักษิณ
thaksin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม (วิทยาลัยเขตพัทลุง)
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN INDUSTRIAL CHEMISTRY
เคมีอุตสาหกรรม
INDUSTRIAL CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25490231104318 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีและกระบวนการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25600236000401 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
walailak university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN CHEMICAL ENGINEERING
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25550241104654 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
mea fah luang university
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPLIED CHEMISTRY
เคมีประยุกต์
APPLIED CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611101704 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเคมี
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25520611103695 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25560611100246 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
mahanakorn university of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรสองภาษา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25450681100679 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25320681100181 มหาวิทยาลัยรังสิต
rangsit university
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยรังสิต
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481401105764 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
kalasin university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501531104955 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
valaya alongkorn rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25491661102001 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
suan sunandha rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501691101509 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
udon thani rajabhat university
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เทคโนโลยีชีวภาพ
BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501871109734 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561871102766 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปิโตรเคมี
PETROCHEMICALS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25561871102777 สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
pathumwan institute of technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปิโตรเคมีและการจัดการสิ่งแวดล้อม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
ปิโตรเคมี
PETROCHEMICALS
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25411911100389 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531911104051 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25531911104321 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
rajamangala university of technology thanyaburi
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีสิ่งทอและเส้นใย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิศวกรรมเคมีบูรณาการ
TEXTILE CHEMISTRY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481921104293 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
rajamangala university of technology krungthep
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481931109435 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
rajamangala university of technology tawan-ok
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25501961106314 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการผลิตและนวัตกรรมอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD PROCESS ENGINEERING
การผลิตและนวัตกรรมอาหาร
FOOD PROCESS ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25651964004489 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
rajamangala university of technology lanna
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN FOOD PRODUCTION ENGINEERING AND INNOVATION
วิศวกรรมและนวัตกรรมการผลิตอาหาร
FOOD PRODUCTION ENGINEERING AND INNOVATION
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25581971101983 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
rajamangala university of technology srivijaya
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เทคโนโลยีปิโตรเลียม
PETROLEUM TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25481991105764 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
rajamangala university of technology isan
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
BACHELOR OF SCIENCE PROGRAM IN AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
เทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
AGRICULTURAL BIOTECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25622774003147 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
institute of vocational education : eastern region
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเคมี หลักสูตรต่อเนื่อง (วิทยาลัยเทคนิคระยอง)
BACHELOR OF TECHNOLOGY PROGRAM IN PETROCHEMICAL TECHNOLOGY (CONTINUING PROGRAM)
เทคโนโลยีปิโตรเคมี
PETROCHEMICAL TECHNOLOGY
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582891100883 สถาบันวิทยสิริเมธี
vidyasirmedhi institute of science and technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิทยสิริเมธี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25582891100905 สถาบันวิทยสิริเมธี
vidyasirmedhi institute of science and technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิทยสิริเมธี
วิศวกรรมเคมี
CHEMICAL ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602891100299 สถาบันวิทยสิริเมธี
vidyasirmedhi institute of science and technology
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิทยสิริเมธี
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล
BIOMOLECULAR SCIENCE AND ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
25602891100312 สถาบันวิทยสิริเมธี
vidyasirmedhi institute of science and technology
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (หลักสูตรนานาชาติ) สถาบันวิทยสิริเมธี
วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล
BIOMOLECULAR SCIENCE AND ENGINEERING
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี